№ 88 від 14 лютого 2017 р. “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.

12.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2017 р. № 88

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особамз особливими освітніми потребами

Витяг

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додаються.

Прем’єр-міністр України          В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 88

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами

Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі – субвенція).

Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладах загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

– проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно – розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної (професійно-технічної) освіти одночасно з набуттям кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню освіту.

Додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3). Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначено у додатку 5.

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544), підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

Читайте також:  Лист МОНУ від 24.04.2019 р. № 6/41-19 “Щодо оплати корекційно-розвиткових занять (послуг)”.

Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872. Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.

Оплата за проведені (надані) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно – розвиткових занять (послуг) (додаток 4).

Додаток 1
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
додаткових психолого – педагогічних і корекційно – розвиткових
занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами
у закладах освіт

Ритміка
Розвиток мовлення
Лікувальна фізкультура
Соціально-побутове орієнтування
Корекція розвитку
Орієнтування у просторі
Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови
Корекція зору
Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо
Логоритміка та інші

Додаток 3
до Порядку та умов

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на проведення (надання) психолого – педагогічних
і корекційно – розвиткових занять (послуг)

Додаток 4
до Порядку та умов

АКТ
приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних
і корекційно-розвиткових занять (послуг)

Додаток 5
до Порядку та умов

ПЕРЕЛІК ФАХІВЦІВ,
які проводять (надають) додаткові психолого – педагогічні
і корекційно – розвиткові заняття (послуги) з особами з
особливими освітніми потребами у закладах освіти

Фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань:
01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями:
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
02 Культура і мистецтво:
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю:
053 Психологія
22 Охорона здоров’я за спеціальністю:
227 Фізична терапія, ерготерапія
Та/або фахівці, що мають професійну кваліфікацію:
2229.2 Ерготерапевт
2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури
2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
2331 Вчителі початкової школи
2332 Вихователі дошкільних закладів
2340 Вчитель з корекційної освіти
2340 Вчитель-дефектолог
2340 Вчитель-логопед
2340 Вчитель-реабілітолог
2445.2 Практичний психолог
2445.2 Психолог
3226 Інструктор з трудової адаптації
3226 Інструктор з трудової терапії
3226 Фахівець з фізичної реабілітації

   *    *    *

Інші статті:

Написати коментар