№ 278 від 31 березня 2021 р. “Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення”

01.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 березня 2021 р. № 278

Про внесення змін до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471; 2006 р., № 20, ст. 1484; 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 93, ст. 3045; 2018 р., № 23, ст. 796), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України    Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2021 р. № 278

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення

1. Пункт 1 після слів “незалежно від форми власності і господарювання” доповнити словами “державних та приватних виконавців”.

2. Абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

“У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу.”.

3. У пункті 5:

1) в абзацах першому і шостому слово “(окладів)” замінити словами “(посадових окладів)”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі зростання грошового доходу за рахунок інших його складових без підвищення тарифних ставок (посадових окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення грошового доходу. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (посадового окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові грошового доходу, які не мають разового характеру.”;

3) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“Якщо підвищення грошового доходу відбулося не з 1 числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу з урахуванням положень цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий ― дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим ― тринадцятим.

4. Пункт 102 викласти в такій редакції:

“102. Для працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, яких переведено на іншу роботу (місце проходження служби) на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (умов проходження служби) у разі продовження такими особами роботи (проходження служби) для новоприйнятих працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, а також для тих, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати (грошового забезпечення), передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу), за посадою, яку займає працівник, військовослужбовець, поліцейський, особа рядового і начальницького складу, посадова особа митної служби.”.

5. Пункт 104 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Додаток 4 до Порядку доповнити абзацами такого змісту:

“Приклад 4. Підвищення посадового окладу відбулося з 15 грудня 2020 року.

Заробітна плата працівника у грудні 2020 року до підвищення посадового окладу з розрахунку повного робочого часу становить 5250 гривень, з них:

3500 гривень — посадовий оклад;

1050 гривень (30 відсотків посадового окладу (3500 × 30 : 100) ― надбавка;

700 гривень (20 відсотків посадового окладу (3500 × 20 : 100) ― премія.

Крім того, у грудні 2020 року працівник повинен отримати індексацію 70,37 гривні, обчислену виходячи з величини індексу споживчих цін, що становить 3,1 відсотка, та з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб у грудні 2020 року, що становить 2270 гривень (2270 × 3,1 : 100 = 70,37).

Заробітна плата працівника у грудні 2020 року після підвищення посадового окладу з розрахунку повного робочого часу становить

6000 гривень, з них:

4000 гривень ― посадовий оклад;

1200 гривень (30 відсотків посадового окладу (4000 × 30 : 100) ― надбавка;

800 гривень (20 відсотків посадового окладу (4000 × 20 : 100) ― премія.

У зв’язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати.

Із розрахунку повного робочого часу сума підвищення заробітної плати у грудні 2020 року становить 750 гривень (6000 – 5250).

Оскільки сума підвищення заробітної плати у грудні 2020 року перевищує суму індексації, яка склалася у зазначеному місяці (70,37 гривні), у грудні 2020 року сума індексації не нараховується.

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком із січня 2021 року.

Ураховуючи, що підвищення посадового окладу відбулося з 15 грудня 2020 р., то до 15 грудня сума індексації (70,37 гривні) розраховується та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

У грудні 2020 року 22 робочих дні, з них 10 робочих днів ― відпрацьований час до підвищення посадового окладу. Сума індексації становить 31,99 гривні (70,37 : 22 × 10).

Після 15 грудня 2020 р. сума індексації не виплачується, оскільки сума підвищення заробітної плати у зазначеному місяці у розрахунку за повний місяць (750 гривень) перевищила суму індексації (70,37 гривні).”.

——-

Інші статті:

Написати коментар