N 1748/0/101-18 від 21.11.2018 р. “Щодо деяких питань оплати праці та стажування працівників”

19.05.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21.11.2018 р. N 1748/0/101-18

Щодо деяких питань оплати праці та стажування працівників

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо деяких питань оплати праці та стажування працівників та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про оплату праці” умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) (далі – постанова N 1298).

На виконання пункту 6 постанови N 1298 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади були розроблені і затвердженні конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

Відповідно до пункту 4 постанови N 1298 керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Конкретні умови і порядок преміювання працівників, розміри та види премій визначаються у положенні про преміювання відповідного закладу, установи. Положенням може бути передбачено преміювання, в тому числі з нагоди державних та професійних свят, ювілейних дат.

Положення про преміювання працівників затверджується керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом, з дотриманням норм законодавства та передбачаючи стимулювання ефективного виконання завдань та функцій працівниками.

Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, установи і граничними розмірами не обмежується. Преміювання працівників здійснюється в межах коштів на оплату праці.

Згідно з пунктом 4 постанови N 1298 преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Також зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно із частиною другою статті 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (частина перша статті 21 КЗпП).

Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Проходження стажування законодавчо передбачено лише для певних категорій осіб, зокрема державних службовців, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, зареєстрованих безробітних тощо.

При цьому конкретний перелік документів, який необхідно оформити, визначається законодавством в залежності від категорій осіб, яких планується залучити до стажування.

Так, наприклад, при залученні до стажування державних службовців слід керуватися положеннями Порядку стажування державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. N 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 р. за N 439/28569. У разі залучення до стажування зареєстрованих безробітних необхідно керуватися положеннями Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 р. N 318/655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2013 р. за N 1029/23561. Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях та типова форма такого договору затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. N 20.

Враховуючи викладене, вважається, що залучати осіб до стажування можливо виключно у випадках, передбачених законодавством.

В інших випадках з метою перевірки відповідності особи роботі, яка йому доручається, з нею слід укладати трудові договори та обумовлювати випробування в порядку, визначеному статтями 26 – 28 КЗпП.

Інструктаж з охорони праці проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за N 231/10511.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Директор Департаменту                    О. Товстенко

Інші статті:

Написати коментар