Постанова Центральнoї виборчої комісії від 08.04.2014 р. № 226 “Про Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України”

19.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2014 року № 226

Про Порядок оплати праці членів окружних та дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України

Дякуємо за перегляд реклами

Відповідно до частини четвертої статті 29, частин першої – четвертої, шостої, сьомої статті 40 Закону України “Про вибори Президента України”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 9, 17 статті 18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити форми:

договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України (додаток 2);

довідки про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України (додаток 3).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:
– від 2 грудня 2009 року № 409 “Про затвердження Порядку оплати праці членів виборчих комісій з виборів Президента України”;
– від 16 січня 2010 року № 102 “Про внесення змін до Порядку оплати праці членів виборчих комісій з виборів Президента України”.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії          М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 квітня 2014 року № 226

ПОРЯДОК
оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій
з виборів Президента України

Цей Порядок регулює питання оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (далі – виборчих комісій), у тому числі в день голосування та дні встановлення підсумків голосування, а також порядок нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій.

1. Загальні положення

1.1. Оплата праці членів виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для підготовки та проведення виборів Президента України, відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій на підготовку та проведення виборів Президента України, кошторису видатків на підготовку та проведення виборів Президента України для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць.

1.2. За рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків окружної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, кошторису видатків на підготовку та проведення виборів Президента України для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, здійснюються:

 • оплата за роботу членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі;
 • оплата за роботу членів виборчих комісій в день голосування та дні встановлення підсумків голосування;
 • виплата одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій.

1.3. У разі проведення повторного голосування оплата праці членів виборчих комісій здійснюється відповідно до цього Порядку.

1.4. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

1.5. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

1.6. Праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів Президента України, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі виборчих комісій, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги. Оплата праці членів виборчих комісій, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

1.7. Членам виборчих комісій протягом усього періоду повноважень виборчої комісії на їх вимогу видається довідка про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України для подання на вимогу органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 3.

1.8. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Оплата за роботу членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі

2.1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня (для виборчих комісій закордонних виборчих дільниць – Центральною виборчою комісією) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 40 Закону України “Про вибори Президента України” (далі – Закон). Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.

2.2. Між членом виборчої комісії та окружною виборчою комісією (для виборчих комісій закордонних виборчих дільниць – відповідною закордонною дипломатичною установою України, через яку здійснюється фінансове забезпечення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) укладається цивільно-правовий договір за формою згідно з додатком 2.

При цьому цивільно-правовий договір з членом окружної виборчої комісії, дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, звільненим від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не укладається.

2.3. Для укладення цивільно-правового договору члени окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць подають до окружної виборчої комісії такі документи:

 • копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;
 • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

2.4. Член окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії разом із зазначеними у пункті 2.3 цього Порядку документами також такі документи:

 • довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
 • довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100. Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої комісії протягом п’яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого рівня рішення виборчої комісії про здійснення ним повноважень у виборчій комісії на платній основі.

2.5. Для укладення цивільно-правового договору член дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці подає до відповідної закордонної дипломатичної установи України, через яку здійснюється фінансове забезпечення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів), на яких зазначені прізвище, ім’я, число, місяць, рік народження такої особи, або копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи, та за необхідності інші документи на вимогу відповідної закордонної дипломатичної установи України.

2.6. Оплата праці члена окружної виборчої комісії та дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, який виконує свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі, здійснюється:

 • особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, – на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100;
 • фізичної особи – підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, – згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”.

2.7. Оплата праці члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці проводиться в іноземній валюті держави місцезнаходження відповідної закордонної дипломатичної установи України виходячи з офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком України на дату проведення відповідних виплат, відповідно до частин першої, другої статті 40 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”.

2.8. Оплата праці члена окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, проводиться раз на місяць окружною виборчою комісією на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою комісії (у разі відсутності голови – заступником голови комісії).

2.9. Оплата праці члена виборчої комісії, який здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, проводиться раз на місяць окружною виборчою комісією, відповідною закордонною дипломатичною установою України, через яку здійснюється фінансове забезпечення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою комісії (у разі відсутності голови – заступником голови комісії) чи уповноваженим представником закордонної дипломатичної установи України, а також акта виконаних робіт, підписаного сторонами цивільно-правого договору.

2.10. У разі коли член виборчої комісії здійснює свої повноваження на платній основі, у тому числі відповідно до укладеного цивільно-правового договору, не повний календарний місяць або з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

2.11. Оплата праці члена виборчої комісії, який здійснює свої повноваження у комісії на платній основі, проводиться, зокрема, шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв’язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена виборчої комісії. Послуги, пов’язані з перерахуванням зазначеної виплати через установу банку або відділення зв’язку, оплачуються за рахунок коштів члена виборчої комісії.

3. Оплата за роботу членів виборчих комісій в день голосування та дні встановлення підсумків голосування

3.1. Робота членів виборчих комісій (у тому числі тих, які здійснюють свої повноваження не на платній основі) в день голосування та дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисах видатків на підготовку та проведення виборів Президента України, не більш як 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день.

3.2. Оплата за роботу членів виборчих комісій в день голосування та дні встановлення підсумків голосування проводиться:

 • для членів окружних виборчих комісій – не більше ніж за три дні;
 • для членів дільничних виборчих комісій – не більше ніж за два дні.

3.3. Підставою для оплати праці членів виборчих комісій в день голосування та дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу.

Строком закінчення встановлення дільничними виборчими комісіями звичайних та спеціальних виборчих дільниць підсумків голосування є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування є дата складення нею протоколу про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу.

4. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій

4.1. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій може бути нарахована та виплачена членам виборчих комісій лише один раз протягом виборчого процесу.

4.2. Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.

4.3. Одноразова грошова винагорода членам окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій звичайних чи спеціальних виборчих дільниць нараховується та виплачується після встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі та виключно за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків відповідної окружної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, згідно з прийнятим виборчою комісією рішенням тим членам комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони працюють у цій комісії.

Одноразова грошова винагорода членам дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць нараховується та виплачується після встановлення Центральною виборчою комісією підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу та виключно за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків на підготовку та проведення виборів Президента України для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, згідно з прийнятим виборчою комісією рішенням тим членам комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи на не платній основі вони працюють у відповідній комісії.

4.4. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на засіданні цієї комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного члена комісії у її діяльність, про що приймається відповідне рішення.

4.5. Постанова дільничної виборчої комісії звичайної та спеціальної виборчої дільниці про виплату одноразової грошової винагороди затверджується рішенням відповідної окружної виборчої комісії.

4.6. Рішення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці про виплату одноразової грошової винагороди затверджується Центральною виборчою комісією.

4.7. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму”, за посадами, які вони займають у цих комісіях.

4.8. У разі проведення повторного голосування одноразова грошова винагорода членам нового складу виборчої комісії може бути нарахована та виплачена за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків на підготовку та проведення повторного голосування з виборів Президента України, відповідно до розділу 4 цього Порядку.

4.9. Інші питання виплати одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

Секретар Центральної виборчої комісії            Т. ЛУКАШ

Інші статті:

Написати коментар