Оплата праці бібліотечних працівників закладів освіти

09.05.2018

Оплата праці бібліотечних працівників закладів освіти

Автор: Л.А.Поперечна, завідувач сектору відділу наукового і прикладного бібліотекознавства ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського

Формування штатів бібліотек закладів освіти здійснюється з урахуванням Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, розроблених Міністерством освіти і науки України (листи МОН від 19 червня 2001 р. № 1/9-234 та від 10 серпня 2001 р. № 1/9-282). Штатні посади працівників бібліотек закладів освіти вводяться лише за умови наявності в закладі певної кількості класів. Згідно з Методичними рекомендаціями із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів у навчальних закладах, де налічується 8-13 класів, вводиться 0,5 посади бібліотекаря; за наявності 14-29 класів запроваджується одна посада завідувача бібліотеки. У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та одна посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів 38 і більшеодна посада бібліотекаря та одна посада завідувача бібліотеки.

Посади бібліотечних працівників в штатні розписи закладів загальної середньої освіти вводяться лише за умови наявності в закладах певної кількості класів. Формування штатних розписів бібліотек закладів ЗСО здійснюється відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205, із розрахунку:

Кількість класів Посади
Завідувач бібліотеки Бібліотекар
Менше 5 — *
5 — 10 0,5
11 — 24 1
25 — 29 1 0,5
30 та більше 1 1
* Обов’язки бібліотекаря (бібліотечна робота та робота з бібліотечним фондом підручників) покладаються на педагогічних або інших працівників.

До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість класів її філій.

ТШН №1205 також передбачено, що в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше чотирьох філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії додатково вводиться 0,25 посади бібліотекаря.

Робота бібліотекарів закладів освіти регламентується низкою законодавчих і нормативно-правових актів щодо двох галузей – освіти та культури. Згідно зі статтею 6 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі відповідно до положення статті 20 Основ законодавства України про культуру від 14.02.1992 р. № 2117-ХІІ належать до працівників культури.

Оплата праці бібліотекарів закладів освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури, згідно із положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.№ 108/95-ВР. Цією статтею визначено, що для працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером. Про це йдеться також у п.2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993р. № 102 (в редакції від 30.06.2007), відповідно до якого працівникам установ, закладів і організацій освіти, для яких не передбачено цією Інструкцією умов оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних працівників відповідних галузей народного господарства та виробництв.

Посадові оклади бібліотекарів закладів освіти установлюються відповідно до наказів Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 та «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745» від 11.10.2007 № 67.

Згідно з додатком 3 до наказу № 67 з 1 січня 2008 року провідним бібліотекарям встановлено 9-12-й тарифні розряди (замість 8-9-го), бібліотекарям 1 категорії8-11-й (замість 7-8-го), бібліотекарям 2-ї категорії8-10-й (замість 7-го), бібліотекарям без категорії8-9-й (замість 6-го). Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, в межах затвердженого фонду заробітної плати знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій (п.7 Наказу № 745).

Посадові оклади завідувачів бібліотек закладів освіти установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії (пояснення до таблиці 4 додатка 2 до Наказу № 745).

Читати також: Порядок встановлення тарифних розрядів бібліотечним працівникам в ОМС

Відповідні повноваження керівників щодо встанов­лення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені в пункті 4 а постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці праців­ників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіці­єнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Згідно з ними керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заро­бітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Зазначена норма відображена також у відповідних наказах Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України. Так, згідно з п. 7 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами, внесеними наказом Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 № 67 «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745») керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури надано право встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, визначених наказом, у межах фонду заробітної плати.

Про це йдеться також у наказі Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про впоряд­кування умов оплати праці та затвердження схем тариф­них розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами і доповненнями). Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів ос­віти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати пра­цівників освіти, затвердженої наказом Міністерства осві­ти України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвер­дження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»).

Основою для визначення чи підвищення категорій шкільним бібліотекарям відповідно до оволодіння ними певним обсягом знань та виконуваних робіт є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, цен­тралізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168, у якому викладені відповідні кваліфіка­ційні вимоги для певних категорій бібліотечних працівників. Довідник застосовується як базовий елемент орга­нізації оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, що утворюють тарифну систему оплати праці.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень до заз­наченого вище Випуску наведено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій пра­цівників, які подано у Випуску 1 ДКХП та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики Укра­їни від 29 грудня 2004 року № 336.

Оскільки бібліотекарі віднесені до професійної групи “Професіонали”, зазначеними вище Загальними положен­нями для них визначені вимоги щодо наявності повної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання.

Затверджені відповідно до наказу Міністерства куль­тури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168 кваліфікаційні вимоги для категорії «провідний бібліоте­кар» передбачають наявність у працівника повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціа­ліст) та стажу роботи за професією бібліотекаря І катего­рії – не менше 2 років.

«Бібліотекар І категорії» повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціа­ліст): для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліс­та – стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії – не менше 2 років.

Кваліфікаційні вимоги для «бібліотекаря II категорії» передбачають наявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря – не менше 1 року.

Кваліфікаційна вимога для «бібліотекаря»(без категорії) передбачає наявність повної вищої освіти відповідного напряму під­готовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Одночасно варто наголосити, що в п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників (наказ Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 29 грудня 2004 року № 336) заз­начено наступне: особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно викону­ють у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Атестація бібліотечних працівників проводиться відповідно до «Положення про проведення атестації працівників підприємства, установ, організацій та закладів галузі культури», затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44. За цим документом при атестації бібліотекаря визначається одна з оцінок професійної компетенції: «Відповідає займаній посаді», «Відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік», «Не відповідає займаній посаді». Відповідно до п.5.2 Наказу № 44 рішення атестаційної комісії є обов’язковим для виконання керівником закладу та працівником. На підставі такого рішення керівник закладу приймає рішення про встановлення посадового окладу в межах передбачених тарифним розрядом.

Згідно з п. 1.3 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44, основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи з метою визначення можливостей професійного і посадового зросту.

Разом з тим слід зауважити, що чергове підвищення мінімальної заробітної плати або внесення змін до схеми тарифних розрядів працівників установ, організацій і зак­ладів культури не є підставою для проведення атестації серед працівників культури, про що повідомлено у відпо­відному роз’ясненні Міністерства культури і туризму України у зв’язку з численними зверненнями стосовно умов оплати праці та проведення атестації працівників культури, в тому числі бібліотекарів (лист від 21 січня 2008 року № 15/4-55).

Однак, у зв’язку з тим, що тривалий час Положення про атестацію… не існувало для тих шкільних бібліотекарів, які раніше не атестувалися, в навчальних закладах необхідно організувати їх атестацію на відповідність займаній посаді відповідно до нового Положення, результати атестації затвердити відповідними наказами, які і будуть підставою для оплати праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років бібліотечним працівникам встановлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків посадового окладу; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків. Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час. Особам, які працюють за сумісництвом зазначена доплата не виплачується.

Враховуючи особливості роботи бібліотек навчальних закладів Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» передбачено додаткова виплата за проведення бібліотечної роботи. Так, у навчальних закладах з кількістю класів менше 5, де посаду бібліотекаря не передбачено, виконання бібліотечної роботи, в т. ч. з бібліотечним фондом підручників, покладається на педагогічних чи інших працівників, яким здійснюється відповідна доплата.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.05 р. № 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», розробленого на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.04 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», п. 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 27.05.93 р. за № 56, яким визначались умови оплати праці бібліотечних працівників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів викладено у такій редакції:

«У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота».

Враховуючи це та зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами закладів освіти, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється доплата, у розмірах, визначених у п. 58 Інструкції за роботу саме з фондом підручників.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» (далі – постанова № 1073), якою передбачено установлення з 1 жовтня 2009 року працівникам бібліотек надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек, які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені у додатку до порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 (далі – Порядок). Розмір надбавки фіксований – 50% посадового окладу. Це означає, що надбавку за особливі умови праці не може бути встановлено в іншому розмірі, наприклад, 20 чи 30 % залежно від рішення керівника, а має встановлюватися чітко в розмірі 50 % посадового окладу працівника.

Увага! Відповідно до постанови КМУ від 25 березня 2014 р. № 89 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073” пункт 1 постанови № 1073 було змінено. Відповідно до внесених змін на сьогодні п.1 затверджено у наступному варіанті:

“1. Установити працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84, надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.”

Постановою № 1073 не встановлено обмеження щодо виплати такої надбавки бібліотекарям, які працюють за сумісництвом. Таким чином, бібліотекарю-суміснику встановлюється надбавка за особливі умови праці у граничному розмірі 50 % до його посадового окладу (0,5 ставки).

Працівники закладів освіти, основною роботою яких не є бібліотечна робота (вчителі, методисти тощо) за виконання робіт за суміщуваною посадою отримують тільки доплату до основного окладу. Доплата, передбачена Постановою № 1073, їм не встановлюється.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1062 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84» з 1 січня 2010 року запроваджується виплата працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати).

Нарахування та виплата всіх доплат проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи, тобто зазначені відсотки нараховуються на посадовий оклад.

Право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники закладів освіти за наявності не менш як 25 років спеціального стажу роботи. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. №909.

Серед посад, робота на яких у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійних навчально-виховних закладах, віднесених до розділу 1 “Освіта” вищеназваного Переліку зараховується до спеціального стажу, посада бібліотекаря не передбачена.

Зазначеним Переліком передбачено посади завідувача та бібліотекаря бібліотеки як закладу освіти (із статусом юридичної особи). Водночас це не поширюється на бібліотеки закладів освіти, які є їх структурними підрозділами, а отже не мають статусу юридичної особи.

Бібліотекарі закладів освіти, як і інші непедагогічні працівники цих закладів (за умови наявності в них відповідної освіти), можуть вести викладацьку або гурткову роботу у цьому самому навчальному закладі. Згідно з п.91 Інструкції № 102 обсяг викладацької або гурткової роботи у цьому самому навчальному закладі може становити в середньому не більше ніж 2 години на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо працівники за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку заробітної плати). Розмір надбавки за вислугу років (за виконання викладацької або гурткової роботи) визначається виходячи зі стажу педагогічної роботи, відповідно до обсягів навчального навантаження, встановленого при тарифікації чи відповідним наказом.

—————————-

Інші статті:

коментарів 66

 1. Наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010р. № 1205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції від 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603) затверджено Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів. Чому ви орієнтуєтесь на Наказ 2005 року?

  • Admin :

   Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється кількість штатних одиниць закладу освіти, зокрема, бібліотечних працівників, а умови оплати праці таких працівників затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745.

   • Cвітлана :

    Чи підвищують посадовий оклад “за заклад” (10%) завідувачу бібліотеки за роботу в колегіумах, ліцеях, гімназіях? На підставі яких нормативних документів можна вважати посаду зав. бібліотеки такою , що належить до керівних? Економіст нашого ТВО не хоче визнавати посаду зав. бібліотеки колегіуму керівною.

    • Admin :

     Відповідно до пункту 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 за наявності в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота. Така доплата здійснюється саме за роботу з підручниками, незалежно від розміру бібліотечного фонду бібліотеки.

     Про те, що завідувачі бібліотек відносяться до керівних працівників йдеться в наказі Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки». Про це можна прочитати у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7661
     —————————
     Якщо вас задовольнила надана нами вам інформація, тоді просимо переглянути дві рекламних картинки на нашому сайті.

 2. Ярослав :

  Чи може завідувач бібліотекою школи бути довантажений 0.5 ставки бібліотекаря?

  • Admin :

   Підпунктом 4 пункту 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745 передбачено встановлення доплат працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
   – за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
   – за суміщення професій (посад);
   – за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

   Такі види робіт виконуються одночасно зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу.

   Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

   Завідувач бібліотеки може працювати на умовах внутрішнього сумісництва, коли така робота виконується за межами робочого часу за основною посадою.

   З особливостями роботи за сумiсництвом можна ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8444

 3. Наталія :

  Як вираховується кількість підручників для встановлення доплати за завідування шкільною бібліотекою?

  • Admin :

   Абзацом другим статті 58 Інструкції № 102 передбачено, що за наявності в закладах освіти штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.
   Тут мається на увазі не те, що конкретний розмір такої доплата залежить від роботи з якоюсь конкретно встановленою кількістю підручників, а те, що така доплата встановлюється за роботу саме з фондом підручників, а не з якимось іншим фондом, як то художнім чи науковим фондом і тому подібне. Про це дано роз’яснення в листі МОНУ від 29.08.2006 р. № 1/9-549.
   Право встановлювати конкретний розмір доплати (від 5 до 15 відсотків посадового окладу) надається керівнику навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом при роботі бібліотечного працівника саме з фондом підручників.

 4. Ольга :

  У мене питання. Завідувач бібліотеки обласного інституту (ІІ-ІІІ рівень акредитації) може претендувати на 13 тарифний розряд? Чи тільки 12 розряд?

  • Admin :

   Тарифні розряди для завідувачів бібліотек встановлюються відповідно до показників таблиці 4 додатку 2 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745, а також приміток до цієї таблиці.

   Якщо ваша бібліотека за показниками обсягів роботи відноситься до I, II чи III категорії бібліотек, то може претендувати і на розряд вище 12 – го.

   Згідно з приміткою 2 до таблиці 4 додатку 2 до наказу № 745 у бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у таблиці 1 додатку 3 до наказу № 745. Тобто, завідувачу такої бібліотеки, якому присвоєна кваліфікаційна категорія “провідний бібліотекар” посадовий оклад може бути встановлений на рівні 9 -12 тарифного розряду. Завідувачу бібліотеки 1 – ї категорії – 8 – 11 т.р., 2 – ї категорії – 8 – 10 т.р. і бібліотекарю без категорії – 8 – 9 тарифний розряд.

   Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій.

 5. Анна :

  Я работаю библиотекарем в клубе .у меня есть стаж 5 лет.правда ли что 10 процентов за стаж от 3 лет уже включён в минималку а не платиться сверху.вот моя зарплата минимальная и и все доплат нету мне сказали по новому закону процент за стаж входит в мою минималку

  • Admin :

   Так, у вашому випадку доплата за вислугу років включається в мінімальну заробітну плату при її обчисленні. Частиною другою статті 3¹ Закону України “Про оплату праці” визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, а виплачуються понад цей розмір. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Надбавка за стаж роботи не передбачена цим перечнем.

 6. Я працюю вчителем у школі, де штатним розписом передбачена 1 ставка бібліотекаря.Мене довантажили 0.5 ставки бібліотекаря, так само ще одного вчителя 0,5 ставки.Підкажіть, будь ласка, якою має бути мінімальна оплата за цю половину ставки і чи додається до неї доплата до мінімальної зарплати?

  • Admin :

   Це не довантаження, це внутрішнє сумісництво. Мінімальний посадовий оклад для бібліотекаря без категорії (8 тарифний розряд) з 01.09.2020 р. – 3649 грн., на 0,5 ставки відповідно – 1824,5 грн. Мінімальна заробітна плата на 1 ставку з 01.09.2020 р. 5000 грн., на 0.5 ставки відповідно – 2500 грн. Якщо на 0,5 ставки заробітна плата буде менше 2500 грн., тоді буде проводитись доплата до рівня цієї суми.

 7. Дякую за змістовну відповідь.Підкажіть ще чи 10 відсотків за роботу з бібліотечним фондом входять у цю мінімальну оплату, чи оплачуються “зверху”?

 8. Оксана :

  Працюю на 0,5 ставки асистентом вчителя. Маю 0.5 ставки бібліотекаря. Який графік роботи може бути

  • Admin :

   Графік роботи у вас повинен бути таким, щоб не поєднувалась у один і той же час ваша робота асистентом вчителя і бібліотекарем.

 9. Татьяна :

  Добрий день! Завідувач бібліотекою: 9 розряд + 50% працівникам бібліотек + 20% за складність та напруженість + 15% за завідування бібліотекою. Підкажіть,будь ласка, вірно розрахована заробітна плата?

  • Admin :

   Яка у вас бібліотека, сільська (міська) чи шкільна? Якщо шкільна, то правильно. Сюди ще можна добавити доплату за вислугу років, якщо працівник має відповідний стаж роботи. Якщо сільська (міська), то доплата за завідування не нараховується, тому що ця доплата передбачена тільки для шкільних бібліотек за роботу з фондом підручників.

 10. Наталія :

  Працюю 16 років бібліотекарем в шкільній бібліотеці, маю бібліотечну освіту(училище культури), кожні 5 років підвищення кваліфікації.Скажіть будь ласка який тарифний розряд можу мати, бо скоро атестація. Дякую.

  • Admin :

   Посадові оклади бібліотечних працівників закладів освіти залежать від присвоєного їм тарифного розряду і установлюються відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745.

   Згідно Схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури (таблиця 1 додатку 3 до наказу № 745) провідним бібліотекарям встановлено 9-12-й тарифні розряди, бібліотекарям 1 категорії – 8-11-й, бібліотекарям 2-ї категорії – 8-10-й, бібліотекарям без категорії – 8-9-й.

   Кваліфікаційні вимоги для встановлення кваліфікаційних розрядів бібліотечним працівникам містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 81 “Культура та мистецтво”, затвердженому наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168.

   Провідний бібліотекар: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років.

   Бібліотекар 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста – не менше 2 років.

   Бібліотекар 2-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.

   Бібліотекар: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

   Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових окладів працівникам, виходячи із Схеми тарифних розрядів, в межах затвердженого фонду заробітної плати знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій (п.7 Наказу № 745).

 11. Світлана :

  Працюю в шкільній бібліотеці, маю 12 розряд, моя ставка 5660грн. Чи можу я мати 10% до тарифної ставки , як і педагоги ?

  • Admin :

   Дане підвищення посадових окладів на 10 відсотків, передбачене постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22, стосується тільки педагогічних працівників.

 12. Ольга :

  Доброго дня.
  Підкажіть, чи нараховується вислуга на надбавку 20% за роботу з бібліотечним фондом?
  Дякую.

  • Admin :

   Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек». Згідно з цим документом доплата за вислугу років нараховується від посадового окладу бібліотечного працівника.

 13. Людмила :

  Доброго дня!
  Підкажіть, має можливість провідний бібліотекар сільської бібліотеки, працювати на 0,5 ставки в своїй бібліотеці прибиральницею?

 14. Людмила :

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, слово публічна бібліотека обовязково повинна бути в назві комунальний заклад бібліотеки? Чотири роки ми існували як Комунальний заклад і просто назва бібліотеки, а тепер нам кажуть що слово публічна біббліотека обов’язково повинно бути. Може якась інструкція чи положення є щоб ми могли зрозуміти

  • Admin :

   Статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек в Україні визначає Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, введений в дію постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 р. № 33/95-ВР. Міністерство культури України розробило Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах. З Методичними рекомендаціями можете ознайомитись за посиланням http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245204350

 15. Ольга :

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, яка кількість підручників необхідна для встановлення оплати за завідування бібліотекою? Дякую

  • Admin :

   Така кількісна величина підручників нормативними документами не встановлена. В кожному закладі ЗСО формується свій бібліотечний фонд підручників і його розмір залежить від багатьох чинників. При встановленні доплати за завідування бібліотекою потрібно ураховувати саме ту частину загального фонду підручників, з яким ведеться робота.

 16. Альона :

  Чи є порушенням законодавства невиплата оздоровчих шкільним бібліотекарям з 2016 року?

  • Admin :

   Бібліотечні працівники шкільних бібліотек відносяться до працівників культури і умови оплати праці для них передбачені наказом Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 ” Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”.

   Відповідно до підпункту “б” пункту 3 Наказу № 745 керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надано право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

   Як слідує із вищенаведеного дана виплата не носить обов’язкового характеру і виплачується працівникам в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах закладів та організацій культури.

 17. Людмила :

  Доброго дня! підкажіть закон чи роз’яснення щодо право на надбавку за особливі умови роботи? що означає особливі умови роботи, де можно подивитися роз’яснення?

  • Admin :

   Виплата надбавки за особливі умови роботи передбачена постановою КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1073. Згідно цієї постанови дана надбавка встановлюється і виплачується працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84.

   Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

 18. Добрий день! Зробіть, будь ласка, перелік обов’язкових щомісячних доплат завідувачу шкільної бібліотеки ( і,якщо можливо, вкажіть нормативні документи). Дякую.

  • Admin :

   – Доплата за завідування бібліотекою (за роботу з фондом підручників) – встановлюється у розмірі 5 – 15 % посадового окладу згідно з пунктом 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. N 102;

   – Доплата за вислугу років – встановлюється залежно від стажу роботи: понад 3 роки – 10 %; понад 10 років – 20 %; понад 20 років – 30 % посадового окладу згідно з Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою КМУ від 22 січня 2005 р. N 84;

   – Надбавка за особливі умови роботи – встановлюється в граничному розмірі до 50 % посадового окладу відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1073.

   Нарахування та виплата доплат і надбавок проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час.

   • Алла :

    Дякую!

   • Світлана :

    Поясніть будь ласка ще про надбавку у 20% за складність та напруженість, на який закон спиратись?

    • Admin :

     Надбавка за складність, напруженість у роботі для працівників культури, в тому числі і бібліотечних працівників, передбачена підпунктом 3 пункту 2 наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”. Надбавка може бути встановлена працівнику у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або її розмір зменшуються.

 19. Добрий день. З 01.09.2021 р. за усним розпорядженням начальника відділу освіти шкільним бібліотекарям знято доплату за завідування бібліотекою ( і відповідно за роботу з фондом підручників). Аргумент – недостатньо коштів у місцевому бюджеті. Чи є нас правові підстави “добитися правди”? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до частини другої пункту 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, за наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу.
   Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота. Доплата встановлюється за роботу саме з фондом підручників.

   Якщо ви вважаєте, що порушуються ваші права, то радимо вам за захистом своїх прав звертатись до вашої профспілки.

 20. Олександра :

  Доброго часу. Працюю вчителем в школі №1. Навантаження 6 годин на тиждень. В школі №2 та школі №3 маю довантаження по 6 годин в кожній. Працюю 3 дні на тиждень по 6 годин з 8:00 до 14:00. В школі №3 є вакансія бібліотекаря на 0,5 ставки.
  Чи можу я працювати за сумісництвом бібліотекарем в шкоолі №3 2 дні по 8 годин з 8:00 до 17:00 та два дні по 2 години з 15:00 до 17:00?
  Заздалегідь вдячна

  • Admin :

   Так, можете працювати за сумісництвом у вільний від основної роботи час.

   Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від роботи час у тій смій (внутрішнє сумісництво) чи іншій установі, організації (зовнішнє сумісництво).

   Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день та повний робочий день у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половину місячної норми робочого часу.

   Відповідно до пункту 11 Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. N 43), не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

 21. Світлана :

  Доброго дня. В мене питання щодо роботи вчителя та оплати праці.
  Працюю в гімназії 1 вересня, маю педагогічне навантаження 6 годин. В ЗОШ№2 маю довантаження 8 годин. В ЗОШ №1 викладаю 6 годин того ж предмету, який викладаю і в гімназії, і в ЗОШ №2.
  Оплачуть по ЗОШ №1 з 1 вересня 4 години, як довантаження і 2 години, погодинно, за прочитані часи. В канікуляпний період не оплачують, хоча я їх відпрацьовувала. Чи правомірно мені оплачують 2 години, як суміснику? Дякую.

  • Admin :

   Порядок оплати праці педагогічних працівників передбачений Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОНУ від 15.04.1993 р. № 102.

   Інструкцією № 102 погодинна оплата праці вчителів закладів загальної середньої освіти допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців (пункт 73), а також за години викладацької роботи у цьому ж закладі освіти, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю, але не більше 240 годин на рік (абзац 7 пункту 91).
   В других випадках погодинна оплата праці вчителів Інструкцією № 102 не передбачена.

   Те, що вам здійснюють за 2 години погодинну оплату є порушенням Інструкції № 102.

   Ці 2 години, які оплачуються вам понад тижневу норму навантаження вчителя – 18 годин/ на ставку, не є роботою за сумісництвом.

   Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах іншого трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця.

   Керівники гімназії, школи № 1 і школи № 2 є окремими роботодавцями.

   Положення про умови роботи за сумісництвом працівників затверджене наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43.

   Положенням передбачений Перелік робіт, які не є сумісництвом. Згідно цього Переліку не є сумісництвом, зокрема:

   – педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік;

   – робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

   – інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

   Виконання робіт, які не вважаються сумісництвом, не потребує укладення іншого трудового договору.

   Робота педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом, оплачується так само, як і за основною посадою, відповідно до пункту 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією (за винятком випадків, передбачених у пункті 73, а також у абзаці 7 пункту 91 Інструкції № 102) .

 22. Світлана :

  Доброї ночі! В мене такі питання, я пропрацювала в обласній бібліотеці 11 років завідуючою відділом (3 роки (2013-2016) дикретна відпустка). Влітку почала отримувати 20% за вислугу років. Наразі перейшла працювати завідуючою у шкільну бібліотеку. Мені не зараховують ці 3 роки дикретні до стажу, і відповідно відмовляють у виплаті 20% за вислугу, на які закони мені посилатися аби довести свою правоту?
  І ще одне питання, в обласній бібліотеці я мала 14 розряд. У шкільній бібліотеці мені рахують заробітну плату 9 розряд, чи це правомірно? Колеги підказали, що якщо принести атестаційний лист, в якому прописаний 14 розряд, то повинні в школі дати 12 розряд. Чи це так? І знов таки на які закони, статті спиратися?
  І останнє питання чи можуть мені як завідуючій шкільною бібліотекою дати ще 0,5 ставки бібліотекаря (вакантна посада)?

  • Admin :

   1. Виплата доплати за вислугу років бібліотечним працівникам передбачена Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою КМУ від 22 січня 2005 р. N 84.
   Відповідно до пункту 3 цього Порядку до стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зокрема зараховується відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

   З постановою № 84 ви можете ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7670

   2. Згідно з поясненнями до таблиці 4 додатку 2 до наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» посадові оклади завідувачів бібліотек закладів освіти установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.

   Схема тарифних розрядів бібліотекарів наведена у таблиці 1 додатка 3 до наказу № 745, згідно з якою бібліотекарю встановлюються такі тарифні розряди:

   Бібліотекарі Тарифні розряди
   Провідні 9 — 12
   I категорії 8 — 11
   II категорії 8 — 10
   Без категорії 8 — 9

   Визначення конкретного тарифного розряду належить до компетенції керівника закладу.
   Під час встановлення посадових окладів працівникам галузі культури користуються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затвердженим наказом Мінкультури від 14.04.2000 р. № 168.
   Згідно з цим Довідником бібліотекарі віднесені до професійної групи «Професіонали», для яких установлені такі кваліфікаційні вимоги:

   Професії працівників Кваліфікаційні вимоги
   Провідний бібліотекар Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії — не менше 2 років
   Бібліотекар I категорії Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше 2 років
   Бібліотекар II категорії Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше 1 року
   Бібліотекар Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

   Як бачимо, тарифний розряд бібліотечного працівника залежить від його освітньо-кваліфікаційного рівня, а також від стажу роботи за професією бібліотекаря відповідної категорії.
   Таким чином, для того, щоб вам правильно встановили тарифний розряд в шкільній бібліотеці, принесіть з попереднього місця роботи підтвердження вашої кваліфікаційної категорії, якщо таких даних нема у вашій трудовій книжці. Ну і документ про здобутий вами кваліфікаційний рівень освіти

   3. Згідно з підпунктом 4 пункту 2 наказу Мінкультури від 18.10.2005 р. № 745 для працівників культури передбачена доплата за суміщення професій (посад) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
   Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою без звільнення від своєї основної роботи.
   Зазначена доплата не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

   Частиною 2 ст. 21 Кодекс законів про працю України передбачена робота працівників за сумісництвом.
   Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації.
   Положення про умови роботи за сумісництвом працівників затверджене спільним наказом Міністерства праці України, Міністерство юстиції України і Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. N 43.
   Відповідно до пункту 4 цього Положення керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності, а також тієї, яка не є сумісництвом).

   Враховуючи вищенаведене, оскільки ви являєтесь керівником структурного підрозділу закладу освіти,у вашому випадку ви не маєте права працювати на посаді бібліотекаря ні за суміщенням професій, а ні за сумісництвом.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 23. Наталія :

  Добрий день! З 01.01.2022 року управління освіти знімає доплату за завідування бібліотекою ЗЗСО з бібліотечного працівника посилаючись на постанову КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1391 (додатки). Пояснюючи, що доплата може бути тільки «Педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за завідування бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки)». Тобто, якщо є штатна посада завідувача бібліотеки, то доплата бібліотечному працівнику не призначається. І ця постанова КМУ (від 28 грудня 2021 р. № 1391) важливіша і відміняє Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОНУ від 15.04.1993 р. № 102. Це так?

  • Admin :

   Ні, це не правильно. На відміну від постанови КМУ від 20.04.2007 р. № 643, яка втратила чинність з 01.01.2022 р., відповідно до якої доплата передбачалась для працівників навчальних закладів за завідування бібліотекою, постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 передбачає встановлення доплати педагогічним та іншим працівникам (іншим – мається на увазі і штатним бібліотечним працівникам) за проведення бібліотечної роботи та за роботу з бібліотечним фондом підручників. Далі за текстом постанови № 1391 (зверніть увагу – після зап’ятої) вказана друга категорія працівників, які мають право на доплату за завідування бібліотекою за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки.

   Тобто, з 01.01.2022 р. штатним бібліотечним працівникам постановою № 1391 передбачена виплата доплати саме за проведення бібліотечної роботи та за роботу з бібліотечним фондом підручників, а не за завідування бібліотекою.

   Постанова № 1391 не відміняє положень Інструкції № 102. В Інструкцію № 102 повинні вноситись відповідні зміни згідно постанов КМУ.

 24. Світлана :

  Прошу сказати хто фінансує надбавки бібліотекарям ВНЗ? Це бюджетні кошти чи кошти університету?

  • Admin :

   Відповідно до частини шостої статті 33 Закону України “Про вищу освіту” заклад вищої освіти зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку (далі – Закон).

   Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти врегульовані розділом XII Закону. Відповідно до статті 71 Закону фінансування державних закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, комунальних закладів вищої освіти – за рахунок коштів місцевих бюджетів. Фінансування приватних закладів вищої освіти здійснюється їх засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством.

   Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності закладу вищої освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу вищої освіти.

 25. Олена :

  Доброго дня. Працюю на ставку педагогом-організатором та на 0,5 ст. бібліотекарем (внутрішнє сумісництво). На час літніх канікул мене звільняють з посади бібліотекаря до 01.09. Аргументуючи тим, що я являюсь сумісником. Чи правомірно це? Також не виплачується надбавка за роботу з підручниками.

  • Admin :

   Скільки штатних одиниць бібліотекарів передбачено у бібліотеці? Коли вас приймають на цю посаду з 1 вересня, чи зазначається в наказі, що ви приймаєтесь за строковим трудовим договором, тобто до літніх канікул? Якщо ви одна в штаті бібліотеки, то після звільнення, чи здаєте ви посаду, тобто бібліотечний фонд і майно за актом передачі іншим особам?

   Кодекс законів про працю України передбачає звільнення з роботи працівника – сумісника, який уклав з закладом безстроковий трудовий договір, тільки у разі, якщо на його місце буде прийнято іншого працівник – не сумісника. У інших випадках таке звільнення вважається незаконним.

   При укладанні з працівником строкового трудового договору, тобто на певний період, звільнення працівника після закінчення строку такого договору є законним, тобто таким, що відповідає положенням КЗпПУ.

   • Олена :

    Дякую за відповідь. У бібліотеці передбачено 0,5 ст. бібліотекаря.У наказі вказано, що просто прийнято на роботу на 0,5 ст., бібліотечний фонд не передається. А тільки бухгалтер аргументує тим, що всіх сумісників звільняють на час канікул.

 26. Ірина :

  Доброго дня! Скажіть будь ласка, як атестувати бібліотекаря сумісника? Де він повинен атестуватися, в школі працює більше десяти років (основне місце роботи) – 0,5 ставки, в сільській бібліотеці 8 місяців на 0,5 ставки. Наразі має 9 тарифний розряд, чи має право отримати категорію чи повисити тарифний розряд?

  • Admin :

   Бібліотечні працівники проходять атестацію відповідно до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерство культури і туризму України від 16.07.2007 р. N 44.

   Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

   При атестації бібліотечних працівників кваліфікаційні категорії їм не присвоюються.

   За результатами атестації працівника атестаційна комісія приймає рішення:
   – відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
   – не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,
   рекомендовано направити на навчання;
   – не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.

   На підставі такого рішення керівник закладу може прийняти рішення про встановлення посадового окладу бібліотечному працівнику в межах передбачених тарифним розрядом.

   Про встановлення кваліфікаційних категорій і тарифних розрядів бібліотечним працівникам читайте статтю на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10093

Написати коментар