Порядок нарахування заробітної плати працівникам при підсумованому обліку робочого часу

20.04.2018

Підсумований облік робочого часу: як нарахувати заробітну плату,
розрахувати доплату до МЗП, святкові, нічні та надурочні

Читати також: Лист МСПУ від 02.07.2018 р. N 1139/0/101-18/28 “Щодо особливостей оплати праці при підсумованому обліку робочого часу”.

Перед тим, як для наглядності приступити до наведення прикладів з нарахування заробітної плати, розрахунку доплати до МЗП, нічних та надурочних при підсумовому обліку робочого часу згадаємо основні вимоги нормативних документів, які стосуються цих нарахувань.

Порядок оплати праці при підсумованому обліку робочого часу

Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в установах і організаціях (далі – підприємство), а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з таким розрахунком, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин, передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП.

При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з профспілками, а в разі їх відсутності можуть бути передбачені в колективному договорі.

Згідно листа МСПУ від 21.02.2017 р. N 242/0/102-17/282, у випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.

У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, в т. ч. за роботу у нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (півріччя), у випадку наявності надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.

При цьому у випадку, коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змін), то йому мають нараховувати оклад, встановлений йому в трудовому договорі (штатному розписі), провести за необхідності доплату до розміру мінімальної заробітної плати та врахувати, що доплата за нічну роботу розраховується із встановленого працівнику окладу, проте нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати.

У випадку коли працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з’явився на роботі з нез’ясованих причин тощо, то заробітна плата йому нараховується пропорційно відпрацьованому ним часу згідно із встановленим графіком виходів (змін).

У кінці облікового періоду працівникові нараховують заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати та проводять оплату надурочних годин у подвійному розмірі понад розмір мінімальної заробітної плати.

Доплата до мінімальної заробітної плати

Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” з 01.01.2018 р. встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3723 грн., у погодинному розмірі – 22,41 грн.

Для працівників, умовами праці яких запроваджено підсумований облік робочого часу, мінімальною державною гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі.

Відповідно до частини першої ст. 3¹ Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 3¹ Закону визначений перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Частиною п’ятою ст. 3¹ Закону встановлено, що в разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Оплата праці у святкові та неробочі дні

Мінсоцполітики України розробило наказ від 19.04.2006 р. № 138, яким затвердило “Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу” (далі – Методрекомендації № 138).

Відповідно до п. 11 Методрекомендацій № 138, у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищуюсь цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.

Тобто, якщо працівники працювали у святкові та неробочі дні, визначені ст. 73 КЗпП, за встановленим їм графіком, то години, які вони відпрацювали в такі дні, оплачуються в подвійному розмірі, і не вважаються надурочними.

Відповідно до вимог п.3 ст. 107 КЗпП працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, робота у святковий i неробочий день (частина четверта статтi 73 КЗпПУ) , оплачується у розмiрi одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму. Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.

Відповідно до положень листів МСПУ від 09.12.2014 р. №922/13/155-14 і від 18.08.2017 р. № 1537/0/102-17, враховуючи те, що нормою тривалості робочого часу в обліковому періоді для працівників є норма, яка встановлена їм графіками змінності, при визначенні годинної ставки для оплати фактично відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні, а також нічного часу, необхідно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу за відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника).

Доплата за роботу у нiчний час

Відповідно до вимог ст. 108 КЗпПУ робота у нiчний час (стаття 54) оплачується у пiдвищеному розмiрi, встановлюваному генеральною, галузевою (регiональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 вiдсоткiв тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нiчний час.

Це означає, що оплата за роботу в нічний час розраховується виходячи із тарифної ставки ( посадового окладу) працівника.

Відповідно до частини третьої статті 54 КЗпПУ, нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

При визначенні годинної ставки для оплати нічного часу необхідно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу за відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника). Лист Мінсоцполітики України від 18.08.2017 № 1537/0/102-17.

Згідно зі ст. 3¹ Закону при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру доплата за роботу в нічний час не враховується, тобто така доплата виплачується зверх МЗП.

Доплата за роботу в надурочний час

Відповідно до положень Методрекомендацій № 138, обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормальній нормі робочого часу в обліковому періоді.

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу, як правило, є місяць. В окремих випадках застосовуються інші облікові періоди – декада (10 кал. днів місяця), квартал, півріччя, рік тощо.

Час, відпрацьований понад нормальну тривалість робочого часу, тобто в надурочний час, визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом роботи згідно табелю обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий період.

Норма тривалості робочого часу за обліковий період, це – тривалість робочого часу працівника відповідно до графіка його роботи (змінності). Вона розраховується і встановлюється для кожного працівника персонально.

Наприклад, в установі запроваджено квартальний обліковий період. При цьому норма тривалість робочого часу працівника, який приступив до роботи на умовах підсумованого обліку робочого часу з 16 лютого 2018 року, становитиме за графіком роботи п’ятиденного робочого тижня у лютому 72 години, а у березні – 167 годин. За таких умов, якщо працівник, наприклад, відпрацював за підсумованим обліком робочого часу 336 годин, кількість надурочних годин становитиме 97 годин (336 – (72 + 167)).

За таким же правилом розраховується кількість надурочних годин у випадках перебування працівника у відпустці, на лікарняному і в інших випадках не повністю відпрацьованого робочого часу за графіком роботи. ( п.12 Методрекомендацій № 138).

При підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП, тобто в подвiйному розмiрi годинної ставки.

Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.

У випадку коли відповідно до п.3 ст. 107 КЗпПУ в обліковому періоді виплата працiвнику за робота у святкові i неробочі дні провадилася в розмiрi подвiйної годинної ставки зверх окладу, (якщо робота провадилася понад мiсячну норму робочого часу) доплата за роботу в надурочний час за ці години не нараховується, тому що вони вже оплачені в подвiйному розмiрi. ( п.11 Методрекомендацій № 138).

Годинна ставка для оплати надурочної роботи при обліковому періоді тривалістю рік обчислюється шляхом ділення окладу (місячної тарифної ставки), установленого працівникові на момент нарахування зазначеної оплати (наприкінці року — при обліковому періоді рік), на середньомісячне число годин за обліковий період (рік), яке має розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за рік. Лист Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282.

Згідно зі ст. 3¹ Закону, при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру доплата за роботу в надурочний час не враховується, тобто така доплата виплачується зверх МЗП.

Приклад:

Працівнику встановлено підсумований облік робочого часу, обліковий період — квартал. Оклад працівника — 3 400 грн, доплата за роботу в нічний час — 30 %. За графіком роботи він мав відпрацювати у І кварталі 2018 р.:

– у січні — 162 год (при нормальній тривалості робочого часу — 168 год), у тому числі нічних — 29 год. і 12 год. святкових;
– у лютому — 166 год (при нормальній тривалості робочого часу — 160 год), у тому числі нічних — 32 год.;
– у березні — 172 год (при нормальній тривалості робочого часу — 167 год), у тому числі нічних — 33 год.

У місяцях облікового періоду працівник відпрацював усі години за своїм графіком роботи.

Нараховано:

За січень:
– посадовий оклад за 162 години – 3400,00 грн.
– компенсація за роботу в святк. дні (у межах норми робочого часу у розмірі одинарної годинної ставки – 251,85 грн. (3400 : 162 х 12 х 1)
– доплата до МЗП – 71,15 грн. ((3723,00 – (3400,00 + 251,85))
– доплата за роботу в нічний час – 182,59 грн. (3400 : 162 × 29) × 0,3).
Разом: З905,59 грн. (3400,00 + 251,85 + 71,15 + 182,59)

За лютий:
– посадовий оклад – 3 400,00 грн.
– доплата до МЗП – 323,00 грн. (3723,00 – 3 400,00)
– доплата за роботу в нічний час – 196,63 грн. (3400 : 166 × 32) × 0,3).
Розом: 3919,63 (3 400,00 + 323,00 + 196,63)

За березень:
– посадовий оклад – 3 400,00 грн.
– доплата до МЗП – 323,00 грн. (3723,00 – 3 400,00)
– доплата за роботу в нічний час – 195,70 грн. (3400 : 172 × 33) × 0,3).
– доплата за роботу в надурочний час – 206,06 грн. (3400 : 165 × 5 × 2)
Розом: 4116,37 (3 400,00 + 323,00 + 195,70 + 206,06)
Відпрацьовано надурочних годин – 5 ((162 + 166 + 172) – (168 +160 + 167))
Середньомісячне число годин за обліковий період – 165 ((168 + 160 + 167) : 3)

—————-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар