Оплата праці старшої медичної сестри закладу дошкільної освіти

23.01.2018

Оплата праці старшої медичної сестри закладу дошкільної освіти

Згідно з положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці» для працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером.

Відповідно до п.2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 працівникам установ, закладів і організацій освіти, для яких не передбачено цією Інструкцією умов оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних працівників відповідних галузей народного господарства та виробництв.

Враховуючи зазначене вище оплата праці старшої медичної сестри закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я.

На сьогодні умови оплати праці працівників сфери охорони здоров’я передбачені спільним наказом Міністерства праці і соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (далі — Умови).

1. Згідно пункту 4.1 розділу 1 Умов розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної у них кваліфікаційної категорії і відображаються у тарифікаційному списку.

Посада старшої медицинської сестри відноситься до посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою.

Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою передбачені в таблиці підпункта 2.2.8 пункту 2.2 розділу 2 Умов, а конкретно тарифний розряд старшої медицинської сестри закладу дошкільної освіти визначається за п. 2 цієї таблиці:

Посади

Тарифний розряд

1.

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев’язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери усіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики – сімейної медицини*, лікарі зубні:

вищої кваліфікаційної категорії

10

першої кваліфікаційної категорії

9

другої кваліфікаційної категорії

8

без категорії

7

2.

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології (у тому числі гігієністи зубні), з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовиливальники:

вищої кваліфікаційної категорії

9

першої кваліфікаційної категорії

8

другої кваліфікаційної категорії

7

без категорії

6

Старшим медичним сестрам посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну.

Відповідно до підпункту 2.2.10 пункту 2.2. розділу 2 Умов старшим сестрам медичним з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків за старшинство.

Від підвищеного таким чином посадового окладу старшій медичній сестрі нараховуються всі інші передбачені їй до виплати надбавки та доплати.

2. Відповідно Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабміну від 29.12.2009 р. № 1418 старшим медичним сестрам передбачена виплата надбавки за вислугу років. Надбавка виплачується залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.

3. Відповідно підпункту 3.4.7. пункту 3.4 розділу 3 Умов працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Старша медична сестра закладу дошкільної освіти за умови використанні у своїй роботі дезінфікувальних засобів теж має право на отримання такої доплати.

4. Відповідно підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 Умов працівникам охорони здоров’я за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами), встановлюється доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника.

Виплата такої доплати можлива і старшій медичній сестрі закладу дошкільної освіти.

5. Працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
– за високі досягнення у праці;
– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

6. Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги

Преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Читати також: Лист Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2012 р. № 10.03.68/852 “Щодо заробітної плати медичної сестри дошкільного навчального закладу”

Відповідно до положень Умов конкретні розміри премій, доплат, надбавок та інших виплат працівникам визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників (крім надбавки за вислугу років), проводяться з моменту (з дня):

– призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
– присвоєння кваліфікаційної категорії;
– зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Днем присвоєння кваліфікаційної категорії працівнику є дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії.

Керівник закладу, установи несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством.

При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

Приклад: Необхідно нарахувати заробітну плату старшій медичній сестрі дитячого садочка, яка має 2 кваліфікаційну категорію, відповідну займаній посаді, 12 років вислуги для виплати надбавки, в роботі використовує дез. засоби. Має право на застосування податкової соціальної пільги на двох дітей віком до 18 років .

Нараховано за січень 2018 року:
– п/оклад (7 т.р.) з врахуванням підвищення 10% за старшинство (2713.00 х 110 : 100) = 2984.30
– надбавка за вислугу років 20% від 2984.30 = 596.86
– доплата до мінімальної з-ти (3723 – (2984.30 + 596.86)) = 141.84
– доплата за використання дез. засобів 10% від 2984.30 (нараховується поверх 3723) = 298.43
– індексація (нараховується поверх 3723) = в січні не має права
Разом нараховано: (2984.30 + 596.86 + 141.84 + 298.43) = 4021.43
– податок на ДФО 18% від (4021.43 — (881 х 2) х 18 : 100) = 406.70
– військовий збір 1,5% від 4021.43 = 60.32
– проф. внески 1% від 4021.43 = 40.21
Утримано разом: (406.70 + 60.32 + 40.21) = 507.23
До видачі (4021.43 – 507.23) = 3514.20

—————————

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар