Про податкову соцiальну пiльгу

28.11.2016

Застосування податкової соціальної пільги до заробітної плати,
яка виплачується працівникові на підставі рішення суду, за час
вимушеного прогулу

Джерело: ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві

Статтею 235 КЗпП визначено, що пiд час винесення рiшення про поновлення на роботi орган, який розглядає трудовий спiр, одночасно ухвалює рiшення про виплату працiвниковi середнього заробiтку за час вимушеного прогулу, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення на роботi розглядається бiльш як один рiк не з вини працiвника, орган, який розглядає трудовий спiр, виносить рiшення про виплату середнього заробiтку за весь час вимушеного прогулу.

При цьому середнiй заробiток – це визначений нормами за встановленими правилами розмiр заробiтної плати працiвника, обчислений за певний перiод часу (з практики застосування термiнiв, слiв та словосполучень у юриспруденцiї).

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 затверджено Порядок обчислення середньої заробiтної плати, згiдно з пiдпунктом «з» п. 1 роздiлу I якого застосовується у випадках вимушеного прогулу працiвника.

Оподаткування доходiв фiзичних осiб регулюється роздiлом IV Кодексу, згiдно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу включаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченi) платниковi податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту).

Порядок надання податкової соцiальної пiльги (далi – ПСП). її розмiр, перелiк категорiй платникiв податку, якi мають право на таку пiльгу, встановлено ст. 169 Кодексу.

З урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу будь-який платник податку має право на зменшення, суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, одержуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму ПСП (п. 169.1 ст. 169 Кодексу).

Вiдповiдно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку впродовж звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує мiсячного прожиткового мiнiмуму, чинного для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Якщо платник податку одержує доходи у виглядi заробiтної плати за перiод її збереження згiдно iз законодавством, у тому числi за час вiдпустки або перебування платника податку на листку непрацездатностi, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в iнших випадках їхнього оподаткування, такi доходи (їхня частина) вiдносяться до вiдповiдних податкових перiодiв їхнього нарахування.

Ураховуючи викладене, якшо рiшенням СУДУ про поновлення найманого працiвника на роботi зобов’язано роботодавця виплатити такому працiвниковi дохiд у виглядi середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу з вiднесенням його до вiдповiдних податкових перiодiв, то в разi неперевищення впродовж звiтного податкового мiсяця граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та дотримання всiх iнших вимог ст. 169 Кодексу, до зазначеного доходу може бути застосовано ПСП.

———————————-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар