З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?

22.11.2016

З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?

Джерело: www.dominanta.in.ua

Автор: Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

Доволі поширеним є питання, з яких видів доходів необхідно утримувати аліменти: чи можна утримати аліменти з лікарняних, які фінансуються з Фонду соціального страхування, з матеріальної допомоги, з компенсації за дні невикористаної відпустки, яка налічує виплату за декілька років, з інших виплат. Насправді, серед перелічених доходів утримання аліментів має свої особливості. Про все це читайте у статті нижче.

Перелік доходів згідно Постанови 146

Постановою КМУ вiд 26.02.93 р. № 146 затверджено Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв. Вiдповiдно до цієї Постанови, утримання алiментiв з працiвникiв провадиться з усiх видiв заробiтку i додаткової винагороди як за основною роботою, так i за роботою за сумiсництвом.

Перелік видів доходів, з яких утримуються аліменти, наведений у п. 1 Постанови.

Перелік видів доходів, з яких не утримуються аліменти, наведений у п. 12 Постанови.

Для зручностi наведемо у таблиці поширені види доходів, з яких аліменти утримуються і не утримуються.

Алiменти утримуються з: Алiменти не утримуються з:
1) основної заробiтної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою тощо

2) всiх видiв доплат i надбавок до заробiтної плати

3) премiй в грошовому i натуральному вигляді

4) оплати за надурочну роботу, за роботу у святковi, неробочi та вихiднi днi

5) заробiтної плати, що зберiгається пiд час вiдпустки, а також з одержуваної при звiльненнi компенсацiї за невикористану протягом кiлькох рокiв вiдпустку;

6) винагороди за загальнi рiчнi пiдсумки роботи

7) одноразової винагороди за вислугу  рокiв

8) заробiтної плати, що зберiгається пiд час виконання державних i громадських обов’язкiв, та в iнших випадках збереження середньої заробiтної плати

9) допомоги по державному соцiальному страхуванню (тимчасова непрацездатність)

10) доплат до допомоги по державному соцiальному страхуванню, виплачуваних за рахунок пiдприємств, установ, органiзацiй

1) допомоги по тимчасовiй непрацездатностi по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв

2) вихiдної допомоги при звiльненнi

3) сум не оподатковуваного податком розмiру
матерiальної допомоги

4) компенсацiї працiвнику за невикористану
вiдпустку, крiм випадкiв, коли особа при звiльненнi отримує компенсацiю за вiдпустку, не використану протягом декiлькох рокiв

5) допомоги на лiкування

6) допомоги у зв’язку з вагiтнiстю i пологами

7) компенсацiйних виплат при вiдрядженнях
i переведеннi на роботу в iншу мiсцевiсть

8) дотацiй на обiди

9) вартостi путiвок в санаторiї i дома вiдпочинку, що надаються за рахунок коштiв підприємства

10) компенсацiйних сум, якi виплачуються за амортизацiю iнструментiв i зношенiсть одягу

Перелік деяких доходів, які мають виключення з правил

ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТОК

Постановою КМУ № 146 визначено, що із сум страхових виплат з тимчасовою працездатності (крім тимчасової непрацездатностi по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв) аліменти утримуються. АЛЕ, Законом України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», який діє в оновленій редакції з з 01.01.2015 р., у п. 2 ст. 34 передбачено наступне:

«Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.»

Тому з усіх сум страхових виплат, які отримуються на окремі рахунки від Фонду соцстраху, здійснювати утримання аліментів та інших утримань на підставі виконавчих рішень, не можна!

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ДНІ НЕВИКОРИСТАНОЇ ВІДПУСТКИ

Аліменти з компенсації за дні невикористаної відпустки можуть утримуватися, а можуть не утримуватися. Все залежить від того, за який робочий рік виплачується така компенсація.

Так, якщо компенсація при звільненні виплачується за дні невикористаної відпустки останнього робочого року, в якому він звільняється (цей період визначає кадровик, тому бажано, щоб в наказі про звільнення він був зазначений), то аліменти з такої суми не утримуються!

Якщо ж працівник, який звільняється, має компенсацію за невикористану за робочий рiк, який передує звiльненню, чи кiлька таких рокiв, утримання алiментiв проводиться в загальному порядку. Такі розяснення надав і Мінсоцполітики у консультації нижче.

МАТЕРАІЛЬНА ДОПОМОГА

Аліменти з матеріальної допомоги також можуть утримуватися, а можуть і не утримуватися, в залежності від виду допомоги.

Аліменти утримуються з матерiальної допомоги, що надається всiм або бiльшостi працiвникiв на оздоровлення перед відпусткою, в інших випадках, які перелічуються в колективному договорі (або відповідному положенні про допомоги). Така матеріальна допомога належить до оподатковуваного доходу і її повна сума оподатковується ПДФО, ЄСВ і військовим збором.

Аліменти не утримуються з матерiальної допомоги, яка виплачується окремим працiвникам у зв’язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання. Навіть якщо сума такої допомоги перевищує допустимі неоподатковувані розміри, така оподатковувана ПДФО і військовим збором частина суми все одно не буде об’єктом для утримання аліментів.

Аналогічної позиції притримується і Мінюст в своєму листі від 06.03.2015р. № 356-0-3-15/7.2 (лист подано нижче).

ПРО СУМИ АЛІМЕНТІВ

Відповідно до п. 13 Постанови утримання алiментiв провадиться з суми заробiтку (доходу) пiсля утримання з цього заробiтку (доходу) податкiв. Мається на увазі усі види утримань: і ПДФО, і військовий збір. Отже, об’єктом для утримання аліментів є «чистий» дохід працівника, визначений для виплати.

Відповідно до п. 14 Постанови, якщо аліменти пересилаються через поштове відділення, то сума такої доставки утримується з платника алiментiв.

Відповідно до пп. 165.1.14 ПКУ алiменти, що виплачуються платнику податку вiдповiдно до рiшення суду або за добровiльним рiшенням сторiн у сумах, визначених положеннями Сiмейного кодексу України вiд 10.01.2002 р. N 2947-III, не включаються до мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу такого платника податку – отримувача алiментiв (за винятком виплати алiментiв нерезидентом незалежно вiд їх розмiру, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згоду на обов’язковiсть яких дано Верховною Радою України).

Тому сума перерахованих отримувачу алiментiв вiдображається в Податковому розрахунку за формою 1ДФ з ознакою доходу «140». При цьому в графi 2 Податкового розрахунку необхiдно вказати iдентифiкацiйний номер отримувача алiментiв. В колонках нарахованого і виплаеного доходу зазначається сума алментів на користь отримувача. Враховуючи те, що сума аліментів не оподатковуються, при заповненні колонок нарахованого і перерахованого ПДФО треба проставити 0,00.

ІНДЕКСАЦІЯ АЛІМЕНТІВ

Відповідно до Закону України від 17.05.2016 р. № 1368-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі” (далі – Закон № 1368-VIII) Кабінет Міністрів України своєю постановою від 16 листопада 2016 р. № 836 вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

Зокрема, постановою передбачається включення до об’єктів індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, а також механізм його індексації.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом № 1368-VIII.

При цьому розмір аліментів разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50 відсотків грошового доходу платника аліментів.

Індексація розміру аліментів проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.

Індексація розміру аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

—————————————–

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ 06.03.2015 N 356-0-3-15/7.2

Щодо надання роз’яснення деяких питань стосовно порядку утримання
алiментiв з матерiальної допомоги на оздоровлення

Мiнiстерство юстицiї <…> розглянуло лист <…> щодо надання роз’яснення деяких питань стосовно порядку утримання алiментiв з матерiальної допомоги на оздоровлення … та у межах компетенцiї повiдомляє таке.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.93 р. N 146 затверджено Перелiк видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв на одного з подружжя, батькiв, дiтей, iнших осiб (далi – Перелiк).

Пунктом 1 Перелiку, зокрема, передбачено, що утримання алiментiв з працiвникiв провадиться з усiх видiв заробiтку i додаткової винагороди як за основною роботою, так i за роботою за сумiсництвом, в тому числi з основної заробiтної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, вiдрядними розцiнками тощо; усiх видiв доплат i надбавок до заробiтної плати; заробiтної плати, що зберiгається пiд час виконання державних i громадських обов’язкiв, та в iнших випадках збереження середньої заробiтної плати; iнших видiв заробiтку.

При цьому п. 12 Перелiку передбачено види доходу, з яких утримання алiментiв не провадиться.

Поряд з цим зазначаємо, що вiдповiдно до п. 13 Перелiку утримання алiментiв провадиться з суми заробiтку (доходу), що належить особi, яка сплачує алiменти, пiсля утримання з цього заробiтку (доходу) податкiв.

Щодо структури заробiтної плати зазначаємо, що вiдповiдно до ст. 2 Закону України “Про оплату працi” вона складається з основної заробiтної плати, додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

Згiдно з п. 1.3 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 13.01.2004 р. N 5, який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2004 р. за N 114/8713, для оцiнки розмiру заробiтної плати найманих працiвникiв застосовується показник фонду оплати працi.

Фонд оплати працi складається з фонду основної заробiтної плати, фонду додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

Згiдно з п. 2.3 зазначеної Iнструкцiї iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати включають винагороди та премiї, якi мають одноразовий характер, компенсацiйнi та iншi грошовi й матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми. До них належать матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв’язку з екологiчним станом, крiм сум, указаних у п. 3.31 (матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв’язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання)) (пп. 2.3.3 п. 2.3 Iнструкцiї).

Перший заступник Мiнiстра Н. Севостьянова

————————————

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Про утримання алiментiв з компенсацiї за невикористану вiдпустку

ПИТАННЯ: У якому порядку утримуються алiменти з компенсацiї за невикористанi щорiчну i додатковi вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 2 п. 12 Перелiку видiв доходiв, якi враховуються пiд час визначення розмiру алiментiв на одного з подружжя, дiтей, батькiв, iнших осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.93 р. № 146, утримання алiментiв не провадиться з компенсацiї працiвниковi за невикористану вiдпустку, крiм випадкiв, коли особа пiд час звiльнення одержує компенсацiю за вiдпустку, не використану впродовж кiлькох рокiв.

Вiдповiдно до ст. 24 Закону в разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей.

Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого працiвник утрачає право на щорiчнi вiдпустки, воно не мiстить заборони надавати щорiчнi вiдпустки в разi їхнього невикористання, а тому, якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на таку вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв, то вiн має право їх використати, а в разi звiльнення йому має бути виплачено компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток.

Отже, якщо працiвниковi пiд час звiльнення виплачується грошова компенсацiя за невикористанi днi щорiчної вiдпустки за робочий рiк, у якому вiн звiльняється, утримання алiментiв не проводиться. У разi виплати грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчної вiдпустки за робочий рiк, який передує звiльненню, чи кiлька таких рокiв, утримання алiментiв проводиться в загальному порядку.

В. КОРКУШКО, заступник начальника вiддiлу;
О. УСЕНКО, головний спецiалiст

——————————–

Інші статті:

коментарів 40

 1. Сын получил в наследство земельный пай и сдал в аренду. Нужно ли выплачивать алименты из суммы годовой оплаты за земельный пай?

  • Admin :

   Відповідно до підпункту 18 пункту 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабміну від 26.02.1993 р. N 146, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів доходу, в тому числі з плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю).

 2. Дар'я :

  Чи стягуються аліменти на дитину з батька, якщо той отримав страхові виплати на службі за поранення, яке було кілька років тому?

  • Admin :

   Постановою КМУ вiд 26.02.1993 р. № 146 затверджено Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-93-п
   Зверніть зокрема увагу на п.п. 12 пункту 1 і на п.п. 3 пункту 12 Постанови.

   Читайте також статтю на нашому сайті “З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=6096

 3. Артем :

  Добрий день, чи стягуються аліменти з одноразової виплати військовослужбовцю, яку він отримав за поранення в АТО? (виплата згідно 975 постанови КМУ від 25.12.2013 року)

  • Admin :

   Постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146 затверджено “Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб”.
   На виконання вимог постанови КМУ від 26.02.1993 р. № 146 Міністр оборони України видав наказ від 15.05.2013 р. № 316 “Про затвердження Переліку додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, здійснених у грошовій формі, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців Збройних Сил України”
   Ці нормативні документи не дають прямої відповіді на питання, чи є об’єктом нарахування і утримання аліментів одноразова грошова допомога, порядок призначення і виплати якої передбачений постановою КМУ від 25.12.2013 р. № 975, тому за роз’ясненням цього питанням вам потрібно звернутись до Міністерства оборони України.

 4. Наталия :

  Вычисляются ли алименты из доплаты за covid-19?

  • Admin :

   Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою КМУ від 26 лютого 1993 р. N 146. Підпунктом 2 пункту 1 цього Переліку передбачено, що при визначенні розміру аліментів враховуються усі види доплат і надбавок до заробітної плати, а це значить, що додаткова доплата до заробітної плати, яка передбачена до виплати постановою КМУ від 29 квітня 2020 р. № 375, теж підпадає під це визначення.

 5. Євген :

  Чи можливе відрахування аліментів з соціальної допомоги по інвалідності третьої групи?

 6. Олена :

  Чи утримуються аліменти із внесків на медичне страхування співробітника?

  • Admin :

   На цьому сайті ми розглядаємо всі питання щодо заробітної плати. Внески на медичне страхування співробітника не є темою обговорення на сайті.

 7. Алла :

  Цікавить питання, чи утримуються аліменти з соціальної допомоги по інвалідності 3 групи?

  • Admin :

   Постановою КМУ вiд 26.02.1993 р. № 146 затверджено “Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру аліментів”.
   Перелік видів доходів, з яких утримуються аліменти, наведений у п. 1 Переліку.
   Перелік видів доходів, з яких не утримуються аліменти, наведений у п. 12 Переліку.
   Державна соціальна допомога особам з інвалідністю підпадає під перелік, з яких утримуються аліменти. Зокрема це підпункт 14-1 пункту 1 Переліку.
   З постановою КМУ вiд 26.02.1993 р. № 146 можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-93-п#Text

 8. Цікавить питання, чи утримують аліменти з компенсації (яку надає підприємство, де він працює) за аренду житла? В розрахунковому листі зазначається: “Компенсація за аренду житла”.

  • Admin :

   Ні, з грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень аліменти не утримуються.

   Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146. Пунктом 12 цього Переліку визначені виплати, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Зокрема підпунктом 9 пункту 12 передбачено, що утримання аліментів не провадиться з вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг.

   Підтвердженням цього також може слугувати наказ Міністерства Оборони України від 15.05.2013 р. № 316, який видано відповідно до вимог постанови Кабміну № 146 і в якому чітко сказано, що з грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень аліменти не утримуються. З наказом № 316 можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0877-13#Text
   —————————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 9. Наталия :

  У меня вопрос, мой второй муж с профзаболеванием является инвалидом 3-й группы. С пенсии по инвалидности он отчисляет алименты. А должен ли отчислять с денег что приходят ему на лечение от профзаболевания?

  • Admin :

   З допомоги на лікування аліменти не утримуються. Про це прописано в підпункті 3 пункту 12 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. N 146).

 10. Дарья :

  Чи утримуються аліменти з винагороди за участь в операції об’єднаних сил України?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 8 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затвердженого постановою КМУ від 26.02.1993 р. N 146, з військовослужбовців утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

   Частиною другою підпункту 22 пункту 12 Переліку № 146 установлено, що з військовослужбовців утримання аліментів не здійснюється з вихідної допомоги при звільненні з військової служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

   Винагорода військовослужбовцям за участь в Операції об’єднаних сил обмежена тимчасовими рамками участі в таких заходах, тобто не носить постійного характеру, тому вона не враховується при утриманні аліментів.

   • Дарья :

    Але водночас в окремих силових структурах діє правовий документ з переліком 316,який конкретизує види грошового забезпечення з яких аліменти не утримують і пункт винагорода за участь в ООС там відсутня. Боржник отримує винагороду вже більше пів року, чому вона не є щомісячною?

    • Admin :

     Частиною другою підпункту 22 пункту 12 Переліку № 146 установлено, що з військовослужбовців утримання аліментів не здійснюється з вихідної допомоги при звільненні з військової служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру. Звертаємо увагу, не “щомісячного”, а саме “постійного характеру”.

     Якщо вас не влаштовує наша відповідь на ваше питання, радимо вам звернутись із запитом в Міністерство Оборони України. Ми не спеціалізуємось з військових питань.

   • Дарья :

    Згідно Наказу 07.06.2018  № 260 До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать:
    винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

    • Admin :

     “Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту” – це зовсім інша виплата, ніж та про яку ви писали у своєму попередньому запиті – Винагорода за участь в операції об’єднаних сил України.

     Це додаткова грошова винагорода, що виплачується військовцям у розмірі від 5 000 до 18 000 грн., введена в дію окремим наказом Міноборони від 16.09.2020р. № 330. Вона в наказі № 260 відсутня.

     • Дарья :

      Все зрозуміло, дякую

     • Дарья :

      І все ж таки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146 вийшов уточнюючий наказ15.05.2013 № 316 Про затвердження Переліку додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, здійснених у грошовій формі, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців Збройних Сил України, у якому винагорода за участь ООС відсутня. А також до постійних виплат належать ті, що здійснюється щомісяця і розмір яких не змінюється

 11. Алена :

  Здравствуйте. Моя дочь получала алименты с 2016 по 2020 год . Бывшему Мужу в июле 2021 присудили деньги за вынужденный прогул за время 2016 по 2020 год . Имеет ли моя дочь права на часть этих выплат? . Так как выплаты за то время когда она ещё получала алименты. . Спасибо

  • Admin :

   Так, має право. Постановою КМУ від 26.02.1993 р. N 146 затверджено перелік видів доходів, з яких утримуються аліменти і перелік видів доходів, з яких утримання аліментів не провадиться.

   Наведений в постанові № 146 перелік видів доходів, з яких утримання аліментів не провадиться є вичерпним, натомість в підпункті 19 пункту 1 Переліку видів доходів, з яких утримуються аліменти зазначено, що аліменти утримуються також з інших видів доходів, не зазначених у підпунктах 1 – 18 цього пункту.

   Суми, які суд визначає у резолютивній частині рішення до стягнення з роботодавця на користь працівника як середній заробіток за час вимушеного прогулу, обраховуються без віднімання сум податків, зборів та інших відрахувань ( в тому числі і аліментів).
   Податки, збори і інші відрахування ( в тому числі і аліментів) із суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, присудженої за рішенням суду, підлягають нарахуванню роботодавцем при виконанні відповідного судового рішення та, відповідно, відрахуванню із суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу при виплаті її працівнику.

   Відрахування податків, зборів і обов’язкових платежів із середнього заробітку за час вимушеного прогулу не погіршує становище працівника, якого поновлено на роботі, оскільки за цей період, у разі перебування на посаді, працівник отримував би заробітну плату, із якої також відраховувались би податки, збори та аліменти.

   Утримання аліментів з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, провадиться після утримання з цього заробітку (доходу) відповідних податків та зборів.

 12. Анна :

  Добрый день, высчитываются алименты с компенсации за социальный отпуск (одинокий отец) и дополнительный отпуск как участник боевых действий

  • Admin :

   Відповідно до підпункту 2 пункту 12 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146, утримання аліментів не провадиться з компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років. При цьому не має значення, як називається відпустка, за яку виплачується компенсація. Отже, якщо ви отримуєте компенсацію за 2021 рік, то з неї аліменти не утримуються, якщо компенсація нарахована за період протягом кількох років, то аліменти утримуються відповідно до підпункту 5 пункту 1 цього Переліку.

 13. Liliya :

  Доброго дня, чи вираховують аліменти з адресної допомоги інваліда війни 2 групи? Дякую

  • Admin :

   Ми спеціалізуємось не на виплаті пенсій, а на виплаті заробітної плати працівникам.

   Постановою КМУ вiд 26.02.1993 р. № 146 затверджено Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв.

   Перелік видів доходів, з яких не утримуються аліменти, наведений у п. 12 Постанови № 146. Щомісячна державна адресна допомога до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій у цьому Переліку відсутня.

   Враховуючи вищезазначене ми вважаємо, що аліменти з такої допомоги повинні утримуватись.

 14. Inna :

  Доброго вечора! Скажіть будь ласка, якщо чоловік продає будинок, чи утримуються аліменти з цих коштів?

  • Admin :

   Переліком видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. N 146 ) не передбачено утримання аліментів із сум, отриманих від продажу нерухомого майна, в тому числі і буданків та споруд.

 15. Мар'яна :

  Доброго дня! Колишній чоловік працює ДСНС України. На період воєнного стану, окрім зп, отримує грошову допомогу щомісяця в сумі 30 тис. грн. Чи утримуються аліменти з цих коштів?

  • Admin :

   На цьому сайті ми розглядаємо всі питання щодо заробітної плати. Додаткова винагорода, яка виплачується окремим особам у розмірі 30 000 гривень щомісячно відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. № 168, не відноситься до фонду оплати праці. Ми не компітентні надати відповідь на ваше запитання.

 16. Наталія :

  Добрий день, чи утримуються аліменти з доплати за роз”їздний характер роботи?

  • Admin :

   Згідно з загальними положеннями розд. І Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59, службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором (контрактом) між працівником і власником (або уповноваженою ним особою/керівником).

   Тому, колективним договором повинно бути визначено, чи вважаються службові поїздки працівників в інші населені пункти службовим відрядженням або роботою, що має роз’їзний (пересувний) характер.

   Якщо колективним договором, який діє на підприємстві, визначено, що службові поїздки відповідних категорій працівників – це робота, яка постійно проводиться в дорозі і має роз’їзний характер, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року №490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» таким працівникам відшкодовуються витрати на проїзд до місця відрядження і назад, а також на наймання житлового приміщення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України і за кордон.

   Відповідно до п.п. 6 п. 12 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні
   розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (Додаток до постанови КМУ від 26.02.1993 р. N 146) аліменти не утримуються з польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних.

   Отже, якщо колективним договором визначено, що службові поїздки працівників в інші населені пункти є роботою, що має роз’їзний (пересувний) характер і не є відрядженням, то відшкодовані витрати на проїзд до місця відрядження (роботи) і назад, а також на наймання житлового приміщення таким працівникам слід розглядати як такі, з яких утримуються аліменти.

 17. Людмила :

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можливо стягнути кошти на утримання аліментів, з військовослужбовців, які отримують додаткові виплати в розмірі 30 000 грн. щомісячно, згідно постанови КМУ №168, у період військового часу?

Написати коментар