З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?

22.11.2016

З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?

Джерело: www.dominanta.in.ua

Автор: Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

Доволі поширеним є питання, з яких видів доходів необхідно утримувати аліменти: чи можна утримати аліменти з лікарняних, які фінансуються з Фонду соціального страхування, з матеріальної допомоги, з компенсації за дні невикористаної відпустки, яка налічує виплату за декілька років, з інших виплат. Насправді, серед перелічених доходів утримання аліментів має свої особливості. Про все це читайте у статті нижче.

Перелік доходів згідно Постанови 146

Постановою КМУ вiд 26.02.93 р. № 146 затверджено Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв. Вiдповiдно до цієї Постанови, утримання алiментiв з працiвникiв провадиться з усiх видiв заробiтку i додаткової винагороди як за основною роботою, так i за роботою за сумiсництвом.

Перелік видів доходів, з яких утримуються аліменти, наведений у п. 1 Постанови.

Перелік видів доходів, з яких не утримуються аліменти, наведений у п. 12 Постанови.

Для зручностi наведемо у таблиці поширені види доходів, з яких аліменти утримуються і не утримуються.

Алiменти утримуються з: Алiменти не утримуються з:
1) основної заробiтної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою тощо

2) всiх видiв доплат i надбавок до заробiтної плати

3) премiй в грошовому i натуральному вигляді

4) оплати за надурочну роботу, за роботу у святковi, неробочi та вихiднi днi

5) заробiтної плати, що зберiгається пiд час вiдпустки, а також з одержуваної при звiльненнi компенсацiї за невикористану протягом кiлькох рокiв вiдпустку;

6) винагороди за загальнi рiчнi пiдсумки роботи

7) одноразової винагороди за вислугу  рокiв

8) заробiтної плати, що зберiгається пiд час виконання державних i громадських обов’язкiв, та в iнших випадках збереження середньої заробiтної плати

9) допомоги по державному соцiальному страхуванню (тимчасова непрацездатність)

10) доплат до допомоги по державному соцiальному страхуванню, виплачуваних за рахунок пiдприємств, установ, органiзацiй

1) допомоги по тимчасовiй непрацездатностi по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв

2) вихiдної допомоги при звiльненнi

3) сум не оподатковуваного податком розмiру
матерiальної допомоги

4) компенсацiї працiвнику за невикористану
вiдпустку, крiм випадкiв, коли особа при звiльненнi отримує компенсацiю за вiдпустку, не використану протягом декiлькох рокiв

5) допомоги на лiкування

6) допомоги у зв’язку з вагiтнiстю i пологами

7) компенсацiйних виплат при вiдрядженнях
i переведеннi на роботу в iншу мiсцевiсть

8) дотацiй на обiди

9) вартостi путiвок в санаторiї i дома вiдпочинку, що надаються за рахунок коштiв підприємства

10) компенсацiйних сум, якi виплачуються за амортизацiю iнструментiв i зношенiсть одягу

Перелік деяких доходів, які мають виключення з правил

ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТОК

Постановою КМУ № 146 визначено, що із сум страхових виплат з тимчасовою працездатності (крім тимчасової непрацездатностi по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв) аліменти утримуються. АЛЕ, Законом України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», який діє в оновленій редакції з з 01.01.2015 р., у п. 2 ст. 34 передбачено наступне:

«Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.»

Тому з усіх сум страхових виплат, які отримуються на окремі рахунки від Фонду соцстраху, здійснювати утримання аліментів та інших утримань на підставі виконавчих рішень, не можна!

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ДНІ НЕВИКОРИСТАНОЇ ВІДПУСТКИ

Аліменти з компенсації за дні невикористаної відпустки можуть утримуватися, а можуть не утримуватися. Все залежить від того, за який робочий рік виплачується така компенсація.

Так, якщо компенсація при звільненні виплачується за дні невикористаної відпустки останнього робочого року, в якому він звільняється (цей період визначає кадровик, тому бажано, щоб в наказі про звільнення він був зазначений), то аліменти з такої суми не утримуються!

Якщо ж працівник, який звільняється, має компенсацію за невикористану за робочий рiк, який передує звiльненню, чи кiлька таких рокiв, утримання алiментiв проводиться в загальному порядку. Такі розяснення надав і Мінсоцполітики у консультації нижче.

МАТЕРАІЛЬНА ДОПОМОГА

Аліменти з матеріальної допомоги також можуть утримуватися, а можуть і не утримуватися, в залежності від виду допомоги.

Аліменти утримуються з матерiальної допомоги, що надається всiм або бiльшостi працiвникiв на оздоровлення перед відпусткою, в інших випадках, які перелічуються в колективному договорі (або відповідному положенні про допомоги). Така матеріальна допомога належить до оподатковуваного доходу і її повна сума оподатковується ПДФО, ЄСВ і військовим збором.

Аліменти не утримуються з матерiальної допомоги, яка виплачується окремим працiвникам у зв’язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання. Навіть якщо сума такої допомоги перевищує допустимі неоподатковувані розміри, така оподатковувана ПДФО і військовим збором частина суми все одно не буде об’єктом для утримання аліментів.

Аналогічної позиції притримується і Мінюст в своєму листі від 06.03.2015р. № 356-0-3-15/7.2 (лист подано нижче).

ПРО СУМИ АЛІМЕНТІВ

Відповідно до п. 13 Постанови утримання алiментiв провадиться з суми заробiтку (доходу) пiсля утримання з цього заробiтку (доходу) податкiв. Мається на увазі усі види утримань: і ПДФО, і військовий збір. Отже, об’єктом для утримання аліментів є «чистий» дохід працівника, визначений для виплати.

Відповідно до п. 14 Постанови, якщо аліменти пересилаються через поштове відділення, то сума такої доставки утримується з платника алiментiв.

Відповідно до пп. 165.1.14 ПКУ алiменти, що виплачуються платнику податку вiдповiдно до рiшення суду або за добровiльним рiшенням сторiн у сумах, визначених положеннями Сiмейного кодексу України вiд 10.01.2002 р. N 2947-III, не включаються до мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу такого платника податку – отримувача алiментiв (за винятком виплати алiментiв нерезидентом незалежно вiд їх розмiру, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згоду на обов’язковiсть яких дано Верховною Радою України).

Тому сума перерахованих отримувачу алiментiв вiдображається в Податковому розрахунку за формою 1ДФ з ознакою доходу «140». При цьому в графi 2 Податкового розрахунку необхiдно вказати iдентифiкацiйний номер отримувача алiментiв. В колонках нарахованого і виплаеного доходу зазначається сума алментів на користь отримувача. Враховуючи те, що сума аліментів не оподатковуються, при заповненні колонок нарахованого і перерахованого ПДФО треба проставити 0,00.

ІНДЕКСАЦІЯ АЛІМЕНТІВ

Відповідно до Закону України від 17.05.2016 р. № 1368-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі” (далі – Закон № 1368-VIII) Кабінет Міністрів України своєю постановою від 16 листопада 2016 р. № 836 вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

Зокрема, постановою передбачається включення до об’єктів індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, а також механізм його індексації.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом № 1368-VIII.

При цьому розмір аліментів разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50 відсотків грошового доходу платника аліментів.

Індексація розміру аліментів проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.

Індексація розміру аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

—————————————–

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ 06.03.2015 N 356-0-3-15/7.2

Щодо надання роз’яснення деяких питань стосовно порядку утримання
алiментiв з матерiальної допомоги на оздоровлення

Мiнiстерство юстицiї <…> розглянуло лист <…> щодо надання роз’яснення деяких питань стосовно порядку утримання алiментiв з матерiальної допомоги на оздоровлення … та у межах компетенцiї повiдомляє таке.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.93 р. N 146 затверджено Перелiк видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв на одного з подружжя, батькiв, дiтей, iнших осiб (далi – Перелiк).

Пунктом 1 Перелiку, зокрема, передбачено, що утримання алiментiв з працiвникiв провадиться з усiх видiв заробiтку i додаткової винагороди як за основною роботою, так i за роботою за сумiсництвом, в тому числi з основної заробiтної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, вiдрядними розцiнками тощо; усiх видiв доплат i надбавок до заробiтної плати; заробiтної плати, що зберiгається пiд час виконання державних i громадських обов’язкiв, та в iнших випадках збереження середньої заробiтної плати; iнших видiв заробiтку.

При цьому п. 12 Перелiку передбачено види доходу, з яких утримання алiментiв не провадиться.

Поряд з цим зазначаємо, що вiдповiдно до п. 13 Перелiку утримання алiментiв провадиться з суми заробiтку (доходу), що належить особi, яка сплачує алiменти, пiсля утримання з цього заробiтку (доходу) податкiв.

Щодо структури заробiтної плати зазначаємо, що вiдповiдно до ст. 2 Закону України “Про оплату працi” вона складається з основної заробiтної плати, додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

Згiдно з п. 1.3 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 13.01.2004 р. N 5, який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2004 р. за N 114/8713, для оцiнки розмiру заробiтної плати найманих працiвникiв застосовується показник фонду оплати працi.

Фонд оплати працi складається з фонду основної заробiтної плати, фонду додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат.

Згiдно з п. 2.3 зазначеної Iнструкцiї iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати включають винагороди та премiї, якi мають одноразовий характер, компенсацiйнi та iншi грошовi й матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми. До них належать матерiальна допомога, що має систематичний характер, надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв’язку з екологiчним станом, крiм сум, указаних у п. 3.31 (матерiальна допомога разового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв’язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання)) (пп. 2.3.3 п. 2.3 Iнструкцiї).

Перший заступник Мiнiстра Н. Севостьянова

————————————

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Про утримання алiментiв з компенсацiї за невикористану вiдпустку

ПИТАННЯ: У якому порядку утримуються алiменти з компенсацiї за невикористанi щорiчну i додатковi вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 2 п. 12 Перелiку видiв доходiв, якi враховуються пiд час визначення розмiру алiментiв на одного з подружжя, дiтей, батькiв, iнших осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.93 р. № 146, утримання алiментiв не провадиться з компенсацiї працiвниковi за невикористану вiдпустку, крiм випадкiв, коли особа пiд час звiльнення одержує компенсацiю за вiдпустку, не використану впродовж кiлькох рокiв.

Вiдповiдно до ст. 24 Закону в разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей.

Законодавством не передбачено термiну давностi, пiсля якого працiвник утрачає право на щорiчнi вiдпустки, воно не мiстить заборони надавати щорiчнi вiдпустки в разi їхнього невикористання, а тому, якщо працiвник з якихось причин не скористався своїм правом на таку вiдпустку за кiлька попереднiх рокiв, то вiн має право їх використати, а в разi звiльнення йому має бути виплачено компенсацiю за всi невикористанi днi щорiчних вiдпусток.

Отже, якщо працiвниковi пiд час звiльнення виплачується грошова компенсацiя за невикористанi днi щорiчної вiдпустки за робочий рiк, у якому вiн звiльняється, утримання алiментiв не проводиться. У разi виплати грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчної вiдпустки за робочий рiк, який передує звiльненню, чи кiлька таких рокiв, утримання алiментiв проводиться в загальному порядку.

В. КОРКУШКО, заступник начальника вiддiлу;
О. УСЕНКО, головний спецiалiст

——————————–

Поділитися:

коментарів 6

 1. Сын получил в наследство земельный пай и сдал в аренду. Нужно ли выплачивать алименты из суммы годовой оплаты за земельный пай?

  • Admin сказав:

   Відповідно до підпункту 18 пункту 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабміну від 26.02.1993 р. N 146, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів доходу, в тому числі з плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю).

 2. Дар'я сказав:

  Чи стягуються аліменти на дитину з батька, якщо той отримав страхові виплати на службі за поранення, яке було кілька років тому?

  • Admin сказав:

   Постановою КМУ вiд 26.02.1993 р. № 146 затверджено Перелік видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-93-п
   Зверніть зокрема увагу на п.п. 12 пункту 1 і на п.п. 3 пункту 12 Постанови.

   Читайте також статтю на нашому сайті “З яких видів заробітної плати аліменти не утримуються?” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=6096

 3. Артем сказав:

  Добрий день, чи стягуються аліменти з одноразової виплати військовослужбовцю, яку він отримав за поранення в АТО? (виплата згідно 975 постанови КМУ від 25.12.2013 року)

  • Admin сказав:

   Постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146 затверджено “Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб”.
   На виконання вимог постанови КМУ від 26.02.1993 р. № 146 Міністр оборони України видав наказ від 15.05.2013 р. № 316 “Про затвердження Переліку додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, здійснених у грошовій формі, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців Збройних Сил України”
   Ці нормативні документи не дають прямої відповіді на питання, чи є об’єктом нарахування і утримання аліментів одноразова грошова допомога, порядок призначення і виплати якої передбачений постановою КМУ від 25.12.2013 р. № 975, тому за роз’ясненням цього питанням вам потрібно звернутись до Міністерства оборони України.

Написати коментар