N 28265/6/99-99-17-03-03-15 від 31.12.2015 р. “Щодо оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, вiйськовим збором та нарахування i утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування з середньої заробiтної плати працiвника установи, призваного на збори”

06.11.2016

ДФСУ

.

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 31.12.2015 р. N 28265/6/99-99-17-03-03-15

Щодо оподаткування податком на доходи фiзичних осiб,
вiйськовим збором та нарахування i утримання єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне
страхування з середньої заробiтної плати працiвника
установи, призваного на збори

Державна фiскальна служба Україна розглянула лист …. щодо оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, вiйськовим збором та нарахування i утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування з середньої заробiтної плати працiвника установи, призваного на збори, i в межах компетенцiї повiдомляє таке.

Вiдповiдно до абзацу другого ст. 119 Кодексу законiв про працю України працiвникам, якi, зокрема, залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених Законом України вiд 25 березня 1992 року N 2232-XII “Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу” (далi – Закон N 2232), надаються гарантiї та пiльги згiдно iз цим Законом.

Частиною 11 ст. 29 Закону N 2232 передбачено, що за призваними на збори вiйськовозобов’язаними на весь перiод зборiв, зокрема й на час проїзду до мiсця їх проведення i назад, на пiдприємствi, в установi, органiзацiї будь-якого пiдпорядкування i форми власностi зберiгається мiсце роботи, обiймана посада та середня заробiтна плата. При цьому виплата середньої заробiтної плати вiйськовозобов’язаним за весь перiод зборiв та резервiстам за час виконання ними обов’язкiв служби у вiйськовому резервi здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (частина 13 ст. 29 Закону N 2232).

Так, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 листопада 2006 року N 1644 “Про порядок i розмiри грошового забезпечення та заохочення вiйськовозобов’язаних та резервiстiв” (далi – Постанова N 1644) установлено, що виплата середнього заробiтку вiйськовозобов’язаним, у тому числi резервiстам, призваним на збори, проводиться пiдприємствами, установами та органiзацiями, в яких працюють призванi на збори громадяни, з наступним вiдшкодуванням цих витрат за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на утримання Мiнiстерства оборони та iнших центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями.

Вiдповiдно до Постанови N 1644 Мiноборони наказом вiд 12.03.2007 N 80 затверджено Iнструкцiю про умови виплати грошового забезпечення та заохочення вiйськовозобов’язаних та резервiстiв, грошової виплати резервiстам (далi – Iнструкцiя), згiдно iз пунктами 7 – 8 якої за вiйськовозобов’язаними, призваними на збори, зберiгається на весь перiод зборiв, уключаючи час проїзду до мiсця їх проведення i назад, мiсце роботи, займана посада та середнiй заробiток як на основнiй, так i на сумiсних роботах. Особам, призваним на збори, виплачується заробiтна плата за вiдпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з вiд’їздом на збори, а також середня заробiтна плата за першi пiвмiсяця зборiв. За решту часу перебування на зборах виплата заробiтної плати провадиться у звичайнi строки, установленi на пiдприємствi, в установi чи органiзацiї, де працює вiйськовозобов’язаний.

Виплата середнього заробiтку вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, провадиться пiдприємствами, установами та органiзацiями, де працюють (працювали) призванi на збори, з подальшим вiдшкодуванням цих витрат вiйськовими комiсарiатами (п. 11 Iнструкцiї).

Пунктом 12 Iнструкцiї визначено, що пiдприємства, установи та органiзацiї для покриття витрат на виплату середньої заробiтної плати вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, подають до районного вiйськового комiсарiату, у якому перебувають на облiку вiйськовозобов’язанi, рахунки, котрi акцептуються i передаються до обласного вiйськового комiсарiату для оплати. Вiдшкодуванню пiдлягають всi витрати, пов’язанi з виплатою середнього заробiтку (у тому числi i єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування).

Середнiй заробiток вiйськовозобов’язаних, призваних на збори, розраховується пiдприємствами, установами та органiзацiями, де працюють (працювали) призванi на збори, вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв (п. 13 Iнструкцiї).

Порядок обчислення середньої заробiтної плати затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 року N 100.

Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство оборони України, затвердженого Указом Президента України вiд 06 квiтня 2011 року N 406/2011 “Про Положення про Мiнiстерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”, Мiноборони з метою органiзацiї своєї дiяльностi, зокрема, органiзовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних iз дiяльнiстю Збройних Сил, Мiноборони, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, а також щодо актiв, якi ними видаються, забезпечує у порядку, визначеному законодавством, доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Мiноборони.

Отже, питання порядку вiдшкодування вiйськовими комiсарiатами пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат на виплату середньої заробiтної плати вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, знаходиться у правовому полi Мiноборони.

Разом з тим, оподаткування доходiв фiзичних осiб регламентується роздiлом IV Податкового кодексу України (далi – Кодекс), п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого передбачено, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченi) платнику податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту).

Вiдповiдно до п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Кодексу заробiтна плата для цiлей роздiлу IV цього Кодексу – це основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом.

Вiдповiдно до п. 164.6 ст. 164 Кодексу пiд час нарахування доходiв у формi заробiтної плати база оподаткування визначається як нарахована заробiтна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, страхових внескiв до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внескiв до недержавного пенсiйного фонду, якi вiдповiдно до закону сплачуються за рахунок заробiтної плати працiвника, а також на суму податкової соцiальної пiльги за наявностi.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року N 2464-VI “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування” визначено, що базою нарахування єдиного внеску для пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожнiй застрахованiй особi заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, що визначаються згiдно iз Законом України вiд 24 березня 1995 року N 108/95-ВР “Про оплату працi”.

Згiдно з п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фiзичних осiб iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки податку 15(20) вiдс., визначенi ст. 167 Кодексу.

Крiм того, згiдно iз п.п. 1.2 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ Перехiдних положень Кодексу доходи, визначенi ст. 163 Кодексу, зокрема, загальний мiсячний (рiчний) оподатковуваний дохiд, до якого включається дохiд у виглядi заробiтної плати, є об’єктом оподаткування вiйськовим збором.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) вiйськового збору до бюджету здiйснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5 вiдсотка (п.п. 1.4 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ Кодексу).

Враховуючи зазначене, дохiд у виглядi середньої заробiтної плати, який виплачується установою, де працює вiйськовозобов’язаний, призваний на збори, є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, вiйськовим збором i базою нарахування та утримання єдиного внеску на загальних пiдставах.

Разом з тим, особи, якi вiдповiдно до Кодексу мають статус податкових агентiв, зобов’язанi подавати у строки, встановленi Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за мiсцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разi нарахування сум зазначених доходiв платнику податку податковим агентом протягом звiтного перiоду (п.п. “б” п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Згiдно з Довiдником ознак доходiв, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 N 4, пiд ознакою доходу “101” вiдображаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченi) платнику податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту).

Вiдповiдно до п. 9 роздiлу IV Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 N 435 (далi – Порядок N 435), таблиця 6 додатка 4 до Порядку N 435 призначена для формування страхувальником у розрiзi кожної застрахованої особи вiдомостей про суми нарахованої їй заробiтної плати (доходу) у звiтному мiсяцi. Такi вiдомостi формуються з урахуванням кодiв категорiй застрахованих осiб, визначених у додатку 2 до Порядку N 435 у, а саме: особам, яким нарахований середнiй заробiток пiд час проходження вiйськових зборiв, присвоюється код категорiї 1.

Голова       Р.М. Насiров

Поділитися:

Написати коментар