Про доплати за несприятливi умови праці

29.10.2016

Про доплати за несприятливi умови праці

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ:

1. Чи можуть прибиральники, якi одержують доплату (10%) за прибирання туалетiв, одержувати додатково 4% за використання в роботi хiмiчних шкiдливих речовин другого-четвертого класiв небезпеки згiдно з результатами проведеної атестацiї робочих мiсць?

2. Чи можуть одержувати доплату працiвники, якi працюють у несприятливих умовах на 0,25 або 0,5 ставки?

ВIДПОВIДЬ: Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери», а також наказом МОН України вiд 26.09.2005 р. № 557, розробленим на виконання цiєї постанови, передбачено встановлення працiвникам за використання в роботi дезiнфiкуючих засобiв, а також працiвникам, зайнятим прибиранням туалетiв, доплати в розмiрi 10% посадового (мiсячного) окладу.

Конкретний перелiк посад працiвникiв, яким установлюється така доплата, має затверджуватися в колективному договорi. При цьому виконання вiдповiдних робiт має бути передбачено посадовими обов’язками працiвникiв.

Проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi для встановлення названої доплати не вимагається.

Щодо доплат за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi, то слiд насамперед зазначити, що вiдповiдно до Гiгiєнiчної класифiкацiї працi за показниками шкiдливостi та небезпечностi факторiв виробничого середовища, важкостi та напруженостi трудового процесу, затрердженої наказом МОЗ України вiд 08.04.2014 р. № 248, шкiдливi умови працi – це умови, що характеризуються такими рiвнями шкiдливих виробничих факторiв, якi перевищують гiгiєнiчнi нормативи та здатнi чинити несприятливий вплив на органiзм працiвника та/або його нащадкiв.

Згiдно зi ст. 100 КЗпП пiдвищена оплата працi встановлюється на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я. Перелiк цих робiт визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Сьогоднi вiдповiдний перелiк не затверджений, тому пiдвищена оплата роботи за умови працi може провадитися лише за рахунок власних коштiв пiдприємств на пiдставi ст. 7 Закону України «Про охорону працi».

Оскiльки робота прибиральникiв службових примiщень, навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ не належить до категорiї iз шкiдливими i важкими умовами працi, вiдповiдна доплата таким працiвникам не встановлюється.

“Праця i зарплата” N 35 (999), 21 вересня 2016 р.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар