Норма робочого часу на 2017 рік

18.08.2016

Мінсоцполітики України

.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік

Увага! В розрахунок внесені зміни відповідно до Закону України від 16 листопада 2017 року № 2211-VIII “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів”.

Пiд час розрахунку норми тривалостi робочого часу безпосередньо на пiдприємствi слiд керуватися нижчезазначеним.

Як передбачено частиною першою статтi 50 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП України) нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено в частинi першiй цiєї статтi. При встановленнi меншої норми тривалостi робочого часу слiд мати на увазi, що оплата працi в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

Вiдповiдно до частини першої статтi 51 КЗпП України скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:

1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень.

Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в абзацi першому цього пункту для осiб вiдповiдного вiку;

2) для працiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими умовами працi, — не бiльш як 36 годин на тиждень.

Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад зi шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2001 року № 163.

Крiм того, законодавством встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу для окремих категорiй працiвникiв (учителiв, лiкарiв та iнших).

Скорочена тривалiсть робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштiв на пiдприємствах i в органiзацiях для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда.

Згiдно зi статтею 69 Господарського кодексу України пiдприємство самостiйно встановлює для своїх працiвникiв скорочений робочий день та iншi пiльги.

При розрахунку балансу робочого часу слiд мати на увазi, що згiдно зi статтею 53 КЗпП України напередоднi святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП України) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi, а напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.

Вiдповiдно до статтi 73 КЗпП України у 2017 роцi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях робота не проводиться у такi святковi i неробочi днi:

 • 1 сiчня — Новий рiк;
 • 7 сiчня — Рiздво Христове (православне);
 • 8 березня — Мiжнародний жiночий день;
 • 16 квiтня — Пасха (Великдень);
 • 1 травня — День праці;
 • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi (День перемоги);
 • 4 червня — Трiйця;
 • 28 червня — День Конституцiї України;
 • 24 серпня — День незалежностi України;
 • 14 жовтня — День захисника України;
 • 25 грудня – Рiздво Христове (католицьке).

Згiдно з частиною третьою статтi 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збiгається з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого. Тому за графiком п’ятиденного робочого тижня з вихiдними днями у суботу та недiлю у 2017 роцi вихiдний день у недiлю 1 сiчня має бути перенесений на понедiлок 2 сiчня, вихiдний день у суботу 7 сiчня — на понедiлок 9 сiчня, вихiдний день у недiлю 16 квiтня — на понедiлок 17 квiтня, вихiдний день у недiлю 4 червня — на понедiлок 5 червня, вихiдний день у суботу 14 жовтня — на понедiлок 16 жовтня.

Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України рекомендується переносити робочi днi для працiвникiв, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендацiйний характер, рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем самостiйно шляхом видання наказу чи iншого розпорядчого документу.

Прийняте роботодавцем рiшення про перенесення робочих днiв змiнює графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї та норму тривалостi робочого часу у мiсяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днiв. Тому всi дiї щодо надання вiдпусток, виходу на роботу мають здiйснюватися по змiненому у зв’язку перенесенням робочих днiв графiку роботи пiдприємства.

При цьому слiд мати на увазi, що у разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день, має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалостi робочого часу на рiк. Ця норма може бути рiзною залежно вiд того, який робочий тиждень установлений на пiдприємствi (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалiсть щоденної роботи, коли встановленi вихiднi днi, а тому на пiдприємствах, в установах i органiзацiях норма тривалостi робочого часу на рiк визначається самостiйно з дотриманням вимог статей 50–53, 67 i 73 КЗпП України.

Читати також: Приклади надання відпустки працівникам при зміні графіка роботи установи у зв’язку з перенесенням робочих днів.

Наводимо приклад розрахунку норми тривалостi робочого часу на 2017 рiк (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями в суботу та недiлю при однаковiй тривалостi часу роботи за день впродовж робочого тижня та вiдповiдним зменшенням тривалостi роботи напередоднi святкових та неробочих днiв.

За зазначених умов, залежно вiд тривалостi робочого тижня, норма робочого часу на 2017 рiк становитиме:

 • при 40-годинному робочому тижнi — 1986,0 години;
 • при 39-годинному робочому тижнi — 1942,2 годин;
 • при 38,5-годинному робочому тижнi — 1917,3 годин;
 • при 36-годинному робочому тижнi — 1792,8 годин;
 • при 33-годинному робочому тижнi — 1643,4 годин;
 • при 30-годинному робочому тижнi — 1494 годин;
 • при 25-годинному робочому тижнi — 1245 годин;
 • при 24-годинному робочому тижнi — 1195,2 годин;
 • при 20-годинному робочому тижнi — 996 годин;
 • при 18-годинному робочому тижнi — 896,4 годин.

iconword
Додаток на 1 арк.

Заступник Мiнiстра — керiвник апарату    В. ІВАНКЕВИЧ

Додаток
до листа від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13


з/п
Показники Сiчень Лютий Березень Квiтень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017 рiк
1 Кiлькiсть календарних днiв 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кiлькiсть святкових днiв i днiв релiгiйних свят (число мiсяця, на яке припадає свято) 2
(1, 7)
1
(8)
1
(16)
2
(1, 9)
2
(4, 28)
1
(24)
1
(14)
1
(25)
11
3 Кiлькiсть вихiдних днiв 9 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 10 105
4 Кiлькiсть днiв, робота в якi не проводиться 11 8 9 11 10 10 10 9 9 10 8 11 116
5 Кiлькiсть робочих днiв 20 20 22 19 21 20 21 22 21 21 22 20 249
6 Кiлькiсть днiв, що передують святковим та неробочим, у якi тривалiсть робочого дня (змiни) при 40-годинному тижнi зменшується на 1 годину (число мiсяця, в яке скорочується тривалiсть робочого дня) 1
(6)
1
(7)
1
(8)
1
(27)
1
(23)
1
(13)
6
Норма тривалостi робочого часу в годинах при:
Показники Сiчень Лютий Березень Квiтень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017 рiк
7 40-годинному робочому тижнi 159,0 160,0 175,0 152,0 167,0 159,0 168,0 175,0 168,0 167,0 176,0 160,0 1986,0
8 39-годинному робочому тижнi 156 156 171,6 148,2 163,8 156 163,8 171,6 163,8 163,8 171,6 156 1942,2
9 38,5-годинному робочому тижнi 154 154 169,4 146,3 161,7 154 161,7 169,4 161,7 161,7 169,4 154 1917,3
10 36-годинному робочому тижнi 144 144 158,4 136,8 151,2 144 151,2 158,4 151,2 151,2 158,4 144 1792,8
11 33-годинному робочому тижнi 132 132 145,2 125,4 138,6 132 138,6 145,2 138,6 138,6 145,2 132 1643,4
12 30-годинному робочому тижнi 120 120 132 114 126 120 126 132 126 126 132 120 1494
13 25-годинному робочому тижнi 100 100 110 95 105 100 105 110 105 105 110 100 1245
14 24-годинному робочому тижнi 96 96 105,6 91,2 100,8 96 100,8 105,6 100,8 100,8 105,6 96 1195,2
15 20-годинному робочому тижнi 80 80 88 76 84 80 84 88 84 84 88 80 996
16 18-годинному робочому тижнi 72 72 79,2 68,4 75,6 72 75,6 79,2 75,6 75,6 79,2 72 896,4

_________________________

Поділитися:

Написати коментар