Порядок присвоєння рангів державним службовцям

25.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Щодо порядку присвоєння рангів державним службовцям

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 306 (далі – Постанова).

Законом встановлено дев’ять рангів державних службовців, від нижчого – 9 рангу до вищого – 1 рангу.

Ранги державним службовцям присвоюються залежно від категорій займаних ними посад державної служби.

Відповідно до Закону всі посади державної служби, залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців, поділяються на три категорії (А, Б, В,).

До категорії “А” відносяться посади:
– державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
– керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
– керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
– голів місцевих державних адміністрацій;
– керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

До категорії “Б” відносяться посади:
– керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
– керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
– заступників голів місцевих державних адміністрацій;
– керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
– заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

До категорії “В” відносяться інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” і “Б”.

Державним службовцям, які займають посади державної служби:
– категорії “А”, можуть бути присвоєні – 3, 2 або 1 ранг;
– категорії “Б” – 6, 5, 4 або 3 ранг;
– категорії “В” – 9, 8, 7 або 6 ранг.

Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.

Особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання та призначається на посаду державного службовця, присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями, затвердженого Постановою ( Додаток 1-9).

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

У разі коли державному службовцю, який має відповідне військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання, присвоєно ранг відповідно до зазначеного Закону, що є нижчим, ніж передбачено співвідношенням, йому присвоюється ранг на рівні рангу виходячи із співвідношення.

У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.

Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.

Тобто, наприклад, державному службовцю категорії «В» присвоюється 9 ранг. Для присвоєння чергового рангу (8) враховується час, відпрацьований на займаній посаді державного службовця до набрання чинності Законом (до 01.05.2016 р.).

У разі належності посади державного службовця до категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно Законом № 3723-XII, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.

Тобто у разі якщо державний службовець категорії «В» має 5 ранг відповідно до Закону № 3723-XII, який є поза межами категорій займаної ним посади, йому зберігається 5 ранг. У такому випадку попередній період роботи на посаді не враховується у строк для присвоєння чергового рангу.

Державному службовцю, який призначається на посаду більш високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг в межах відповідної категорії посад. При цьому черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

У разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три роки з дня призначення на посаду державної служби.

Період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.

Державному службовцю, увільненому від виконання обов’язків на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період, період проходження такої військової служби зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Щодо документального оформлення присвоєння рангів державним службовцям йдеться в статтях 4 – 7 Постанови.

В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

Під час присвоєння державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, чергового рангу враховується інформація про оцінювання результатів його службової діяльності за попереднім місцем роботи, яка надається на запит служби управління персоналом.

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

  1. Мария сказав:

    Категория В – это кто? Самый малооплачиваемый персонал, у которых зарплата сейчас ниже чем у уборщицы! Например, в собесе. Но ГОССЛУЖАЩИЕ ! Попались, дурни! Не знают они, что им пенсии никогда не повысят и не осовременят ! Как поступил уряд с бывшими госслужащими, вышедщими на пенсию до 2003 года !!!

  2. Тетяна сказав:

    Чи зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу навчання в Національній академії державного управління? якщо ні, то як розраховується стаж роботи для присвоєння чергового рангу? Дякую.

Написати коментар