Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

10.12.2014

Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним
та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

Гарантія держави щодо виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти надбавки за вислугу років передбачена абзацом восьмим частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”.

Правила та порядок виплати надбавки за вислугу років передбачені Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (далі ― Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту””.

Дія Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників(далі – Перелік N 963), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ” Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Виплата надбавки за вислугу років проводиться щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від наявності стажу педагогічної роботи у таких розмірах:
– понад 3 роки       – 10 відсотків;
– понад 10 років    – 20 відсотків;
– понад 20 років    – 30 відсотків.

Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

У разі коли працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої його посадовим окладом (ставкою заробітної плати), розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно його навантаженню (обсягу роботи).

Стаж педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років являє собою не безперервну, а сумарну тривалість трудової діяльності працівника в навчальних закладах і установах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним процесом.

До стажу педагогічної роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком N 963, а також:

– час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року;

– час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;

– час, виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

– час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

– час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;

– час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг;

– час проходження громадянами України військової служби;

Читати також: Про зарахування до педагогічного стажу періоду служби в органах МВС.

– час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці без збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України).

Наразі нагадаємо, що відповідно до Порядку, до педагогічного стажу для виплати надбавки включаються тільки періоди педагогічної роботи у відповідних освітніх закладах. Час навчання у різного роду навчальних закладах до стажу педагогічної роботи не зараховується.

До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах і у закладах освіти колишнього СРСР.

До педагогічного стажу також зараховується час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування такої роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин за навчальний рік, до педагогічного стажу зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи також зараховується період роботи на цих посадах.

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

На практиці підрахунком стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років займається тарифікаційна комісія, яка створюється відповідно до наказу керівника навчального закладу для проведення щорічної тарифікації педагогічних працівників закладу.

До складу тарифікаційної комісії залучаються керівник , а також співробітники навчального закладу. В роботі тарифікаційної комісії приймають участь члени профспілкового комітету закладу.

В процесі проведення тарифікації на кожного педагогічного працівника навчального закладу заводиться картка з відображенням у ній періодів його трудової діяльності і підрахованого стажу педагогічної роботи, розміру надбавки за вислугу років та дати, на яку проведено розрахунок стажу.

На завершальному етапі процесу тарифікації результати роботи тарифікаційної комісії доводяться до відома усіх педагогічних працівників під розпис.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар