Порядок розрахунку штатних посад дошкiльного навчального закладу освіти

23.11.2014

Порядок розрахунку штатних посад
дошкiльного навчального зладу освіти

Hаприкiнцi 2010 року Мiністерство освiти України наказом від 04.11.2010 р. № 1055 затвердило Типовi штатні нормативи  для дошкiльних навчальних закладiв, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2011 року.

У цiй консультацiї на практичному прикладi буде розглянуто порядок розрахунку штатних посад дошкiльного навчального закладу освіти згiдно з новими вимогами.

Згiдно зi ст. 39 Закону про дошкiльну освiту штатнi розписи державних та комунальних дошкiльних навчальних закладiв (далi – ДНЗ), незалежно вiд їх пiдлеглостi та типу, установлюються вiдповiдним органом управлiння освiти на основi Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затверджених Мiносвiти за погодженням з Мiнфiном.

З 1 сiчня 2011 року набрали чинностi Типовi штати N 1055, якi є обов’язковими до виконання. У зв’язку з цим штатнi розписи дошкiльних навчальних закладiв має бути приведено у вiдповiднiсть до Типових штатiв N 1055.

До подання на затвердження проектiв кошторисiв та штатних розписiв навчальних закладiв вищим за рiвнем органам управлiння освiти слiд провести їх попереднє погодження з виборним профспiлковим органом первинної профспiлкової органiзацiї, що пiдтверджується вiдповiдними пiдписами. На це звернули увагу Мiносвiти та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України в листi вiд 17.02.2011 р. N 1/9-108, N 02-8/97.

Крiм того, Мiносвiти та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України у спiльному листi вiд 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100, надали роз’яснення щодо застосування Типових штатiв N 1055.

З урахуванням роз’яснень, наведених у цьому листi, розглянемо на прикладi порядок розрахунку кiлькостi посад дошкiльного навчального закладу (ясла-садок) комбiнованого типу з групами для дiтей загального розвитку та дiтей з вадами зору.

Вхiднi данi:
1) загальна кiлькiсть груп – 5, iз них:
– 3 групи загального розвитку (1 ясельна з 12-годинним перебуванням, 2 групи для дiтей дошкiльного вiку з 10,5-годинним перебуванням);
– 2 групи для дiтей з вадами зору (1 дошкiльна з 12-годинним перебуванням та 1 дошкiльна з 10,5-годинним перебуванням);
2) загальна кiлькiсть дiтей – 50 осiб;
3) загальна кiлькiсть працюючих – 48 осiб;
4) загальна площа будiвлi – 537 кв. м;
5) загальна територiя подвiр’я, яке слiд прибирати, – 1780 кв. м;
6) на подвiр’ї є газони та територiя з удосконаленим покриттям;
7) площа службових примiщень – 102 кв. м;
8) заклад має холодильнi установки та електроплити;
9) можливостi передати охорону примiщення на пульт позавiдомчої охорони немає;
10) вимога щодо часу охорони об’єкта – 12 годин;
11) пост охорони – один;
12) заклад має спецiальну офтальмологiчну апаратуру;
13) режим роботи закладу – п’ятиденний робочий тиждень.

Завiдувач ДНЗ

Згiдно з Типовими штатами N 1055 незалежно вiд кiлькостi груп до штатного розпису ДНЗ вводиться 1 штатна одиниця завiдувача ДНЗ. Отже, до штатного розпису ДНЗ вводиться 1 посада завiдувача ДНЗ.

Завiдувач господарства

Згiдно з Типовими штатами N 1055 кiлькiсть штатних одиниць посад завiдувача господарства залежить вiд кiлькостi груп. Так, для ДНЗ, в якому функцiонує 5 груп, вводиться 1 штатна одиниця завiдувача господарства.

Педагогiчнi працiвники

Музичний керiвник

Типовими штатами N 1055 змiнено порядок визначення штатних одиниць музичних керiвникiв.

Так, згiдно з п. 5 Типових штатiв N 1055 у штатних розписах ДНЗ передбачається посада музичного керiвника з розрахунку 0,25 штатної одиницi на одну групу в дитячих садках та на кожну групу дiтей вiком вiд одного року i старше в яслах-садках.

Ранiше посада музичного керiвника вводилася в тiй самiй послiдовностi, але на кожну дошкiльну групу (дiти вiком вiд 2 до 6 (7) рокiв) та на кожну ясельну групу з контингентом дiтей старше 2 рокiв.

Таким чином, починаючи з 1 сiчня 2011 року кiлькiсть штатних одиниць музичних керiвникiв збiльшиться за рахунок проведення музичних занять у групах з дiтьми вiд 1 року.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць музичних керiвникiв становитиме 1,25 (0,25 од. х 5 Груп).

Вихователь-методист

Роздiлом I Типових штатiв N 1055 передбачено введення штатних одиниць вихователiв-методистiв залежно вiд кiлькостi груп. Так, за наявностi 5 груп уводиться 0,5 штатної одиницi вихователiв-методистiв.

Крiм того, згiдно з п. 2 розд. IV Типових штатiв N 1055 у дошкiльних навчальних закладах компенсуючого типу вводиться додатково посада вихователя-методиста з розрахунку:
– 0,5 штатної одиницi за наявностi 4 – 7 груп в яслах-садках i 0,5 штатної одиницi за наявностi 4 – 5 груп у дитячих садках;
– 1 штатна одиниця за наявностi 8 груп в яслах-садках i 1 штатна одиниця за наявностi 6 груп у дитячих садках.

Оскiльки в цьому ДНЗ тiльки двi групи компенсуючого типу дошкiльного вiку, то додатково посада вихователя-методиста не вводиться.

Таким чином, у нашому випадку кiлькiсть вихователiв-методистiв становитиме 0,5 штатної одиницi.

Учитель-дефектолог

Згiдно з п. 5 розд. III Типових штатiв N 1055 для дiтей з порушеннями слуху, зору, розумовою вiдсталiстю, iз затримкою психiчного розвитку вводиться 1 штатна одиниця посади вчителя-дефектолога на кожну таку групу.

Тому в нашому випадку кiлькiсть учителiв-дефектологiв становитиме 2 штатнi одиницi.

Учитель-логопед

Згiдно з п. 3 розд. III Типових штатiв N 1055 для дiтей з порушеннями мови вводиться по 1 штатнiй одиницi вчителя-логопеда на кожну таку групу.

Для дiтей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою вiдсталiстю, iз затримкою психiчного розвитку, в яких виявленi мовнi порушення, вводиться 1 штатна одиниця вчителя-логопеда на кожнi 10 дiтей з важкими порушеннями мовлення (ринолалiя, заїкуватiсть, загальне недорозвинення, алалiя, афазiя, дизартрiя) або на кожнi 12 дiтей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалiєю (п. 4 розд. III Типових штатiв N 1055).

Оскiльки в цьому ДНЗ немає дiтей iз порушеннями мови, то посада вчителя-логопеда не вводиться.

Практичний психолог

Кiлькiсть штатних одиниць посад практичних психологiв залежить не лише вiд кiлькостi груп, а й вiд мiсця розташування ДНЗ (мiсто, село). Порядок визначення описано в п.п. «в» п. 5 розд. 1 Типових штатiв N 1055.

Крiм того, посада практичного психолога дошкiльного навчального закладу компенсуючого типу та комбiнованого типу, в яких 2 i бiльше групи компенсуючого типу, вводиться з розрахунку не бiльше 1 штатної одиницi на навчальний заклад за рахунок коштiв загального фонду вiдповiдного бюджету.

Тому в нашому випадку вводиться 1 штатна одиниця посади практичного психолога.

Аналогiчний порядок установлення нормативної кiлькостi посад практичних психологiв установлено наказом Мiносвiти «Про внесення змiн до Положення про психологiчну службу системи освiти України» вiд 02.07.2009 р. N 616.

Згiдно з п. 2 наказу N 1055 посада практичного психолога вводиться до штатних розписiв ДНЗ з 01.09.2011 р. Проте якщо така посада вже була введена до прийняття Типових штатiв N 1055, то вона зберiгається.

Соцiальний педагог

Типовими штатами N 1055 передбачено введення посади соцiального педагога тiльки до штату дошкiльного навчального закладу (дитячого будинку) iнтернатного типу та центру розвитку дитини. У зв’язку з цим посада соцiального педагога у нашому випадку не вводиться.

Iнструктор з фiзичної культури

Типовими штатами дошкiльних установ, затвердженими наказом Мiносвiти вiд 31.12.71 р. N 103, якi дiяли ранiше, штатна посада iнструктора з фiзкультури в ДНЗ не передбачалася. Водночас згiдно з наказом Мiносвiти «Про передачу на вирiшення органiв народної освiти питань, пов’язаних зi змiною дiючих типових штатiв установ освiти, затверджених Мiнiстерством просвiти СРСР» вiд 07.12.87 р. N 226 дозволялося вносити змiни до штатiв окремих ДНЗ, якщо за умовами роботи до них не може бути застосовано типовi штати. Переважно це стосувалося закладiв, якi мали плавальнi басейни.

З 1 сiчня 2011 року згiдно з п.п. «б» п. 5 розд. 1 Типових штатiв N 1055 у штатних розписах ДНЗ передбачається посада iнструктора з фiзкультури з розрахунку 0,125 штатної одиницi на групу.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць iнструкторiв з фiзкультури становитиме 0,625 (0,125 од. х 5 груп).

Оскiльки для деяких ДНЗ посада iнструктора з фiзкультури є новою, то на шпальтах газети ми обов’язково розглянемо порядок оплати працi працiвника, який обiймає таку посаду. А поки зауважимо: посаду iнструктора з фiзкультури вiднесено до педагогiчних. Згiдно з п. 64 Iнструкцiї N 102 норма годин на ставку для таких працiвникiв становить 30 годин на тиждень.

Пункт 2 наказу N 1055 передбачає збереження у штатних розписах ДНЗ посад, якi були введенi до затвердження Типових штатiв N 1055. Тому якщо посади iнструкторiв з фiзкультури були введенi iндивiдуально i їх кiлькiсть бiльша, нiж передбачено типовими штатами, то вони зберiгаються.

Керiвник гуртка

Згiдно з п.п. «б» п. 5 розд. 1 Типових штатiв N 1055 кiлькiсть штатних одиниць керiвникiв гуртка розраховується в тому самому порядку, що й iнструктора з фiзкультури, тобто з розрахунку 0,125 штатної одиницi на групу.

Тому в нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць керiвникiв гуртка становитиме 0,625 (0,125 од. х 5 груп).

Вихователi

Кiлькiсть штатних одиниць вихователiв залежить вiд кiлькостi груп та режиму роботи ДНЗ i визначається згiдно з таблицею, наведеною в розд. 1 Типових штатiв N 1055.

При цьому для розрахунку кiлькостi штатних одиниць вихователiв у закладах компенсуючого i комбiнованого типу необхiдно провести додатковi розрахунки. Рiч у тiм, що згiдно iз Законом про дошкiльну освiту педагогiчне навантаження вихователя групи загального типу становить 30 годин на тиждень, а вихователя групи компенсуючого типу – 25 годин на тиждень.

Приклад. У ДНЗ з п’ятиденним режимом роботи функцiонує група компенсуючого типу з 12-годинним перебуванням. Кiлькiсть штатних одиниць вихователiв для однiєї груп и компенсуючого типу становитиме 2,47 (2,06 од. х 30 год. : 25 год.), де 2,06 – кiлькiсть штатних одиниць вихователiв для однiєї групи з 12-годинним перебуванням згiдно з таблицею, наведеною в розд. 1 Типових штатiв N 1055.

У таблицi 5 листа Мiносвiти та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України вiд 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100 наведено вже розраховану кiлькiсть штатних одиниць вихователiв у ДНЗ компенсуючого i комбiнованого типiв. Звернiть увагу: вона є максимальною.

Таким чином, у нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць вихователiв становитиме 10,6 (1 група х 2,06 од. + 2 групи х 1,8 од. + 2 групи х 2,47 од.).

Помiчник вихователя

Кiлькiсть штатних одиниць помiчникiв вихователiв також залежить вiд кiлькостi груп, режиму роботи ДНЗ, а також вiд вiку дiтей, їх кiлькiсть визначається згiдно з таблицею, наведеною в розд. 1 Типових штатiв N 1055, у тому числi для закладiв компенсуючого та комбiнованого типiв, оскiльки тривалiсть робочого тижня помiчника вихователя незалежно вiд типу закладу становить 40 годин на тиждень.

Що стосується помiчникiв вихователiв для дiтей, хворих на туберкульоз, та для розумове вiдсталих дiтей i дiтей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психiки, то для таких працiвникiв установлюється скорочений робочий тиждень тривалiстю 36 годин згiдно з Перелiком виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, затвердженим постановою КМУ вiд 21.02.2001 р. N 163. Тому кiлькiсть помiчникiв вихователiв для таких дiтей також визначається розрахункове. У таблицi 5 листа Мiносвiти та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України вiд 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100 наведено розраховану кiлькiсть штатних одиниць помiчникiв вихователiв.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць помiчникiв вихователiв становитиме:
– для дiтей вiком до 3 рокiв – 1,5 (1,5 од. х 1 група);
– для дiтей вiком вiд 3 рокiв – 4,7 (1,15 од. х 3 групи + 1,25 од. х 1 група).

Зауважимо, що для груп з цiлодобовим перебуванням дiтей передбачено додаткове введення штатних посад помiчникiв вихователiв.

Медичний персонал

Згiдно з п. 30 Положення N 305 медичне обслуговування дiтей у дошкiльному навчальному закладi здiйснюється на безоплатнiй основi медичними працiвниками, якi входять до штату цього закладу або вiдповiдних закладiв охорони здоров’я.

Згiдно з п. 1 Положення N 432/496 у дошкiльному навчальному закладi незалежно вiд пiдпорядкування, типу та форми власностi створюється медичний кабiнет.

У дошкiльних навчальних закладах компенсуючого типу вводяться посади медичних працiвникiв згiдно зi спецiалiзацiєю таких закладiв.

Зауважимо, що Типовими штатами N 1055 не лише збережено посади медичних працiвникiв, а й передбачено введення їх додаткової кiлькостi, зокрема таких посад:
– сестра медична лiкувального кабiнету;
– сестра медична з масажу;
– сестра медична з лiкувальної фiзкультури;
– сестра медична з фiзiотерапiї для проведення лiкувально-оздоровчої роботи;
– лiкар-педiатр або вузький спецiалiст залежно вiд типу закладу.

Лiкар

Посаду лiкаря-офтальмолога було введено ранiше до штатного розпису ДНЗ, що розглядається, iндивiдуально в розмiрi 0,5 штатної одинцi.

Згiдно з п. 4 розд. III Типових штатiв N 1055 у дошкiльних навчальних закладах комбiнованого типу для проведення лiкувально-оздоровчої роботи вводиться додатково посада лiкаря (лiкаря-педiатра або вузького спецiалiста залежно вiд типу закладу).

У зв’язку з цим кiлькiсть штатних одиниць лiкарiв становитиме 1,5 (0,5 од. + 1 од.).

Сестра медична старша

Вiдповiдно до розд.1 Типових штатiв N 1055 кiлькiсть штатних одиниць старшої медичної сестри залежить вiд кiлькостi груп.

У нашому випадку за наявностi 5 груп установлюється 1 штатна одиниця старшої медичної сестри.

Сестра медична лiкувального кабiнету

Згiдно з п. 6 розд. 1 Типових штатiв N 1055 для дiтей з порушеннями зору за наявностi лiкувального кабiнету вводиться посада сестри медичної лiкувального кабiнету з розрахунку 0,125 штатної одиницi на одну групу, але не бiльше 1 штатної одиницi на заклад.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць сестри медичної лiкувального кабiнету становитиме 0,25 (0,125 од. х 2 групи).

Медсестра з фiзiотерапiї

Вiдповiдно до п. 4 розд. IV Типових штатiв N 1055 у дошкiльних навчальних закладах комбiнованого типу для проведення лiкувально-оздоровчої роботи вводиться посада медсестри з фiзiотерапiї з розрахунку 0,125 штатної одиницi на одну групу.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць посад медсестри з фiзiотерапiї становитиме 0,25 (0,125 од. х 2 групи).

Медсестра з дiєтичного харчування

Згiдно з п.п. «г» п. 5 розд. 1 Типових штатiв N 1055 у штатних розписах ДНЗ за умови режиму роботи груп iз 9-годинним i бiльше перебуванням передбачається посада сестри медичної з дiєтичного харчування дiтей з розрахунку:
– 0,25 штатної одиницi за наявностi 2 – 4 груп;
– 0,5 штатної одиницi за наявностi 5 – 9 груп;
– 1 штатна одиниця за наявностi 10 i бiльше груп.

У нашому випадку кiлькiсть штатних одиниць сестри медичної з дiєтичного харчування становитиме 0,5 (5 груп).

Обслуговуючий персонал

Машинiст з прання бiлизни

Вiдповiдно до розд. I Типових штатiв N 1055 у дитячому дошкiльному закладi з кiлькiстю груп 5 можна ввести 1 посаду машинiста з прання бiлизни.

Робiтник з комплексного обслуговування й ремонту будiвель

Вiдповiдно до п. 9 Типових штатiв N 1055 кiлькiсть робiтникiв з комплексного обслуговування й ремонту будiвель визначається вiдповiдно до Мiжгалузевих норм N 105.

Загальна чисельнiсть працiвникiв визначається за формулою:
Чзн = Чн х Кн,
де Чзн- загальна чисельнiсть працiвникiв;
Чн – нормативна чисельнiсть, осiб;
Кн – коефiцiєнт, що враховує невиходи (щорiчнi вiдпустки, хвороби тощо).
Кн прийнято 1,15.

Чисельнiсть робiтникiв з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв визначається згiдно з картою 27 до Мiжгалузевих норм N 105.

Слiд звернути увагу на те, що виходячи з листа Мiносвiти та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України вiд 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100 до загальної кiлькостi працюючих необхiдно додати й кiлькiсть дiтей, якi перебувають у дитячому садку.

Так, загальна чисельнiсть працiвникiв разом з дiтьми становить 98 осiб (50 дiтей + 48 працiвникiв), загальна площа будiвлi при цьому – до 1500 м2, що вiдповiдає нормативу чисельностi робiтникiв з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв 0,60.
Чзн = Чн х Кн = 0,60 х 1,15 = 0,69.

Таким чином, ураховуючи правила округлення, приймаємо чисельнiсть за Зазначеною посадою 0,75 штатної одиницi.

Слюсар-електромонтер

Цю посаду вводимо вiдповiдно до вимог п. 12 розд. 1 Типових штатiв N 1055, де визначено, що за наявностi холодильних установок, електроплит та iнших електронагрiвальних приладiв у дошкiльних навчальних закладах, якi мають 4 i бiльше груп, вводиться 0,5 штатної одиницi посади слюсаря-електромонтера.

У нашому випадку заклад має холодильнi установки й електроплити та кiлькiсть груп становить 5, тому вводиться посада слюсаря-електромонтера в кiлькостi 0,5 штатної одиницi.

Технiк з ремонту апаратури

Вiдповiдно до п. 8 розд. III Типових штатiв N 1055 для дiтей з порушеннями слуху, зору за наявностi вiдповiдної слухової чи офтальмологiчної апаратури вводиться посада технiка з експлуатацiї та ремонту устаткування – 0,5 штатної одиницi на кожнi три групи.

У зв’язку з тим, що заклад, який розглядається у прикладi, має 2 групи для дiтей з вадами зору, то за розрахунком до штатного розкладу можна ввести 0,33 штатної одиницi за зазначеною посадою (2 групи х 0,5 шт. од. : 3 групи).

Застосуємо правила округлення та введемо до штатного розкладу посаду технiка з експлуатацiї та ремонту устаткування у кiлькостi 0,25 штатної одиницi.

Прибиральник службових примiщень

Посада прибиральника службових примiщень вводиться вiдповiдно до вимог п.п. «д» п. 5 розд. I Типових штатiв N 1055.

Так, посада прибиральника службових примiщень вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиницi на кожнi 200 кв. м. При площi службових примiщень менше нiж 200 кв. м установлюється 0,5 штатної одиницi.

У нашому випадку площа службових примiщень становить 102 кв. м, що менше нiж 200 кв. м, тому до штатного розпису вводиться 0,5 посади прибиральника службових примiщень.

Двiрник

Згiдно з п. 13 розд. I Типових штатiв N 1055 посада двiрника вводиться вiдповiдно до встановлених законодавством норм площi, що прибирається.

Розрахуємо посаду двiрника вiдповiдно до Мiжгалузевих норм N 105.

Вiдповiдно до карти 5 Мiжгалузевих норм N 105 площi дiльницi, що прибирається, до 2000 кв. м вiдповiдає нормативу чисельностi двiрникiв 1,1 (0,5 + 0,4 + 0,2) штатної одиницi.
Чзн = Чн х Кн = 1,1 x 1,15 = 1,26.

Таким чином, ураховуючи правила округлення, приймаємо чисельнiсть двiрникiв у кiлькостi 1,25 штатної одиницi.

Сторож

Згiдно з п. 14 розд. I Типових штатiв N 1055 посада сторожа вводиться у дошкiльних навчальних закладах, де немає можливостi передати охорону примiщення на пульт позавiдомчої охорони, i їх кiлькiсть визначається вiдповiдно до Мiжгалузевих норм N 105.

За даними нашого прикладу можливостi передати охорону примiщення на пульт позавiдомчої охорони немає, тому норматив чисельностi посади сторожа визначимо вiдповiдно до даних карти 3 Мiжгалузевих норм N 105.

У разi тривалостi охорони об’єкта 12 годин та наявностi одного посту охорони норматив чисельностi сторожiв становить 2,5 штатної одиницi. Чзн = Чн х Кн = 2,5 х 1,15 = 2,875.

Скориставшись правилами округлення, до штатного розпису вводимо посаду сторожа у кiлькостi 3 штатнi одиницi.

Кухар

Посада кухаря вводиться вiдповiдно до розд. I Типових штатiв N 1055 i залежить вiд кiлькостi груп у дитячому садку. У нашому випадку кiлькiсть груп становить 5. Такiй кiлькостi вiдповiдає 2 посади кухаря.

Крiм того, вiдповiдно до п. 4 розд. II Типових штатiв N 1055 у дитячих садках iз 12-годинним та цiлодобовим перебуванням дiтей за наявностi 2 i бiльше груп вводиться додатково 0,5 штатної одиницi посади кухаря.

У нашому прикладi є двi групи з 12-годинним перебуванням дiтей, тому загальна кiлькiсть штатних одиниць кухарiв, що вводиться до штатного розкладу, становить 2,5 штатнi одиницi.

Пiдсобний робiтник

Посада пiдсобного робiтника вводиться вiдповiдно до розд. I Типових штатiв N 1055 i залежить вiд кiлькостi груп у дитячому садку. П’яти групам вiдповiдає 1 посада пiдсобного робiтника.

Кастелянка

Посада кастелянки вводиться згiдно з розд. I Типових штатiв N 1055 i залежить вiд кiлькостi груп. П’яти групам вiдповiдає 1 посада кастелянки.

Комiрник

Посада комiрника вводиться вiдповiдно до розд. I Типових штатiв N 1055. При кiлькостi 5 груп у дитячому садку вводимо 0,25 штатної одиницi посади комiрника.

Нормативнi документи:

Закон про дошкiльну освiту – Закон України «Про дошкiльну освiту» вiд 11.07.2001 р. N 2628-III.
Положення N 305 – Положення про дошкiльний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ вiд 12.03.2003 р. N 305.
Положення N 432/496 – Положення про медичний кабiнет дошкiльного навчального закладу, затверджене спiльним наказом МОЗ i Мiносвiти вiд 30.08.2005 р. N 432/496.
Типовi штати N 1055 – Типовi штатнi нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затвердженi наказом Мiносвiти вiд 04.11.2010 р. N 1055.
Наказ N 1055 – наказ Мiносвiти «Про затвердження Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв» вiд 04.11.2010 р. N 1055.
Мiжгалузевi норми N 105 – Мiжгалузевi норми чисельностi робiтникiв, що обслуговують громадськi будiвлi (будiвлi управлiнь, конструкторськi i проектнi органiзацiї), затвердженi наказом Мiнпрацi вiд 11.05.2004 р. N 105.
Iнструкцiя N 102 – Iнструкцiя про порядок обчислення заробiтної плати працiвникiв освiти, затверджена наказом Мiносвiти вiд 15.04.93 р. N 102.

Економiсти-аналiтики Видавничого будинку «Фактор» Ольга ВIТКОВСЬКА, Тетяна РЯБУХА.
Консультант Олена МОРЕВА,

Журнал “Бюджетна бухгалтерія” № 10, за 14 березня 2011 року, с. 24.

Документ взято із Системи “Парус-Консультант”

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар