Правила обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

21.05.2014

Правила обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Правила обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначені Порядком обчислення середньої заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266.

Цим Порядком визначені:

1.Три поважні причини, через які застрахована особа не працювала, а саме:

тимчасова непрацездатність;
– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
– відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

2.Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата

Розрахунковий період, який застосовується для обчислення середньої заробітної плати є період роботи за останнім основним місцем роботи застрахованої особи перед настанням страхового випадку, протягом якого вона працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

Розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день, робочий тиждень) є останні шість календарних місяців(з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Повні місяці розрахункового періоду , в яких застрахована особа не працювала з першого до першого числа з поважних причин (тимчасова непрацездатність,відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа),в яких сплачено страхові внески.

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць,середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

3.Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата

Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і з яких обчислюється середня заробітна плата для розрахунку лікарняних виплат передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. N 1170 затверджено “Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок”, а відповідно ці види виплат не є об’єктами для розрахунку лікарняних виплат.

При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності у розрахунковому періоді враховується заробітна плата у розмірі, в якому вона була нарахована, та на яку було нараховано єдиний внесок, а також враховуються фактично відпрацьовані дні у цих місяцях.

У випадках донарахування заробітної плати за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вона включається у розрахунковому періоді до заробітної плати того місяця, у якому було здійснено донарахування.

Відповідно до п.3 ст.4 закону України від 18.01.2001 р. N 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до цього Закону виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

При розрахунку лікарняних виплат до середньої заробітної плати включається заробітна плата у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати та оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин(тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку лікарняних виплат визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено неповний робочий день(робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки(посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи.

4.Обчислення середньої заробітної плати

У випадках, не пов’язаних із застосуванням підсумованого обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застосовується середньоденна заробітна плата за відпрацьований час.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді .

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день(годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин(тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи з місячної або частини місячної тарифної ставки(посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, а середньоденна заробітна плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення цієї місячної тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість робочих днів(годин), установлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

У разі поновлення на роботі працівника, який був звільнений з роботи без законної підстави(незаконно переведений на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу(різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата для розрахунку лікарняних виплат обчислюється виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового періоду, а середньоденна заробітна плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві(у структурному підрозділі) у розрахунковому періоді.

У разі коли робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, встановлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі лікарняних виплат застосовується середньогодинна заробітна плата.

Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений період.

5. Обчислення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної(середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів(годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації(структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).

У разі коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, була встановлена повна норма робочого часу, а в періоді, за який виплачується допомога, встановлено неповний робочий день, сума лікарняних обчислюється за графіком роботи неповного робочого дня і застосовується середньогодинна заробітна плата.

Кодексом законів про працю України передбачено перенесення робочих та вихідних днів на підприємствах, установах та організаціях у порядку і на умовах, встановлених законодавством.

У таких випадках змінюється графік роботи підприємства, установи або організації та норма тривалості робочого часу у місяцях, в яких мало місце перенесення робочих днів.

Відповідно до таких обставин всі дії щодо оплати лікарняних повинні здійснюватись за зміненим графіком роботи підприємства, установи або організації.

Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, лікарняні виплати здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення лікарняних виплат додатково до документів, зазначених вище, додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Середньоденна(середньогодинна) заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів(годин).

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку лікарняних виплат, середньоденна(середньогодинна) заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці(відпрацьований час), на кількість робочих днів(годин).

У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються лікарняні виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем(місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини(граничної суми) заробітної плати, оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар