Індексація заробітної плати (оплати праці) працівників

26.03.2014

Порядок індексації заробітної плати (оплати праці) працівників,
який був дійсним до 01.12.2015 року.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати (оплати праці) працівників встановлені Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення” у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV (далі Закон) і постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” (далі Порядок).

Заробітна плата (оплата праці) визначена Законом як одна з основних складових доходів населення, що підлягає підвищенню у зв’язку з індексацією грошових доходів населення.

Індексація заробітної плати (оплати праці) працівників – це механізм її підвищення з метою часткового відшкодування працівникам грошових втрат від подорожчання споживчих цін на товари і послуги.

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати (оплати праці) працівників є обов’язковими до виконання для всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також для фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.

Обчислення індексу споживчих цін починається з місяця,  що настає за місяцем у якому індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлюється Законом.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

Тобто якщо працівника було прийнято на роботу у вересні 2013 року, обчислення індексу споживчих цін здійснюється з вересня 2013 року.

Право на індексацію для новоприйнятих працівників настане, коли індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації (встановлений Законом у розмірі 101 %).

Цей порядок не поширюється на працівників, яких прийнято на роботу переводом з іншого підприємства, установи або організації.

Індекс споживчих цін – показник, що характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги.

Поріг індексації – величина індексу споживчих цін, перевищення якої надає підстави для індексації грошових доходів населення і в першу чергу заробітної плати працівників.

Поріг індексації встановлено Законом в розмірі 101 відсотка.

Індексація заробітної плати працівників проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін за умови якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації (101 відсоток).

Заробітна плата (оплата праці), як об’єкт індексації включає :

  • оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами);
  • доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;
  • інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;

До об’єктів індексації не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати, зокрема у випадках:
а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають  дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
б) надання працівникам творчої відпустки;
в) виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час;
г) переведення працівників на іншу легшу нижче оплачувану роботу за станом здоров’я;
д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
є) виплати вихідної допомоги;
ж) службових відряджень;
з) вимушеного прогулу;
и) направлення працівників на обстеження  до медичних закладів;
і) звільнення працівників-донорів від роботи;
ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків;
й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижче оплачувану роботу;
к) виплати всіх видів матеріальної допомоги, які проводяться із фонду заробітної плати;
л) оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
м) виплати допомога по тимчасовій непрацездатності.

До об’єктів індексації також не відносяться:

  • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
  • одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації, винагорода за підсумками роботи за рік тощо;

Заробітна плата (оплата праці) індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум індексації не підлягає.

Сума індексації оплати праці визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, фіксована сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням, оскільки виплати за цей період розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, яка враховує суми індексації.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується.

При проведенні індексації заробітної плати в законодавстві використовується такий термін, як “базовий місяць”. Його значення розкрито в пункті 5 Порядку.

Відповідно до п.5 Порядку, у разі підвищення розміру мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання заробітної плати без перегляду її мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації заробітної плати працівників. Базовий місяць визначається для кожного працівника окремо. У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків. Індексація заробітної плати, отриманої працівником за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Якщо підвищення розміру мінімальної заробітної плати не супроводжується зростанням оплати праці, заробітна плата працівника індексується на загальних підставах відповідно до пунктів  1-1 і 4 Порядку.

У разі коли заробітна плата з урахуванням суми підвищення менше суми заробітної плати з урахуванням індексації до її підвищення, у базовому місяці сума загальної заробітної плати визначається з таким розрахунком, щоб сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала заробітної плати до її підвищення.

Місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати працівника у зв’язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу).

Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі або організації, а також на роботу на інше підприємство, в установу або організацію, та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.

Для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, під час визначення базового місяця для проведення індексації зберігаються такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які займають аналогічні посади, з урахуванням положень пунктів 1-1, 4 та 5 Порядку.

Індексація оплати праці в першу чергу проводиться за основним місцем роботи працівника.

Доходи від роботи за сумісництвом, на умовах погодинної оплати не за основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням заробітної плати за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Аналогічно індексуються доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Особі, яка працює за сумісництвом або на умовах договору цивільно-правового характеру, на її вимогу видається довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу.

У разі коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, в першу чергу індексується оплата праці.

Це правило не діє по відношенню до стипендіатів із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють. На їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер  довідки, в якій зазначається розмір його заробітної плати, проіндексована її сума і сума індексації.

Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації заробітної плати подавати органам, які призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір заробітної плати працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації.

У разі звільнення пенсіонера з роботи власник підприємства, установи або організації подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, для подальшого проведення індексації пенсії згідно з Порядком.

У разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує місяця, або за період виконання ним робіт, пов’язаних з організацією та проведенням виборів  та всеукраїнського референдуму, індексація пенсії проводиться як непрацюючому пенсіонерові, без урахування оплати праці. У цих випадках довідки не надаються.

Виплата сум індексації заробітної плати (оплати праці) працівників органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Додаткові витрати, пов’язані з індексацією заробітної плати, відображаються у складі цієї заробітної плати.

Написати коментар