Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із суми заробітної плати за її видами, визначеними відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

14.02.2014

Умови та порядок нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначені Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та “Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі єдиний внесок) – консолідований страховий внесок, збір якого провадиться до державних фондів соціального страхування України в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До сплати єдиного внеску залучаються страхувальники – роботодавці та застраховані особи – працівники.

Єдиний внесок нараховується у відсотках до сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які відповідно до Закону України “Про оплату праці” включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. N 1170 затверджено “Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок”.

Єдиний внесок нараховується на суми нарахованої заробітної плати за її видами, які не зменшуються на суму відрахувань податку на доходи фізичних осіб, інших обов’язкових платежів та утримань, що здійснюються відповідно до Закону. Ці суми називають базою нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок нараховується на суми, що визначені базою для нарахування єдиного внеску, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

Розміри нарахування та утримання єдиного внеску в структурі установ органів місцевого самоврядування наведені в таблиці.

Для страхувальників-нарахування Для застрахованих осіб-утримання
– платники, які є бюджетними установами  –  36,3 відсотка суми нарахованої заробітної  плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші  заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” (пп.2 п.3.1 розділу III Інструкції); – працівники – громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах ( в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”. (пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);
– працівники, які працюють на посадах,  робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” – 6,1 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5,8 п.2.1 розділу II та п.3.8 розділу III Інструкції).
– платники, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), – 34,7  відсотка суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно – правовими договорами.(пп.4 п.3.1 розділу III Інструкції); – фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам  діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) –  2,6  відсотка суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно – правовими договорами.(пп.6 п.2.1 розділу II та п.3.7 розділу III Інструкції);
-платники, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності або допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами –  33,2 відсотка суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. (пп.2 п.3.2 розділу III Інструкції); – особи, які отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності,  особи,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.(пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції);
– платники – підприємства, установи і організації, у яких працюють інваліди –  8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами  виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній  формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” та суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів. (п.3.11 розділу III Інструкції); – працівники – громадяни України (в тому числі працівники – інваліди), які працюють на підприємствах, в установах (в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);
-особи,  які  отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності,  особи,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та  пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.(пп.12 п.2.1 розділу II та п. 3.10 розділу III Інструкції);

Обчислення єдиного внеску здійснюється страхувальником-роботодавцем щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування або які підтверджують нарахування заробітної плати на яку нараховується єдиний внесок.

Обчислення єдиного внеску за застраховану особу – працівника здійснюється страхувальником-роботодавцем. Ним же здійснюється і сплата єдиного внеску за рахунок сум працівника, на які внесок нарахований.

Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

  • визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
  • визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;
  • визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений Законом для зазначеної категорії платників (33,2%, 8,41%,);
  • визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений Законом (2%).

Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування;

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок.

При визначенні максимальної величини бази нарахування єдиного внеску виплати враховуються в такій черговості:

  • сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”;
  • сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
  • сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

При цьому розмір єдиного внеску застосовується окремо для кожного виду виплат відповідної категорії платників, у тому числі як за роботодавця так і за працівника.

Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць;

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування;

Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, здійснюється, виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок.

Для осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (артистів, музикантів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), нарахованої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким нараховано заробітну плату за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду, — середню заробітну плату за вимушений прогул;

Страхувальники-роботодавці під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників. Винятком можуть бути тільки випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачено, або за результатами звірок за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці, у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

Фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці вважається отримання відповідних сум готівкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання будь-яких матеріальних цінностей (послуг) у рахунок зазначених виплат, фактичне здійснення з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань.

Нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску сплачуються платниками не пізніше 20 числа наступного місяця незалежно від виплати заробітної плати та інших видів виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар