Про оплату праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл.

02.09.2021

Про оплату праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл.

Відповідно до пункту 2 Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686, мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність, зокрема, відповідно до Законів України “Про культуру”, «Про освіту» та «Про позашкільну освіту».

Відповідно до пункту 6 наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери. Це значить, що для працівників спеціалізованих мистецьких шкіл застосовуються ті розміри посадових окладів і умови оплати праці, які передбачені для відповідних працівників навчальних закладів та установ освіти.

Умови оплати праці працівників закладів та установ освіти врегульовані, зокрема, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 та наказом МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Пунктом 1 Інструкції № 102 встановлено, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати, зокрема, педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів, якими і є спеціалізовані мистецькі школи.

Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963

Штатне комплектування спеціалізованих мистецьких шкіл

При однаковій кількості контингенту учнів  спеціалізовані мистецькі школи мають  зовсім різні умови функціонування,  тому не може бути створено єдиного штатного розпису для  закладів  цього  типу, виходячи тільки з кількості учнів,  що навчаються в школі. Тому, в залежності від умов та  профілю  (наявність  власного  приміщення, котельні,  площі,  яку  займає школа,  бойлерної,  електрощитової, наявності   аудіо,   відеотехніки,   звукопідсилюючої   апаратури, кількості   примірників   підручників   у   бібліотеці,  кількості сценічних костюмів,  кількості музичних  інструментів,  технічного обладнання  тощо)  для  кожного закладу складається індивідуальний штатний розпис.

Рекомендації до складання штатних розписів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи міністерства культури і мистецтв України  містяться в додатку до листа Міністерства культури і мистецтв України від 16.03.2004 р. N 14-1770/17.

Встановлення тарифних розряді і посадових окладів педагогічним працівникам мистецьких шкіл

Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань затверджена в додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників
позашкільних закладів усіх типів і найменувань,
шкіл естетичного виховання

Найменування посад

Тарифні розряди

Директор закладу з кількістю учнів (вихованців):
до 300

12-13

від 300 до 600

13-15

понад 600

15-16

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету

13

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи , культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори *, старші вожаті, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню освіту) **

10-12

* Тарифні розряди акомпаніаторів поширюються на всі заклади освіти.
** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту”  – середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.
Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації.

Посадові оклади педагогічним працівникам за присвоєними їм тарифними розрядами встановлюють у відповідності до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Підвищення посадових окладів

1. Для зазначених у додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл посадові оклади підвищуються на 10 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 07.11.2018 р. № 1100.

2. Відповідно до абзацу другого підпункту “в” пункту 28 Інструкції № 102 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 11.06.2007 р. N 471, педагогічним працівникам та помічникам вихователів у позашкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, посадові оклади підвищуються на 20 відсотків.

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Надбавки та доплати

Педагогічні працівники спеціалізованих мистецьких шкіл мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

1. За вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30  відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

Читайте також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

2. За престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373). Розмір надбавки передбачений  від до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці;

3. За роботу в інклюзивних класах (групах) закладів  позашкільної освіти (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) – у граничному розмірі 20 відсотків у співвідношенні до посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам тільки за години роботи в інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Стаття щодо організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти розміщена на офіціальному сайті Міністерства освіти і науки України.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецьких шкіл передбачений пунктом 3 розділу IV Положення про мистецьку школу.

Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

Матеріальна допомога

Згідно статті 57 Закону України “Про освіту” держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

У спільному листі МОНУ № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001 р.  роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Норма щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам тільки за місцем основної роботи не може стосуватися випадків, що стосуються роботи жінок у період перебування у відпустці для догляду за дитиною на умовах неповного робочого часу.

Матеріальна допомога на оздоровлення нараховується з урахуванням всіх підвищених посадового окладу, на які має право працівник.

Крім того, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів освіти надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої Наказом N 557, мають усі працівники навчального закладу, установи освіти.

Читати також: Щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

 Щорічна винагорода за сумлінну працю

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом.

Читати також:  Щодо деяких особливостей виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

Відпустки

Терміни щорічних основних оплачуваних відпусток для педагогічних працівників передбачені постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам”.

Щорічна основна відпустка відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам мистецьких шкіл надається тривалістю, яка зазначена в розділі III Порядку. Про це йдеться у примітці 4 до розділу III Порядку.

————

Інші статті:

коментарі 2

 1. Olesia :

  Доброго дня!Підкажіть будь-ласка, директор “центру культурних послуг”, якому підпорядкована музична школа, працює за сумісництвом у цій школі, яке йому можна дати навантаження?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 03.04.1993 р. N 245 не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

   Відповідно до пункту 2 Постанови N 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

   Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р.N 43 визначено Перелік робіт, які не є сумісництвом. Так, не вважається сумісництвом, зокрема,:

   – педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік;

   – робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів по підготовці працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вищих навчальних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

   У вашому випадку робота директора “Центру культурних послуг” не вважається роботою в тому самому навчальному закладі, тому що він утримується за іншим штатним розписом ніж працівники музичної школи.

   Враховуючи вищезазначене, якщо директор “Центру культурних послуг” за сумісництвом у музичній школі займається викладацькою діяльністю, то тривалість його роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

   Крім того він може в музичній школі виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, яка не є роботою за сумісництвом.

Написати коментар