Деякі положення щодо присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій педагогічними працівниками.

22.08.2021

Деякі положення щодо присвоєння та підвищення
кваліфікаційних категорій педагогічними працівниками.

Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам передбачає проходження ними атестації.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту» атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання.

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Таке Положення затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (далі – Типове положення № 930).

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Такий Перелік затверджено постановою Кабміну від 23.12.2015 р. № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”.

Даним Переліком передбачені наступні кваліфікаційні категорії:

– спеціаліст вищої категорії;
– спеціаліст першої категорії;
– спеціаліст другої категорії;
– спеціаліст.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно (пункт 4.7 Типового положення № 930).

З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії (пункт 1.9 Типового положення № 930).

Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів,переможців всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями чи лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації (пункт 4.7 Типового положення № 930).

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

У такому випадку присвоєння  кваліфікаційної категорії “спеціаліст” можливе тільки тоді, коли особа призначається на посаду, на якій передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.

Присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст” випускнику вищого навчального закладу здійснюється у наказі місцевого органу управління освітою про призначення його на посаду (без проходження ним атестації).

За результатами першої атестації такого молодого спеціаліста, яка проводиться зазвичай через 2 – 3 роки після початку педагогічної діяльності, атестаційна комісія може присвоїти йому кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”.

Читайте також: Щодо порядку застосування постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109.

Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років (абзац 1 пункту 4.8 Типового положення № 930).

За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду (абзац 2 пункту 4.8 Типового положення № 930).

Як було зазначено вище, педагогічні працівники проходять чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років. Відповідно до пункту 3.21 Типового положення № 930 чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

Для присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ним освіти.

При цьому Типове положення № 930 також передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти. Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення № 930. При цьому обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник. Зазначена норма застосовується з дня набрання чинності Типовим положенням (30.12.2010 р.).

Так, згідно пункту 3.26 Типового положення № 930 особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови   проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

 Згідно пункту 4.10 Типового положення № 930 педагогічні працівники з повною вищою педагогічною  або іншою  повною  вищою  освітою,  які  до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про  вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних   та   інших  закладах  не  за  фахом,  атестуються  на відповідність   займаній   посаді  з  присвоєнням  кваліфікаційних категорій  та  педагогічних  звань  як  такі,  що мають відповідну освіту.

Хто з педагогічних працівників згідно Типового положення № 930 не має права на присвоєння кваліфікаційної категорії?

Обов’язковою умовою присвоєння квалiфiкацiйних категорiй педагогiчним працiвникам є наявнiсть у них повної педагогічної або іншої вищої освiти за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення № 930).

Пунктом 4.3 Типового положення № 930 передбачено, що кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою (які мають повну педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра).

Типовим положенням № 930 щодо осіб, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, тобто щодо тих, які не мають повної педагогічної або іншої вищої освiти за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також щодо керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівників, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя – реабілітолога; консультанта психолого – медико – педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти, присвоєння та підвищення ними кваліфікаційних категорій не передбачено. За результатами атестації їм присвоюються тільки тарифні розряди (пункт 4.11 Типового положення № 930).

Кваліфікаційна категорія, присвоєна педагогічному працівнику за результатами атестації, може змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії (пункт 3.30 Типового положення № 930).

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією), (пункт 6.1 Типового положення № 930).

—————-

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 52

 1. Оксана Валеріївна сказав:

  Скажіть будь ласка чи маю я право на 1категорію якщо в мене 11розряд, але є магістр?

  • Admin сказав:

   Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно. Спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, а вже потім “спеціаліст першої категорії”.

   З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

   Педагогічним працівникам з освітнім рівнем “магістр” кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється без проходження атестації при прийомі на роботу, або після закінчення ВУЗу заочно.

 2. Оксана Валеріївна сказав:

  Якщо буде 1категорія то який буде розряд?

 3. Катерина Анатоліївна сказав:

  Підкажіть, будь-ласка, як визначити свій розряд, якщо я маю освіту бакалавра за спец.інформатика та математика (працюю вчителем), а магістр пед.вузу, але за спеціальністю “управління навчальними закладами”. Чи впливає взагалі магістратура за цією спеціальністю?

  • Admin сказав:

   Тарифний розряд педагогічного працівника залежить від його освітньо-кваліфікаційного рівня або кваліфікаційної категорії, яку йому присвоєно в порядку атестації. При врахуванні освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівника для встановлення йому тарифного розряду напрямок отриманої ним освіти не має значення.

   У вашому випадку вам тарифний розряд повинні встановити як фахівцю, що має освітній рівень магістра, тобто – 11 тарифний розряд, і присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст” без проходження вами атестації. По закінченню двох років після присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст” ви можете позачергово атестуватись для присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

 4. Сергій сказав:

  Доброго вечора. Хочу отримати роз’яснення з наступного. В 2018 атестувався як вчитель інформатики і фізики, вища категорія. Курси з фізики, були пройдені в 2016 році, в липні. З Інформатики – в 2021- 60 год. централізована бухгалтерія збирається знизити кваліфікаційну категорію до спеціаліста, з фізики, через прострочення п’ятирічного терміну проходження курсів. Чи правомірні такі дії?

  • Admin сказав:

   Ні, неправомірні. Підвищення кваліфікації і підвищення кваліфікаційної категорії – це різні за своєю сутністю поняття.

   Відповідно до частини 3 Стаття 27 Закону України “Про загальну середню освіту” кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800.

   Курси, про які ви написали, є одним із видів підвищення кваліфікації, передбачених Порядком № 800.

   Підвищення кваліфікації є лише необхідною умовою атестації педагогічного працівника.

   Атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930.

   Атестація педагогічного працівника – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання його педагогічної діяльності, за якою, зокрема, визначається рівень його кваліфікації.

   За результатами атестації педагогічним працівникам, зокрема, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії).

   Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Через те, що педагогічний працівник не пройшов своєчасно підвищення кваліфікації, він може бути понижений у кваліфікаційній категорії тільки атестаційною комісією.

   Раніше присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія може бути знижена тільки за результатами проходження ним атестації з рішенням атестаційної комісії в протоколі: “педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (“спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”).

   Ви чергову атестацію, як вчитель інформатики і фізики пройшли в 2018 році. Присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” зберігається за вами до наступної атестації, тобто до 2023 року.

   Централізована бухгалтерія не вправі понижувати вам кваліфікаційну категорію.

   Встановлення педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії на ступінь нижча від тієї, яку він мав за наслідками атестації Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено.

 5. Оксана сказав:

  Шановні працівники редакції!
  Звертаємося до Вас з питанням: як правильно вийти з положення, якщо атестаційна комісія ОТГ вихователю з вищою освітою соціального педагога, який працює вже 10 років в закладі дошкільної освіти, претендував на присвоєння спеціаліста II категорії, знизила кваліфікаційну категорію до спеціаліста, мотивуючи тим, що немає спеціальної освіти та за рекомендацією спеціаліста обласного департаменту освіти з питань атестації.
  Після того, як вийшли методичні рекомендації, де був розділ про атестацію і посилання на п. 4.10 Типового положення про атестацію педпрацівників – нам надали відповідь, що це стосується лише педагогів, які були прийняті до 2001р. на посади вихователів без спеціальної освіти (часу коли вийшов Закон України « Про дошкільну освіту»).
  На даний момент ми так і не зрозуміли – де істина. Чого так вийшло? Як нам діяти відповідно законодавства надалі, адже в цьому році знову в нашому закладі атестуватимуться педагоги без спеціальної освіти?
  Дякуємо за відповідь!

  • Admin сказав:

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом 12 пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Відповідно до пункту 4.10 Типового положення № 930 педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності, зокрема, Законами України “Про дошкільну освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

   Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення цього пункту стосується не тільки педагогічні працівники, які до набрання чинності цього закону працювали й продовжують працювати у навчальних закладах, вони стосуються також всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників ЗДО за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Педагог з повною вищою освітою, який пройшов курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

   У вашому випадку вихователь має право на атестацію зі встановленням йому другої кваліфікаційної категорії за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення.

 6. світлана сказав:

  Добрий вечір! Прошу роз’яснити, чи подає заяву вчитель (вища категорія) на комісію І рівня на присвоєння звання (старший вчитель)? Після підтвердження вищої категорії пройшло 2 роки. Прошу відповісти на електронну пошту. Дякую.

  • Admin сказав:

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Отже, працівник, з метою підвищення його педагогічного звання, таку заяву не подає. З такою метою позачергова атестація педагогічного працівника проводиться за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою.

   Типовим положенням № 930 не передбачено присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань атестаційною комісією 1 рівня.

   Згідно з підпунктом 3 пункту 2.12 Типового положення № 930 атестаційна комісія 1 рівня має право лише порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

   Згідно з підпунктом 4 пункту 2.13 Типового положення № 930 атестаційна комісія 2 рівня має право присвоювати педагогічним працівникам педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня.

   Згідно з пунктом 5.3 Типового положення № 930 педагогічне звання “старший учитель” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

   Строку (стажу роботи на займаній посаді), який повинен пройти після здобуття педагогічним працівником кваліфікаційних категорій “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” Типовим положенням № 930 не встановлено

   • Світлана сказав:

    Тобто мені треба чекати поки на них зійде натхнення! А що як я не дочекатись. Можливо це їх особисті причини, тоді як діяти ?

    • Admin сказав:

     Вибачте, але під лежачий камінь вода не тече. Для того, щоб вас допустили до проходження атестації на право присвоєння вам педагогічного звання у вас є три, так би мовити, суб’єкти, до кого ви можете звернутись з проханням, щоб вони направили подання в кваліфікаційну комісію I рівня на предмет порушення нею клопотання перед атестаційними комісіями II або III рівнів про присвоєння вам педагогічного звання. Це керівник вашого закладу, педагогічна рада вашого навчального закладу, а також ваш місцевий орган управління освітою. Вам вирішувати, до кого звертатись. Можете звернутись з окремою заявою одночасно до всіх трьох. Якщо вам відмовлять, то можете спробувати вирішити вашу проблему відповідно до пункту 6.10 Типового положення № 930 згідно якого питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства України. Подавайте заяви офіційно і реєструйте у відповідних органах. Якщо відмовляють, то вимагайте письмових пояснень у відмові. Просіть допомоги у вашого профкома. У крайньому випадку можна звернутися до суду.

 7. Олена сказав:

  Доброго дня!

  У серпні 2021 р. отримала диплом доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія , викладаю англійську мову у фаховому коледжі.
  У березні 2021 мені присвоїли ІI категорію, стаж роботи на педагогічній посаді – 5 років.
  Чи маю право атестуватися на присвоєння “вищої категорії” у 2021-2022 н.р, відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, якщо стаж роботи менш як 8 років на педагогічній посаді, а саме – 5.

  Чи має право атестаційна комісія задовольнити прохання заявниці щодо одночасної атестації і на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та присвоєння педагогічного звання “старший учитель” у даній ситуації?

  Вдячна за відповідь та пояснення.
  З повагою,
  Олена

  • Admin сказав:

   1. Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 і Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

   Педагогічні працівники, які, зокрема, мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

   Присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій і педагогічних звань в міжатестаційний період Типовим положенням № 930 не передбачено.

   Зверніть увагу, пункт 4.7 Типового положення № 930 стосується тільки питання присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій (педагогічних звань – не стосується).

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення № 930 педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до пункту 4.9 Типового положення № 930 спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до частини 6 статті 5 Закону України “Про вищу освіту” доктор філософії – це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається, зокрема, на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

   Отже, якщо ви не відповідаєте умовам, які передбачають наявність у педагогічних працівників певного стажу роботи на педагогічних посадах для присвоєння їм кваліфікаційних категорій (пункти 4.8 і 4.9 Типового положення № 930) і якщо вам присуджено наукову ступінь ” Доктор філософії”, а за профілем ваша діяльність збігається з професійним спрямуванням вашого наукового ступеню, то відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 ви маєте право на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” без додержання строку проведення позачергової атестації, передбаченого пунктом 1.9 Типового положення № 930 та послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, передбаченої пунктом 4.7 Типового положення № 930.

   Діяльність за профілем педагогічного працівника визначається на основі його посадової інструкції.

   2. Як слідує з вимог пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії педагогічного працівника проводиться за заявою працівника, а з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії і педагогічного звання – за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою.

   Типовим положенням № 930 не передбачено атестаційною комісією 1 рівня присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічних звань.

   Згідно з підпунктом 3 пункту 2.12 Типового положення № 930 атестаційна комісія 1 рівня має право лише порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічних звань.

   Згідно з підпунктом 4 пункту 2.13 Типового положення № 930 право присвоювати педагогічним працівникам кваліфікаційну категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічні звання надано, зокрема, атестаційній комісії 2 рівня.

   Згідно з пунктом 5.3 Типового положення № 930 педагогічне звання “старший учитель” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

   У разі надходження до атестаційної комісії подання на присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання, атестаційна комісія, до компетенції якої відноситься прийняття рішення про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань, має його розглянути та за умови відповідності працівника вимогам (у даному випадку) пункту 5.3 Типового положення № 930, прийняти відповідне рішення.

   Строку (стажу роботи на займаній посаді), який повинен пройти після здобуття педагогічним працівником кваліфікаційних категорій “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” для присвоєння йому педагогічного звання, Типовим положенням № 930 не встановлено.

   Отже, для того, щоб вас допустили до проходження атестації на право присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічного звання “старший учитель” у вас є три, так би мовити, суб’єкти, до кого ви можете звернутись з проханням (заявою), щоб вони направили подання в кваліфікаційну комісію I рівня на предмет порушення нею клопотання перед атестаційними комісіями II або III рівнів про присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічного звання “старший учитель”. Це керівник вашого закладу, педагогічна рада вашого навчального закладу, а також ваш місцевий орган управління освітою.

   Щодо присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особі, яка має науковий ступінь, рекомендуємо вам також ознайомитись з листом МОНУ від 29.02.2016 р. № 2/1-13-360-16 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=5161
   На сьогодні Порядок від 23.12.2015 р. № 1109, на який посилається МОНУ в листі, в порівнянні з його первісним станом зазнав значних змін, тому лист, мабуть, втратив свою силу, але думка, яка висловлена в листі щодо уникненням зайвого бюрократизму при присвоєнні кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особі, яка має науковий ступінь, є слушною.

 8. Валентина сказав:

  Добрий вечір! Прошу роз’яснити. У вчителя української мови та літератури “Вища категорія” та звання “старший вчитель”. Цього року йому дали читати етику та факультатив літературний – тарифікують по спеціалісту до проходження курсів. Чи вірно?

  • Admin сказав:

   Згідно з пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до абзац 15 п. 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

   Отже, за таких підстав при переході педагогічного працівника з посади вчителя мови і літератури на посаду вчителя основ етики та естетики за ним до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, присвоєна на посаді вчителя мови і літератури.

   Що стосується підвищення посадового окладу за педагогічне звання “старший вчитель”, то вчитель мови і літератури при переході на посаду вчителя основ етики та естетики відповідно до абзац 15 п. 24 Інструкції № 102 втрачає право на підвищення посадового окладу за педагогічне звання.

   Застосування пункту 3.25 Типового положення № 930, згідно якого: “Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти”, у вашому випадку недоречне.

 9. Юрій сказав:

  Доброго дня! Прошу надати роз’яснення в наступній ситуації. В серпні 2021 року отримав диплом доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія, за основним місцем роботи викладаю історію, а за сумісництвом в іншій школі – географію.
  Відповідно до абзаців «в» та «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 доплата за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) –15 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
  Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням або науковим ступенем.
  Зазначені доплати встановлюються працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Пунктом 4 наказу МОН № 557 передбачено, що відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.
  Чи можу я отримувати за сумісництвом (викладаючи географію) надбавку за науковий ступінь в розмірі 15 %. За основним місцем роботи надбавка вже нараховується.
  Вдячний за відповідь та пояснення.
  З повагою, Юрій

  • Admin сказав:

   На посаді вчителя географії не виплачують доплату, напевне тому, що здобута вами наукова ступінь доктора філософії зі спеціальності 032 “Історія та археологія” не збігається з профілем дисципліни, яку ви викладаєте в школі (спеціальність – 106 “Географія” або 014.07 “Середня освіта (Географія)”).

 10. Валентина сказав:

  Доброго дня. Допоможіть будь-ласка розібратися з таким питанням: Працює вихователем людина із повною вищою педагогічною освітою (Вчитель образотворчого мистецтва), курсову перепідготовку пройшла у 2018 році. Ці три роки її не атестувала, тому, що говорили, що в неї нічого не зміниться, так і залишиться 11 тарифний розряд, зараз колеги говорять що вона має право атестуватися на вищі категорії,(спеціаліст 2, 1 категорії), оскільки в неї є вища освіта і пройдені курси. Може?

  • Admin сказав:

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом 12 пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення пункту 4.1 Типового положення № 930 стосується всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників ЗДО з вищою освітою за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Педагог з повною вищою освітою, який пройшов курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

   У вашому випадку вихователь має право на атестацію зі встановленням йому другої кваліфікаційної категорії за умови проходження ним курсів підвищення кваліфікації.

   Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення.

 11. Вчитель сказав:

  Маю диплом бакалавра(фіз. вих.) Чи можу здобути магістра за спец. “Менежмент освітньої діяльності” і атестуватися на вищу (іншу) категорію ,маю 11 тар. Розряд старший вчитель 22 роки стажу? Дякую

  • Admin сказав:

   Для того, щоб присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію, здобута ним освіта повинна відповідати профілю предмета, який він викладає. Наприклад, вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають, а, наприклад, інструктори з фізкультури – повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів – повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта).

   • Вчитель сказав:

    А це….:При цьому Типове положення № 930 також передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти. Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення № 930
    Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою
    повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників
    за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими
    навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за
    умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як
    такі, що мають відповідну освіту.

    • Admin сказав:

     Ви не назвали заклад освіти де працюєте і посаду, яку займаєте.

     Так, обидва пункти (3.26 і 4.10 ) Типового положення № 930 на сьогодні діють, але випадки, вказані в цих пунктах – це виключення із загальних правил атестації педагогічних працівників, вони передбачають певні умови для атестації.

     Так, атестація педагогічних працівників у випадку, передбаченому п. 3.26 здійснюється за умов прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості.

     Тепер щодо пункту 4.10. в якому йдеться, що педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

     Виключенням із цього пункту є педагогічні працівники дошкільних закладів освіти.
     Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення цього пункту стосується не тільки педагогічні працівники, які до набрання чинності цього закону працювали й продовжують працювати у навчальних закладах, вони стосуються також всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

     Педагог з повною вищою освітою закладу дошкільної освіти, який пройшов курси підвищення кваліфікації, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

     За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

     Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого. З проектом нового Положення про атестацію педагогічних працівників можете ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10271

 12. Галина сказав:

  Маю диплом про повну вищу освіту за спеціальністю “вихователь дітей дошкільного віку” та “практичний психолог”. Маючи стаж роботи вихователем 9 років у 2017 році була переведена на посаду вихователь-методиста і практичного психолога. У 2020 році атестувалася як вихователь-методист на присвоєння 1 кв.категорії і як приктичний психолог на присвоєння 2 кВ.категорії (оскільки стаж роботи психологи на момент атестації був 2 роки). Чи маю я право на позачергову атестацію у 2023 році для присвоєння кв.категорії “спеціаліст вищої категорії” як вихователь-методист і практичний психолог. На момент атестації у 2023 загальний педстаж буде 14 років. Дякую.

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення N 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

   Враховуючи вищезазначене в 2023 році ви можете атестуватись: за посадою вихователя – методиста на спеціаліста вищої категорії, а за посадою практичного психолога на спеціаліста першої категорії.

   За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

   Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого.

   Так, за проектом нового Положення не передбачена послідовність при підвищенні кваліфікаційних категорій працівниками.

   Атестація для присвоєння або підвищення кваліфікаційних категорій може бути проведена не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

   З проектом нового Положення про атестацію педагогічних працівників можете ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10271

 13. Ірина сказав:

  Добрий день! Прошу пояснень такого питання. У 2007 році мені було присвоєно вищу категорію вчителя креслення. До цього часу я її підтверджувала. Зараз викладаю креслення і мистецтво. Маю відповідну вищу освіту, пройшла курси з обох предметів у 2021 році. Але годин креслення менше, ніж годин мистецтва. Голова атестаційної комісії наполягає атестуватися з мистецтва. Але ж у мене з креслення вища категорія. Як правильно мене атестувати?

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

 14. Таня сказав:

  Доброго дня. Прошу пояснення. Вихователь вищої категорії школи -інтернату маючи навантаження 25 год. виховних, в школі-інтернаті має ще 9 годин вчителя української мови.
  Заробітна плата як вчителя нараховується як стеціалісту чи як вчителю вищої категорії.
  Директор школи інтернату має навантаження 9 годин розвитку мовлення. Заробітна плата за 9 годин нараховується як спеціалісту, чи як вчителю вищої категорії.

  • Admin сказав:

   1. На посаді вчителя української мови (якщо за цією посадою у нього відсутня кваліфікаційна категорія) – як вчителю без категорії відповідно його освітньо-кваліфікаційного рівня.

   2. Для директора школи так само, якщо він має вищу категорію за посадою вчителя, то ці 9 годин йому оплачуються як вчителю вищої категорії, якщо нема кваліфікаційної категорії за цією посадою, то – як вчителю без категорії

   Пункт 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, в якому йдеться, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю і цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження, стосується тільки тих педагогічних працівників, основною посадою яких є посада саме вчителя або викладача.

 15. Ольга сказав:

  Добрий день. Допоможіть вирішити таке питання. Я вихователь ЗДО з вищою освітою, стаж 14 років. В 2016 році присвоїли спеціаліст ІІ категорії. В Цьому році подаю заяву на присвоєння І категорії. Але виявляється, що я повинна була в минулому році це зробити Як бути в цій ситуації?

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Тобто, якщо ви атестувались в 2016 році, то (якщо не мали поважних причин для збільшення міжатестаційного періоду) повинні були атестуватись в 2021 році. Поважні причини для збільшення міжатестаційного періоду викладені в пунктах 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 Типового положення № 930. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 16. Світлана сказав:

  У 2019 році закінчила університет, отримала диплом магістр з дошкільної освіти,працюю вихователем 6 років.Чи можу позачергово атестуватися на “спеціаліста вищої категорії”.Чи обов’язково спочатку на”спеціаліста другої категорії”

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

 17. Євгенія сказав:

  Добрий день! Скажіть, будь ласка, якщо людина працювала вчителем у школі, була атестована на вищу категорію, має повну вищу освіту, а тепер змінила місце роботи і працює в закладі позашкільної освіти керівником гуртка, за яким тарифним розрядом їй нараховується заробітна плата і чи зберігається вища квалвфікаційна категорія?Дякую.

  • Admin сказав:

   Тарифні розряди педагогічних працівників на посаді керівника гуртка не залежать від кваліфікаційної категорії. Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (додаток 8 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) за посадою керівника гуртка передбачені 10, 11 і 12 тарифний розряд. У даному випадку, тому що ви мали на попередньому місці роботи вищу категорію, вам повинні встановити найвищий, тобто 12 тарифний розряд. Вища кваліфікаційна категорія зберігається, але виплата по ній буде можлива тільки за умови призначення вас на посаду, за якою тарифні розряди на ній залежатимуть від кваліфікаційної категорії.

 18. Вчитель сказав:

  Добрий день
  Атестувався у 2016р. В цьому році отримав бакалавра…,на магісра непоступив чи можу неатестуватись в цьму навч. році…,планую поступити на магістра в 2022р…
  Дякую

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Тому що ви не маєте вищої освіти (спеціаліста або магістра), то ви повинні атестуватись не на присвоєння кваліфікаційної категорії, а тільки на відповідність вас займаній посаді.

 19. Ольга сказав:

  Доброго вечора. Я вихователь. Хочу уточнити чи можу я атестуватися у 21-22н.р, якщо у вересні 21р я вийшла з декретної відпустки. А перед цим у 2018р пройшла курси і маю відповідне посвідчення.

  • Admin сказав:

   Так, можете атестуватись за певних умов.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно з пунктом 1.8 Типового положення № 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Згідно з пунктом 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 3.19 Типового положення № 930 на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 20. Оксана сказав:

  Добрий вечір. Працювала методистом в позашкільному закладі, мала 1 категорію. Зараз працюю в ЗОШ педагогом-організатором.Підкажіть, будь ласка, чи зберігається 1 категорія?

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Це стосується і педагогічних працівників позашкільних закладів освіти, які перейшли на роботу в заклади загальної середньої освіти.

 21. Вчитель сказав:

  Добрий день.
  1. Коли вступить в дію нове положення про атестацію?
  2. 20 років пед. стажу, в цьому році отримав диплом бакалавра і в цьому навчальному році атестуюсь. Скільки повинно бути годин курсів підвищення кваліфікації (не проходив останні два роби, бо навчався)?
  Дякую.

  • Admin сказав:

   1. На сьогодні нам невідомо на якій стадії удосконалення знаходиться проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників і коли він буде прийнятий.

   2. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

   Пунктом 6 Порядку установлено, що окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

   Відповідно до пункту 26 Порядку окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Пунктом 30 Порядку встановлено, що здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо – наукового /освітньо – творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   Тому, якщо ви в 2021 році закінчили вищий навчальний заклад і отримали диплом бакалавра, то відповідно до пункту 30 Порядку № 800 це визнається як підвищення вами кваліфікації.

   Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Щодо обсягу годин, необхідних для атестації педагогічних працівників дивіться роз’яснення МОН за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
   —————————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 22. Вероніка сказав:

  Доброго дня. Пропрацювала 10 років майстром виробничого навчання, 12 тарифний розряд. З вересня 2021 працюю в тому ж навчальному закладі методистом, та маю години мови та літератури (по диплому – вища освіта, вчитель мови, літератури та зарубіжної), на даний момент кваліфікаційна категорія “спеціаліст”. Чи все вірно стосовно категорії?

  • Admin сказав:

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти (додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) за посадою майстра виробничого навчання передбачені 11 – 14 тарифні розряди. Конкретний тарифний розряд майстра виробничого навчання не залежить від кваліфікаційної категорії. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено встановлення кваліфікаційних категорій майстрам виробничого навчання.

   Відповідно до Типового положення № 930:

   – присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно;

   – атестація може бути черговою або позачерговою;

   – позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

   – позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої, тобто у вашому випадку не раніш як через два роки після присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст”.

   Тепер, коли вас перевели на посаду методиста і крім того ви маєте навчальне навантаження вчителя мови та літератури, то, якщо ви бажаєте підвищити кваліфікаційну категорію до “спеціаліста другої категорії”, щоб вам відповідно до цього підвищили тарифний розряд, а відповідно і посадовий оклад, ви повинні пройти атестацію за цими обома посадами.

   Відповідно до п.3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про проходження ними позачергової атестації з правом присвоєння їм кваліфікаційної категорії.

 23. Ганна сказав:

  Добрий день. Я атестувалася у 2019-2020 н.р., присвоїли “спеціаліст ІІ категорії. Чи маю право на позачергову атестацію у 2021-2022 н.р. на присвоєння “спеціаліст І категорії”? Стаж 6 років, освіта – вища, магістр. Дякую за відповідь!

  • Admin сказав:

   Відповідно до абзацу другого п.1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. Тобто якщо вам кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії” присвоєно в 2020 році, то атестацію на спеціаліста першої категорії ви повинні проходити в 2022 – 2023 роках.
   Відповідно до цього пункту Типового положення № 930 відліковою точкою у такому випадку слід вважати не початок попереднього атестаційного періоду, а дату присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

Написати коментар