Деякі положення щодо присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій педагогічними працівниками.

22.08.2021

Деякі положення щодо присвоєння та підвищення
кваліфікаційних категорій педагогічними працівниками.

Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам передбачає проходження ними атестації.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту» атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання.

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Таке Положення затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (далі – Типове положення № 930).

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Такий Перелік затверджено постановою Кабміну від 23.12.2015 р. № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”.

Даним Переліком передбачені наступні кваліфікаційні категорії:

– спеціаліст вищої категорії;
– спеціаліст першої категорії;
– спеціаліст другої категорії;
– спеціаліст.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно (пункт 4.7 Типового положення № 930).

З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії (пункт 1.9 Типового положення № 930).

Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів,переможців всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями чи лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації (пункт 4.7 Типового положення № 930).

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

У такому випадку присвоєння  кваліфікаційної категорії “спеціаліст” можливе тільки тоді, коли особа призначається на посаду, на якій передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.

Присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст” випускнику вищого навчального закладу здійснюється у наказі місцевого органу управління освітою про призначення його на посаду (без проходження ним атестації).

За результатами першої атестації такого молодого спеціаліста, яка проводиться зазвичай через 2 – 3 роки після початку педагогічної діяльності, атестаційна комісія може присвоїти йому кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”.

Читайте також: Лист МОНУ від 10.02.2022 р. N 1/2338-22 “Щодо атестації педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію”.

Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років (абзац 1 пункту 4.8 Типового положення № 930).

За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду (абзац 2 пункту 4.8 Типового положення № 930).

Як було зазначено вище, педагогічні працівники проходять чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років. Відповідно до пункту 3.21 Типового положення № 930 чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

Для присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ним освіти.

При цьому Типове положення № 930 також передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти. Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення № 930. При цьому обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник. Зазначена норма застосовується з дня набрання чинності Типовим положенням (30.12.2010 р.).

Так, згідно пункту 3.26 Типового положення № 930 особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови   проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

 Згідно пункту 4.10 Типового положення № 930 педагогічні працівники з повною вищою педагогічною  або іншою  повною  вищою  освітою,  які  до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про  вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних   та   інших  закладах  не  за  фахом,  атестуються  на відповідність   займаній   посаді  з  присвоєнням  кваліфікаційних категорій  та  педагогічних  звань  як  такі,  що мають відповідну освіту.

Хто з педагогічних працівників згідно Типового положення № 930 не має права на присвоєння кваліфікаційної категорії?

Обов’язковою умовою присвоєння квалiфiкацiйних категорiй педагогiчним працiвникам є наявнiсть у них повної педагогічної або іншої вищої освiти за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення № 930).

Пунктом 4.3 Типового положення № 930 передбачено, що кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою (які мають повну педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра).

Типовим положенням № 930 щодо осіб, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, тобто щодо тих, які не мають повної педагогічної або іншої вищої освiти за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також щодо керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівників, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя – реабілітолога; консультанта психолого – медико – педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти, присвоєння та підвищення ними кваліфікаційних категорій не передбачено. За результатами атестації їм присвоюються тільки тарифні розряди (пункт 4.11 Типового положення № 930).

Кваліфікаційна категорія, присвоєна педагогічному працівнику за результатами атестації, може змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії (пункт 3.30 Типового положення № 930).

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією), (пункт 6.1 Типового положення № 930).

—————-

Інші статті:

коментарів 306

 1. Оксана Валеріївна :

  Скажіть будь ласка чи маю я право на 1категорію якщо в мене 11розряд, але є магістр?

  • Admin :

   Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам присвоюються послідовно. Спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, а вже потім “спеціаліст першої категорії”.

   З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

   Педагогічним працівникам з освітнім рівнем “магістр” кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється без проходження атестації при прийомі на роботу, або після закінчення ВУЗу заочно.

 2. Оксана Валеріївна :

  Якщо буде 1категорія то який буде розряд?

 3. Катерина Анатоліївна :

  Підкажіть, будь-ласка, як визначити свій розряд, якщо я маю освіту бакалавра за спец.інформатика та математика (працюю вчителем), а магістр пед.вузу, але за спеціальністю “управління навчальними закладами”. Чи впливає взагалі магістратура за цією спеціальністю?

  • Admin :

   Тарифний розряд педагогічного працівника залежить від його освітньо-кваліфікаційного рівня або кваліфікаційної категорії, яку йому присвоєно в порядку атестації. При врахуванні освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівника для встановлення йому тарифного розряду напрямок отриманої ним освіти не має значення.

   У вашому випадку вам тарифний розряд повинні встановити як фахівцю, що має освітній рівень магістра, тобто – 11 тарифний розряд, і присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст” без проходження вами атестації. По закінченню двох років після присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст” ви можете позачергово атестуватись для присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

 4. Сергій :

  Доброго вечора. Хочу отримати роз’яснення з наступного. В 2018 атестувався як вчитель інформатики і фізики, вища категорія. Курси з фізики, були пройдені в 2016 році, в липні. З Інформатики – в 2021- 60 год. централізована бухгалтерія збирається знизити кваліфікаційну категорію до спеціаліста, з фізики, через прострочення п’ятирічного терміну проходження курсів. Чи правомірні такі дії?

  • Admin :

   Ні, неправомірні. Підвищення кваліфікації і підвищення кваліфікаційної категорії – це різні за своєю сутністю поняття.

   Відповідно до частини 3 Стаття 27 Закону України “Про загальну середню освіту” кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800.

   Курси, про які ви написали, є одним із видів підвищення кваліфікації, передбачених Порядком № 800.

   Підвищення кваліфікації є лише необхідною умовою атестації педагогічного працівника.

   Атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930.

   Атестація педагогічного працівника – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання його педагогічної діяльності, за якою, зокрема, визначається рівень його кваліфікації.

   За результатами атестації педагогічним працівникам, зокрема, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії).

   Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Через те, що педагогічний працівник не пройшов своєчасно підвищення кваліфікації, він може бути понижений у кваліфікаційній категорії тільки атестаційною комісією.

   Раніше присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія може бути знижена тільки за результатами проходження ним атестації з рішенням атестаційної комісії в протоколі: “педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (“спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”, “спеціаліст вищої категорії”).

   Ви чергову атестацію, як вчитель інформатики і фізики пройшли в 2018 році. Присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” зберігається за вами до наступної атестації, тобто до 2023 року.

   Централізована бухгалтерія не вправі понижувати вам кваліфікаційну категорію.

   Встановлення педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії на ступінь нижча від тієї, яку він мав за наслідками атестації Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено.

 5. Оксана :

  Шановні працівники редакції!
  Звертаємося до Вас з питанням: як правильно вийти з положення, якщо атестаційна комісія ОТГ вихователю з вищою освітою соціального педагога, який працює вже 10 років в закладі дошкільної освіти, претендував на присвоєння спеціаліста II категорії, знизила кваліфікаційну категорію до спеціаліста, мотивуючи тим, що немає спеціальної освіти та за рекомендацією спеціаліста обласного департаменту освіти з питань атестації.
  Після того, як вийшли методичні рекомендації, де був розділ про атестацію і посилання на п. 4.10 Типового положення про атестацію педпрацівників – нам надали відповідь, що це стосується лише педагогів, які були прийняті до 2001р. на посади вихователів без спеціальної освіти (часу коли вийшов Закон України « Про дошкільну освіту»).
  На даний момент ми так і не зрозуміли – де істина. Чого так вийшло? Як нам діяти відповідно законодавства надалі, адже в цьому році знову в нашому закладі атестуватимуться педагоги без спеціальної освіти?
  Дякуємо за відповідь!

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом 12 пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Відповідно до пункту 4.10 Типового положення № 930 педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності, зокрема, Законами України “Про дошкільну освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

   Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення цього пункту стосується не тільки педагогічні працівники, які до набрання чинності цього закону працювали й продовжують працювати у навчальних закладах, вони стосуються також всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників ЗДО за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Педагог з повною вищою освітою, який пройшов курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

   У вашому випадку вихователь має право на атестацію зі встановленням йому другої кваліфікаційної категорії за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення.

 6. світлана :

  Добрий вечір! Прошу роз’яснити, чи подає заяву вчитель (вища категорія) на комісію І рівня на присвоєння звання (старший вчитель)? Після підтвердження вищої категорії пройшло 2 роки. Прошу відповісти на електронну пошту. Дякую.

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Отже, працівник, з метою підвищення його педагогічного звання, таку заяву не подає. З такою метою позачергова атестація педагогічного працівника проводиться за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою.

   Типовим положенням № 930 не передбачено присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань атестаційною комісією 1 рівня.

   Згідно з підпунктом 3 пункту 2.12 Типового положення № 930 атестаційна комісія 1 рівня має право лише порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

   Згідно з підпунктом 4 пункту 2.13 Типового положення № 930 атестаційна комісія 2 рівня має право присвоювати педагогічним працівникам педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня.

   Згідно з пунктом 5.3 Типового положення № 930 педагогічне звання “старший учитель” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

   Строку (стажу роботи на займаній посаді), який повинен пройти після здобуття педагогічним працівником кваліфікаційних категорій “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” Типовим положенням № 930 не встановлено

   • Світлана :

    Тобто мені треба чекати поки на них зійде натхнення! А що як я не дочекатись. Можливо це їх особисті причини, тоді як діяти ?

    • Admin :

     Вибачте, але під лежачий камінь вода не тече. Для того, щоб вас допустили до проходження атестації на право присвоєння вам педагогічного звання у вас є три, так би мовити, суб’єкти, до кого ви можете звернутись з проханням, щоб вони направили подання в кваліфікаційну комісію I рівня на предмет порушення нею клопотання перед атестаційними комісіями II або III рівнів про присвоєння вам педагогічного звання. Це керівник вашого закладу, педагогічна рада вашого навчального закладу, а також ваш місцевий орган управління освітою. Вам вирішувати, до кого звертатись. Можете звернутись з окремою заявою одночасно до всіх трьох. Якщо вам відмовлять, то можете спробувати вирішити вашу проблему відповідно до пункту 6.10 Типового положення № 930 згідно якого питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства України. Подавайте заяви офіційно і реєструйте у відповідних органах. Якщо відмовляють, то вимагайте письмових пояснень у відмові. Просіть допомоги у вашого профкома. У крайньому випадку можна звернутися до суду.

 7. Олена :

  Доброго дня!

  У серпні 2021 р. отримала диплом доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія , викладаю англійську мову у фаховому коледжі.
  У березні 2021 мені присвоїли ІI категорію, стаж роботи на педагогічній посаді – 5 років.
  Чи маю право атестуватися на присвоєння “вищої категорії” у 2021-2022 н.р, відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, якщо стаж роботи менш як 8 років на педагогічній посаді, а саме – 5.

  Чи має право атестаційна комісія задовольнити прохання заявниці щодо одночасної атестації і на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та присвоєння педагогічного звання “старший учитель” у даній ситуації?

  Вдячна за відповідь та пояснення.
  З повагою,
  Олена

  • Admin :

   1. Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 і Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

   Педагогічні працівники, які, зокрема, мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

   Присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій і педагогічних звань в міжатестаційний період Типовим положенням № 930 не передбачено.

   Зверніть увагу, пункт 4.7 Типового положення № 930 стосується тільки питання присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій (педагогічних звань – не стосується).

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення № 930 педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до пункту 4.9 Типового положення № 930 спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до частини 6 статті 5 Закону України “Про вищу освіту” доктор філософії – це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається, зокрема, на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

   Отже, якщо ви не відповідаєте умовам, які передбачають наявність у педагогічних працівників певного стажу роботи на педагогічних посадах для присвоєння їм кваліфікаційних категорій (пункти 4.8 і 4.9 Типового положення № 930) і якщо вам присуджено наукову ступінь ” Доктор філософії”, а за профілем ваша діяльність збігається з професійним спрямуванням вашого наукового ступеню, то відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 ви маєте право на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” без додержання строку проведення позачергової атестації, передбаченого пунктом 1.9 Типового положення № 930 та послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, передбаченої пунктом 4.7 Типового положення № 930.

   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді здійснюється на підставі Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, та Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки та молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057.

   2. Як слідує з вимог пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії педагогічного працівника проводиться за заявою працівника, а з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії і педагогічного звання – за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою.

   Типовим положенням № 930 не передбачено атестаційною комісією 1 рівня присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічних звань.

   Згідно з підпунктом 3 пункту 2.12 Типового положення № 930 атестаційна комісія 1 рівня має право лише порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічних звань.

   Згідно з підпунктом 4 пункту 2.13 Типового положення № 930 право присвоювати педагогічним працівникам кваліфікаційну категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічні звання надано, зокрема, атестаційній комісії 2 рівня.

   Згідно з пунктом 5.3 Типового положення № 930 педагогічне звання “старший учитель” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

   У разі надходження до атестаційної комісії подання на присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання, атестаційна комісія, до компетенції якої відноситься прийняття рішення про присвоєння педагогічним працівникам педагогічних звань, має його розглянути та за умови відповідності працівника вимогам (у даному випадку) пункту 5.3 Типового положення № 930, прийняти відповідне рішення.

   Строку (стажу роботи на займаній посаді), який повинен пройти після здобуття педагогічним працівником кваліфікаційних категорій “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” для присвоєння йому педагогічного звання, Типовим положенням № 930 не встановлено.

   Отже, для того, щоб вас допустили до проходження атестації на право присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічного звання “старший учитель” у вас є три, так би мовити, суб’єкти, до кого ви можете звернутись з проханням (заявою), щоб вони направили подання в кваліфікаційну комісію I рівня на предмет порушення нею клопотання перед атестаційними комісіями II або III рівнів про присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” і педагогічного звання “старший учитель”. Це керівник вашого закладу, педагогічна рада вашого навчального закладу, а також ваш місцевий орган управління освітою.

   Щодо присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особі, яка має науковий ступінь, рекомендуємо вам також ознайомитись з листом МОНУ від 29.02.2016 р. № 2/1-13-360-16 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=5161
   На сьогодні Порядок від 23.12.2015 р. № 1109, на який посилається МОНУ в листі, в порівнянні з його первісним станом зазнав значних змін, тому лист, мабуть, втратив свою силу, але думка, яка висловлена в листі щодо уникненням зайвого бюрократизму при присвоєнні кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особі, яка має науковий ступінь, є слушною.

 8. Валентина :

  Добрий вечір! Прошу роз’яснити. У вчителя української мови та літератури “Вища категорія” та звання “старший вчитель”. Цього року йому дали читати етику та факультатив літературний – тарифікують по спеціалісту до проходження курсів. Чи вірно?

  • Admin :

   Згідно з пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до абзац 15 п. 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

   Отже, за таких підстав при переході педагогічного працівника з посади вчителя мови і літератури на посаду вчителя основ етики та естетики за ним до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, присвоєна на посаді вчителя мови і літератури.

   Що стосується підвищення посадового окладу за педагогічне звання “старший вчитель”, то вчитель мови і літератури при переході на посаду вчителя основ етики та естетики відповідно до абзац 15 п. 24 Інструкції № 102 втрачає право на підвищення посадового окладу за педагогічне звання.

   Застосування пункту 3.25 Типового положення № 930, згідно якого: “Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти”, у вашому випадку недоречне.

 9. Юрій :

  Доброго дня! Прошу надати роз’яснення в наступній ситуації. В серпні 2021 року отримав диплом доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія, за основним місцем роботи викладаю історію, а за сумісництвом в іншій школі – географію.
  Відповідно до абзаців «в» та «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 доплата за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) –15 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
  Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням або науковим ступенем.
  Зазначені доплати встановлюються працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Пунктом 4 наказу МОН № 557 передбачено, що відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.
  Чи можу я отримувати за сумісництвом (викладаючи географію) надбавку за науковий ступінь в розмірі 15 %. За основним місцем роботи надбавка вже нараховується.
  Вдячний за відповідь та пояснення.
  З повагою, Юрій

  • Admin :

   На посаді вчителя географії не виплачують доплату, напевне тому, що здобута вами наукова ступінь доктора філософії зі спеціальності 032 “Історія та археологія” не збігається з профілем дисципліни, яку ви викладаєте в школі (спеціальність – 106 “Географія” або 014.07 “Середня освіта (Географія)”).

 10. Валентина :

  Доброго дня. Допоможіть будь-ласка розібратися з таким питанням: Працює вихователем людина із повною вищою педагогічною освітою (Вчитель образотворчого мистецтва), курсову перепідготовку пройшла у 2018 році. Ці три роки її не атестувала, тому, що говорили, що в неї нічого не зміниться, так і залишиться 11 тарифний розряд, зараз колеги говорять що вона має право атестуватися на вищі категорії,(спеціаліст 2, 1 категорії), оскільки в неї є вища освіта і пройдені курси. Може?

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом 12 пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення пункту 4.1 Типового положення № 930 стосується всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників ЗДО з вищою освітою за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

   Педагог з повною вищою освітою, який пройшов курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

   У вашому випадку вихователь має право на атестацію зі встановленням йому другої кваліфікаційної категорії за умови проходження ним курсів підвищення кваліфікації.

   Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3–4.6 Типового положення.

 11. Вчитель :

  Маю диплом бакалавра(фіз. вих.) Чи можу здобути магістра за спец. “Менежмент освітньої діяльності” і атестуватися на вищу (іншу) категорію ,маю 11 тар. Розряд старший вчитель 22 роки стажу? Дякую

  • Admin :

   Для того, щоб присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію, здобута ним освіта повинна відповідати профілю предмета, який він викладає. Наприклад, вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають, а, наприклад, інструктори з фізкультури – повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів – повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта).

   • Вчитель :

    А це….:При цьому Типове положення № 930 також передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти. Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення № 930
    Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою
    повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників
    за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими
    навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за
    умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як
    такі, що мають відповідну освіту.

    • Admin :

     Ви не назвали заклад освіти де працюєте і посаду, яку займаєте.

     Так, обидва пункти (3.26 і 4.10 ) Типового положення № 930 на сьогодні діють, але випадки, вказані в цих пунктах – це виключення із загальних правил атестації педагогічних працівників, вони передбачають певні умови для атестації.

     Так, атестація педагогічних працівників у випадку, передбаченому п. 3.26 здійснюється за умов прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості.

     Тепер щодо пункту 4.10. в якому йдеться, що педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

     Виключенням із цього пункту є педагогічні працівники дошкільних закладів освіти.
     Оскільки зміни в Законі України «Про дошкільну освіту» скасували наявність обов’язкової відповідної педагогічної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, то на сьогодні положення цього пункту стосується не тільки педагогічні працівники, які до набрання чинності цього закону працювали й продовжують працювати у навчальних закладах, вони стосуються також всіх працюючих на сьогодні педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

     Педагог з повною вищою освітою закладу дошкільної освіти, який пройшов курси підвищення кваліфікації, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення йому кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Читайте у нас на сайті лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10040

     За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

     Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого. З проектом нового Положення про атестацію педагогічних працівників можете ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10271

 12. Галина :

  Маю диплом про повну вищу освіту за спеціальністю “вихователь дітей дошкільного віку” та “практичний психолог”. Маючи стаж роботи вихователем 9 років у 2017 році була переведена на посаду вихователь-методиста і практичного психолога. У 2020 році атестувалася як вихователь-методист на присвоєння 1 кв.категорії і як приктичний психолог на присвоєння 2 кВ.категорії (оскільки стаж роботи психологи на момент атестації був 2 роки). Чи маю я право на позачергову атестацію у 2023 році для присвоєння кв.категорії “спеціаліст вищої категорії” як вихователь-методист і практичний психолог. На момент атестації у 2023 загальний педстаж буде 14 років. Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення N 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

   Враховуючи вищезазначене в 2023 році ви можете атестуватись: за посадою вихователя – методиста на спеціаліста вищої категорії, а за посадою практичного психолога на спеціаліста першої категорії.

   За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

   Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого.

   Так, за проектом нового Положення не передбачена послідовність при підвищенні кваліфікаційних категорій працівниками.

   Атестація для присвоєння або підвищення кваліфікаційних категорій може бути проведена не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

   З проектом нового Положення про атестацію педагогічних працівників можете ознайомитись у нас на сайті за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10271

 13. Ірина :

  Добрий день! Прошу пояснень такого питання. У 2007 році мені було присвоєно вищу категорію вчителя креслення. До цього часу я її підтверджувала. Зараз викладаю креслення і мистецтво. Маю відповідну вищу освіту, пройшла курси з обох предметів у 2021 році. Але годин креслення менше, ніж годин мистецтва. Голова атестаційної комісії наполягає атестуватися з мистецтва. Але ж у мене з креслення вища категорія. Як правильно мене атестувати?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   Крім того, відповідно до пункту 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

 14. Таня :

  Доброго дня. Прошу пояснення. Вихователь вищої категорії школи -інтернату маючи навантаження 25 год. виховних, в школі-інтернаті має ще 9 годин вчителя української мови.
  Заробітна плата як вчителя нараховується як стеціалісту чи як вчителю вищої категорії.
  Директор школи інтернату має навантаження 9 годин розвитку мовлення. Заробітна плата за 9 годин нараховується як спеціалісту, чи як вчителю вищої категорії.

  • Admin :

   1. На посаді вчителя української мови (якщо за цією посадою у нього відсутня кваліфікаційна категорія) – як вчителю без категорії відповідно його освітньо-кваліфікаційного рівня.

   2. Для директора школи так само, якщо він має вищу категорію за посадою вчителя, то ці 9 годин йому оплачуються як вчителю вищої категорії, якщо нема кваліфікаційної категорії за цією посадою, то – як вчителю без категорії

   Пункт 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, в якому йдеться, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю і цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження, стосується тільки тих педагогічних працівників, основною посадою яких є посада саме вчителя або викладача.

 15. Ольга :

  Добрий день. Допоможіть вирішити таке питання. Я вихователь ЗДО з вищою освітою, стаж 14 років. В 2016 році присвоїли спеціаліст ІІ категорії. В Цьому році подаю заяву на присвоєння І категорії. Але виявляється, що я повинна була в минулому році це зробити Як бути в цій ситуації?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Тобто, якщо ви атестувались в 2016 році, то (якщо не мали поважних причин для збільшення міжатестаційного періоду) повинні були атестуватись в 2021 році. Поважні причини для збільшення міжатестаційного періоду викладені в пунктах 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 Типового положення № 930. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 16. Світлана :

  У 2019 році закінчила університет, отримала диплом магістр з дошкільної освіти,працюю вихователем 6 років.Чи можу позачергово атестуватися на “спеціаліста вищої категорії”.Чи обов’язково спочатку на”спеціаліста другої категорії”

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

 17. Євгенія :

  Добрий день! Скажіть, будь ласка, якщо людина працювала вчителем у школі, була атестована на вищу категорію, має повну вищу освіту, а тепер змінила місце роботи і працює в закладі позашкільної освіти керівником гуртка, за яким тарифним розрядом їй нараховується заробітна плата і чи зберігається вища квалвфікаційна категорія?Дякую.

  • Admin :

   Тарифні розряди педагогічних працівників на посаді керівника гуртка не залежать від кваліфікаційної категорії. Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (додаток 8 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) за посадою керівника гуртка передбачені 10, 11 і 12 тарифний розряд. У даному випадку, тому що ви мали на попередньому місці роботи вищу категорію, вам повинні встановити найвищий, тобто 12 тарифний розряд. Вища кваліфікаційна категорія зберігається, але виплата по ній буде можлива тільки за умови призначення вас на посаду, за якою тарифні розряди на ній залежатимуть від кваліфікаційної категорії.

 18. Вчитель :

  Добрий день
  Атестувався у 2016р. В цьому році отримав бакалавра…,на магісра непоступив чи можу неатестуватись в цьму навч. році…,планую поступити на магістра в 2022р…
  Дякую

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Тому що ви не маєте вищої освіти (спеціаліста або магістра), то ви повинні атестуватись не на присвоєння кваліфікаційної категорії, а тільки на відповідність вас займаній посаді.

 19. Ольга :

  Доброго вечора. Я вихователь. Хочу уточнити чи можу я атестуватися у 21-22н.р, якщо у вересні 21р я вийшла з декретної відпустки. А перед цим у 2018р пройшла курси і маю відповідне посвідчення.

  • Admin :

   Так, можете атестуватись за певних умов.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно з пунктом 1.8 Типового положення № 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Згідно з пунктом 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 3.19 Типового положення № 930 на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 20. Оксана :

  Добрий вечір. Працювала методистом в позашкільному закладі, мала 1 категорію. Зараз працюю в ЗОШ педагогом-організатором.Підкажіть, будь ласка, чи зберігається 1 категорія?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Це стосується і педагогічних працівників позашкільних закладів освіти, які перейшли на роботу в заклади загальної середньої освіти.

   • Оксана :

    Добрий ранок. Підкадіть, будь ласка, як мені довести бугалтерії і методистам відділу освіти, які говорять, що перейшовши з посади методиста позашкілля на посаду педагога-огранізатора в ЗОШ, я втратила свою І категорію? Дякую.

    • Admin :

     Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

     Зазначена норма застосовується при переході працівника з однієї педагогічної посади на іншу педагогічну посаду, а також при додатковому навчальному навантаженні, при цьому в обох випадках за умови – за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

     Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посада методиста і посада педагога – організатора відносяться до посад педагогічних працівників.

     За посадою педагога – організатора для присвоєння йому кваліфікаційних категорій пунктом 4.1 Типового положення № 930 встановлена вимога – наявність у нього повної вищої педагогічної освіті незалежно від спеціальності.

     Таким чином, при наявності у вас кваліфікаційного рівня освіти спеціаліста або магістра за напрямком педагогічної діяльності, незалежно від того, що ви перейшли на роботу в школу із закладу позашкільної освіти, за вами повинна зберігатись раніше присвоєна вам кваліфікаційна категорія.

     Для захисту своїх прав радимо вам звернутись з письмовою заявою у вашу профспілку, а також до установи вищого рівня підпорядкування вашого закладу.

     • Оксана :

      Дуже дякую за змістовну відповідь. Підкажіть, будь ласка, маю ще 0.5 ставки асистента вчителя. У бухгалтерії сказали, що нас не мають права ставити на заміни, так, як ми асистенти вчителя і повинні знаходитись весь час біля дитини. Але я працюю з дитиною два тижні у місяць, інші два – другий асистент. Чи дійсно нас не можна ставити на заміни інших уроків? Якими документами це підтверджено?

     • Admin :

      Заборона заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин педагогічних працівників іншими педагогічними працівниками нормативними документами не передбачена.

      Відповідно до абзацу 3 пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

      Отже, якщо графік вашої роботи позволяє вам працювати у вільний від основної роботи час, то ви можете бути допущені до заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин педагогічних працівників.

      Інша річ, якщо ці 0,5 ставки асистента вчителя ви суміщаєте і як сумісник ви хочете здійснювати заміщення іншого працівника. Працівники, які є сумісниками теж можуть заміщати тимчасово відсутніх працівників, але для них встановлені деякі обмеження. Так, пунктом 2 постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. N 245 установлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

      При цьому згідно з пунктом 2 Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. N 43) педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік не є сумісництвом.

      Виконання такої педагогічної роботи з дозволу керівника установи, організації допускається в робочий час працівника без утримання заробітної плати за основною посадою (п. 12 Переліку № 43).

 21. Вчитель :

  Добрий день.
  1. Коли вступить в дію нове положення про атестацію?
  2. 20 років пед. стажу, в цьому році отримав диплом бакалавра і в цьому навчальному році атестуюсь. Скільки повинно бути годин курсів підвищення кваліфікації (не проходив останні два роби, бо навчався)?
  Дякую.

  • Admin :

   1. На сьогодні нам невідомо на якій стадії удосконалення знаходиться проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників і коли він буде прийнятий.

   2. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

   Пунктом 6 Порядку установлено, що окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

   Відповідно до пункту 26 Порядку окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Пунктом 30 Порядку встановлено, що здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо – наукового /освітньо – творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   Тому, якщо ви в 2021 році закінчили вищий навчальний заклад і отримали диплом бакалавра, то відповідно до пункту 30 Порядку № 800 це визнається як підвищення вами кваліфікації.

   Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Щодо обсягу годин, необхідних для атестації педагогічних працівників дивіться роз’яснення МОН за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
   —————————-
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 22. Вероніка :

  Доброго дня. Пропрацювала 10 років майстром виробничого навчання, 12 тарифний розряд. З вересня 2021 працюю в тому ж навчальному закладі методистом, та маю години мови та літератури (по диплому – вища освіта, вчитель мови, літератури та зарубіжної), на даний момент кваліфікаційна категорія “спеціаліст”. Чи все вірно стосовно категорії?

  • Admin :

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти (додаток 4 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) за посадою майстра виробничого навчання передбачені 11 – 14 тарифні розряди. Конкретний тарифний розряд майстра виробничого навчання не залежить від кваліфікаційної категорії. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не передбачено встановлення кваліфікаційних категорій майстрам виробничого навчання.

   Відповідно до Типового положення № 930:

   – присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно;

   – атестація може бути черговою або позачерговою;

   – позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

   – позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої, тобто у вашому випадку не раніш як через два роки після присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст”.

   Тепер, коли вас перевели на посаду методиста і крім того ви маєте навчальне навантаження вчителя мови та літератури, то, якщо ви бажаєте підвищити кваліфікаційну категорію до “спеціаліста другої категорії”, щоб вам відповідно до цього підвищили тарифний розряд, а відповідно і посадовий оклад, ви повинні пройти атестацію за цими обома посадами.

   Відповідно до п.3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про проходження ними позачергової атестації з правом присвоєння їм кваліфікаційної категорії.

 23. Ганна :

  Добрий день. Я атестувалася у 2019-2020 н.р., присвоїли “спеціаліст ІІ категорії. Чи маю право на позачергову атестацію у 2021-2022 н.р. на присвоєння “спеціаліст І категорії”? Стаж 6 років, освіта – вища, магістр. Дякую за відповідь!

  • Admin :

   Відповідно до абзацу другого п.1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. Тобто якщо вам кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії” присвоєно в 2020 році, то атестацію на спеціаліста першої категорії ви повинні проходити в 2022 – 2023 роках.
   Відповідно до цього пункту Типового положення № 930 відліковою точкою у такому випадку слід вважати не початок попереднього атестаційного періоду, а дату присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

 24. Людмила :

  Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи можу я атестуватись у 2021-2022 н.р., якщо отримаю диплом про вищу освіту за спеціальністю, на якій працюю в школі, у січні 2022 року. Якщо ні, то коли (через 2 роки, як написано у Положенні про атестацію)? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти і працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення N 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Таким чином, якщо по закінченню ВУЗу вам буде присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст” в січні 2022 року, то ви зможете прийняти участь в атестації на присвоєна вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” в атестаційний період 2024 – 2025 років.

 25. Адміністратор :

  Надайте, будь ласка, роз`яснення стосовно атестації завідувачів (директорів) закладів дошкільної освіти, якщо їх було призначено на посаду за контрактом у 2017 р. Чи потрібно їх атестувати у 2022 р.? Крім того, щодо атестації керівників закладів ЗСО та їх заступників – атестувались у 2017 році, то чи потрібно їх атестувати у 2022 р. (з керівниками закладів ЗСО контракти були укладені в 2018, 2019, 2020 рр.)? Дякую.

  • Admin :

   1. Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.6 Типового положення № 930 призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

   Як бачимо, цей пункт Типового положення № 930 не стосується керівників закладів дошкільної освіти.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Таким чином, якщо завідувач (директор) закладів дошкільної освіти, якого було призначено на посаду за контрактом у 2017 р. і який пройшов чергову атестацію останній раз в 2017 році, то він повинен пройти чергову атестацію на відповідність його займаній посаді в 2022 році. Якщо він проходив позачергову атестацію з метою присвоєння або підвищення йому кваліфікаційної категорії в період з 2018 по 2021 рік, то він не зобов’язаний проходити атестацію в 2022 році. У цьому випадку відлік чергової атестації для нього починається спочатку, з дати закінчення його попередньої позачергової атестації.

   2. Як було зазначено вище, відповідно до пункту 1.6 Типового положення № 930 призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

   Відповідно до пункту 3.6 Типового положення № 930 на особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

   Відповідно до пункту 3.8 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня – до 25 квітня.
   Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.

   Всі інші вимоги Типового положення № 930 щодо атестації осіб, які претендують на зайняття посади керівника загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу, є такими, як і для всього загалу педагогічних працівників закладів освіти.

   Тому, з урахування вимог пунктів 1.5 і 1.7 Типового положення № 930, в яких йдеться, що атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою і, що чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років, якщо керівник закладу ЗСО останній раз проходив атестацію в 2017 році, то, незалежно від того коли був призначений на посаду керівника, він наступну атестацію повинен проходити не пізніше 2022 року, якщо останній раз проходив атестацію в атестаційний період 2018 – 2019 років – то наступну не пізніше, ніж в атестаційний період 2023 – 2024 років і т.п.

 26. Адміністратор :

  Скажіть, будь ласка, чи підлягає атестації директор міжшкільного ресурсного центру як керівник закладу освіти? Дякую.

  • Admin :

   Міжшкільні ресурсні центри свою діяльність здійснюють відповідно до Положення про міжшкільний ресурсний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2018 року № 1221.

   Відповідно до пункту 6 розділу I Положення № 1221 МРЦ можуть мати статус закладу освіти, якщо основним видом його діяльності є освітня діяльність.

   Відповідно до пункту 7 розділу I Положення № 1221 трудовий колектив МРЦ може складатися з керівника МРЦ, педагогічних та інших працівників.
   На працівників МРЦ, які здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження, поширюються вимоги до педагогічних працівників, встановлені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

   Відповідно до пункту 3 розділу IV Положення № 1221 безпосереднє управління МРЦ здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади засновником (засновниками) МРЦ або уповноваженим ним органом з дотриманням вимог законодавства.
   Посаду керівника МРЦ може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посада керівника МРЦ відноситься до педагогічних працівників.

   Тарифні розряди для керівників МРЦ передбачені Схемою тарифних розрядів керівників – додатком 5 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

   Таким чином, якщо керівник МРЦ здійснює викладацьку діяльність та/або має педагогічне навантаження, на нього поширюються вимоги, як до педагогічного працівника, тобто він повинен проходити атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   • Адміністратор :

    Дякую, але не зрозуміла, конкретно, як керівник закладу на посаді повинен проходити атестацію, не як викладач, який має педнавантаження.

    • Admin :

     Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посада керівника МРЦ відноситься до педагогічних працівників.

     Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

     Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

     Атестація керівників закладів освіти здійснюється на відповідність їх займаній посаді.

     В пункті 3.4 Типового положення № 930 йдеться, що у процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:
     – виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
     – стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
     – результати державної атестації навчального закладу;
     – результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
     – додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
     – підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
     – ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;
     – додержання педагогічної етики, моралі;
     – звіти керівника про свою роботу на загальних зборах конференціях) колективу навчального закладу;
     – аналіз розгляду звернень громадян.

     За посадою керівника МРЦ Типовим положенням № 930 не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій (п. 4.1 Типовим положенням № 930), але Типове положення № 930 не забороняє атестацію керівника на присвоєння йому кваліфікаційної категорії як вчителю – предметнику, якщо він виконує крім керівної ще і викладацьку роботу.
     —————————
     Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 27. Тетяна :

  Як атестуються керівники ЗСО та ЗДО – на відповідність займаній посаді, чи підтверджують і встановлюють категорії?

  • Admin :

   Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963, посади керівника ЗЗСО і керівника ЗДО відносяться до педагогічних працівників.

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Атестація керівників закладів освіти здійснюється на відповідність їх займаній посаді.

   В пункті 3.4 Типового положення № 930 йдеться, що у процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:
   – виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
   – стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
   – результати державної атестації навчального закладу;
   – результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
   – додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
   – підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
   – ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;
   – додержання педагогічної етики, моралі;
   – звіти керівника про свою роботу на загальних зборах конференціях) колективу навчального закладу;
   – аналіз розгляду звернень громадян.

   За посадами керівника ЗЗСО і керівника ЗДО Типовим положенням № 930 не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій (п. 4.1 Типовим положенням № 930).

   При цьому керівник закладу освіти може атестуватись і як вчитель – предметник. При одночасній атестації працівника за двома підставами (як керівника і як учителя-предметника) атестаційні листи оформлюються окремо за кожною з посад.

 28. Тетяна :

  Добрий день! З 2003 року по 11.02.2019 р. працювала вихователем ЗДО. В 2008 році закінчила вищий державний педагогічний університет, спеціальність – «вчитель історії та правознавства». Остання атестація була в 2015 році в ЗДО – «відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст ІІ категорії». Звільнилася 11.02.2019 р. З 02.09.2019 р. працюю в ЗЗСО за фахом, вчителем історії. За яким тарифним розрядом мені потрібно нараховувати заробітну плату і чи зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до пункту 3.22 Типового положення № 930 за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
   Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.
   Тобто у вашому випадку, якщо ви були прийняті після перерви на роботу в заклад ЗСО 2 вересня 2019 року, то, щоб зберегти свою кваліфікаційну категорію, або підвищити її до спеціаліста першої категорії, ви повинні були атестуватись в атестаційний період, що продовжується з жовтня 2020 по квітень 2021 р.р. Не пізніше.

   Оскільки в квітні 2021 року ви не підтвердили свою кваліфікаційну категорію, то втратили право на її збереження в подальшому.

   На сьогодні за посадою вчителя історії вам повинні встановити 11 тарифний розряд, як фахівцю, що має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (магістра).

 29. Тетяна :

  Добрий день! Працівник має вищу освіту, закінчив Армянський педагогічний університет Ананія Ширакаці в 1996 році, філолог, перекладач, вчитель німецької мови. З 03.01.2006 р. по 15.12.2017 р. працювала вихователем ЗДО. Остання атестація була в 2014 році в ЗДО – «відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» Звільнилася 15.12.2017р.
  З 01.09.2019 року працює в ЗЗСО на посаді соціального педагога. За яким тарифним розрядом потрібно нараховувати заробітну плату як «соціальному педагогу» і чи зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»? За яким тарифним розрядом потрібно нараховувати заробітну плату як вчителю (заміняю вчителя основи здоров’я , трудове навчання) і чи зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» ? Чи потрібно і коли атестуватися. Дякую.

  • Тетяна :

   Дуже дякую за зрозумілу відповідь!

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 3.22 Типового положення № 930 за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

   Відповідно до пункту 1.2 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Тобто – це не одноразовий акт, а встановлений Типового положення № 930 період всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Він починається в жовтні поточного року і закінчується в квітні наступного року. Тому, у вашому випадку, якщо ви були прийняті після перерви на роботу 1 вересня 2019 року, щоб зберегти свою кваліфікаційну категорію, або підвищити її до спеціаліста першої категорії, ви повинні були атестуватись в атестаційний період 2020 – 2021 р.р. Не пізніше.

   Оскільки ви не пройшли завчасно атестацію, як то передбачено пунктом 3.22 Типового положення № 930, ви втратили право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії.

   На сьогодні за посадою соціального педагога вам повинні встановити 11 тарифний розряд, як фахівцю, що має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

   Заробітну плату як вчителю (у разі заміни вчителя основи здоров’я, трудового навчання) теж повинні виплачувати із розрахунку посадового окладу за 11 тарифним розрядом.

   Відповідно до Типового положення № 930 обов’язковою умовою для проходження атестації з правом присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам є наявність у них повної вищої освіти та підвищення ними не рідше одного разу на п’ять років кваліфікації на посаді, яку займають.

   У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Педагогічні працівники проходять атестацію за посадою, яку займають. При сумісництві вони проходять атестацію як за основною посадою, так і за посадою яку суміщають.

   Крім того для присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ним освіти. Так, для соціального педагога такою умовою є наявність у нього повної вищої педагогічної освіту зі спеціальності “Соціальна педагогіка”.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

   Тому, якщо ви пройшли підвищення кваліфікації і за наявності у вас вищої освіту зі спеціальності “Соціальна педагогіка”, ви можете пройти атестацію на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” в атестаційний період 2021 – 2022 р.р.

 30. Марина І. :

  Добрий день, шановна редакція! Маю таке питання. Працюю на посаді інструктора з фізкультури в ЗДО 12 років, маю повну вищу освіту Організатор дошкільного виховання. З 1 вересня цього року переведена на 0,5 ст. вихователя. Також у цьому навчальному році буду проходити позачергову атестацію (попередня була повних два роки назад, курси підвищення кваліфікації по інструктору пройшла в березні цьогоріч) на вищу кваліфікаційну категорію. А на посаді вихователя збереглася рашіне присвоєна перша кваліфікаційна категорія. В мене таке питання: чи можу я проатестуватися на вищу кваліфікаційну категорію по двом посадам окремо, але в цьому році? Якщо ні, то чи взагалі потрібно проходити атестацію на посаді вихователя для підтвердження першої кваліфікаційної категорії, якщо стаж роботи на ній поки лише 2 місяці. Щиро дякую за відповідь!

  • Admin :

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.
   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до пункту 1.8 Типового положення 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення № 930 за педагогічними працівниками, які переходять на роботу на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації.
   При цьому слід пам’ятати, що відповідно до пункту 3.23 Типового положення № 930 педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом, атестуються на загальних підставах. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

   Це означає, що у разі проходження працівником позачергової атестації за основною посадою, він зобов’язаний атестуватись за посадою, яку суміщає. В противному випадку кваліфікаційна категорія, яка була присвоєна йому раніше за основною посадою, за посадою, яку він суміщає, не зберігається.

   Для присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ним освіти.

   Так, для інструктора з фізкультури закладу дошкільної освіти такою умовою є наявність у нього повної вищої фахової педагогічної освіти або повної вищої педагогічної освіти за спеціальністю дошкільна освіта. Для вихователя закладу дошкільної освіти – повної вищої педагогічної освіти зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або двох освіт, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

   Здобута вами освіта ” Організатор дошкільного виховання” відповідає умовам, передбаченим для присвоєння кваліфікаційних категорій, як за основною посадою, так і за посадою, яку суміщаєте.

   Враховуючи вищезазначене ви одночасно можете атестуватись за кожною із займаних посад на кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”. Однак, право вирішувати, яку кваліфікаційну категорію вам присвоїти (в залежності від результатів проходження вами атестації) належить атестаційній комісії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність вас вимогам, встановленим пунктами 4.1, 4.3 – 3.6 Типового положення № 930.

   Типовим положенням № 930 передбачено, що на педагогічних працівників, які суміщають педагогічні посади, атестаційні листи оформляються окремо на відповідність кожній із займаних посад.

   PS. Наша вам порада. Оскільки ви не пройшли підвищення кваліфікації за посадою, яку суміщаєте і щоб зберегти на цій посаді кваліфікаційну категорію, вам краще не проходити в цьому атестаційному періоді позачергову атестацію за основною посадою. Вигідніше буде, якщо до жовтня 2022 року ви пройдете підвищення кваліфікації за посадою, яку суміщаєте, а вже в наступному атестаційному періоді (2022 – 2023) пройдете атестацію за обома посадами на спеціаліста вищої категорії.
   —————————
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 31. вікторія :

  Добрий день. Закінчила музичне училище в 1997 році з дипломом “молодший спеціаліст”, стаж роботи 24роки, атестувалась в 2012 році, присвоїли категорію спеціаліста ІІ категорії. На атестацію 2017 р. подавала заяву на І категорію – відмовили, аргументуючи, що закінчила заклад після 1996 року не вища освіта, і зняли навіть ІІ (крик душі),
  так – як відбулись зміни щодо рівнів вищої освіти і молодший спеціаліст прирівнюється до молодшого бакалавра =вища освіта. Чи можу я претендувати на І категорію в цьому році (паралельно здобуваю повну вищу освіту в університеті), як бути, допоможіть?
  Ще забула вказати, працюю в музичній школі 24 роки і всі вищезазначені питання задаю як викладач позашкільного закладу освіти. Буду дуже вдячна за відповідь.

  • Admin :

   Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачено, що обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників з правом присвоєнням їм кваліфікаційних категорій повинна бути наявність у них повної вищої освіти.

   В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особами, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

   Типовим положенням N 930, щодо педагогічних працівників, які не мають вищої освiти, присвоєння та підвищення ними кваліфікаційних категорій не передбачено.

   За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

   Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого. Зокрема, за новим проектом Положення право на присвоєння кваліфікаційної категорії набудуть педагогічні працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра.
   —————————
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 32. Олена :

  Дорий день!
  закінчила педколедж у 2016 році і здобула освіту вчитель початкових класів. Не працювала. У вересні 2019 році прийшла працювати вихователем в ЗДО. Чи можна атестуватися позачергово на ІІ категорію у 2021/2022 н.р.? Дякую за відповідь

  • Admin :

   Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачено, що обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників з правом присвоєнням їм кваліфікаційних категорій повинна бути наявність у них повної вищої освіти.

   В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особами, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

   Типовим положенням N 930, щодо педагогічних працівників, які не мають вищої освiти, присвоєння та підвищення ними кваліфікаційних категорій не передбачено.

   За нагоди повідомляємо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України розробило проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Діюче на сьогодні Типове положення № 930 в найближчий час втратить чинність.

   Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого. Зокрема, за новим проектом Положення право на присвоєння кваліфікаційної категорії набудуть педагогічні працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра.

   • Олена :

    Дякую! Зрозуміла. А взагалі, має право позачергово атестуватися в цьому навчальному році?

    • Admin :

     Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

     Відповідно до пункту 4.3 Типового положення № 930 випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст”.

     Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

     Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 Типового положення № 930 педагогічні працівники в строк до 10 жовтня подають заяви про позачергову атестацію до відповідних атестаційних комісій, а атестаційні комісії в строк до 20 жовтня затверджують списки педагогічних працівників, які атестуються.

     Таким чином, якщо би працівнику була присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст” у вересні 2019 року і якби він не пропустив строк подачі заяви про позачергову атестацію до атестаційної комісії, то він міг би в атестаційний період 2021 – 2022 р.р. позачергово атестуватись на спеціаліста другої категорії.

 33. Аліна :

  Добрий день. Чи зберігається кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), якщо педагог перейшов з посади методиста на посаду керівника гуртка в тому самому закладі освіти? Має вищу педагогічну освіту. За яким тарифним розрядом треба нараховувати зарплату педагогу, який перейшов з посади методиста на посаду керівника гуртка у тому самому закладі освіти? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Тарифні розряди педагогічних працівників на посаді керівника гуртка не залежать від присвоєних їм раніше кваліфікаційних категорій.
   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (додаток 8 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557) за посадою керівника гуртка передбачені 10, 11 і 12 тарифний розряд. При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено.
   При встановленні тарифного розряду керівнику гуртка, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
   Згідно пункту 2 наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної.

   Кваліфікаційна категорія за працівником зберігається, але виплата по ній буде можливою тільки за умови призначення його на посаду, за якою тарифні розряди на ній залежатимуть від кваліфікаційної категорії.

 34. Тетяна :

  Добрий день! Працівник має вищу освіту, закінчив Армянський педагогічний університет Ананія Ширакаці в 1996 році, філолог, перекладач, вчитель німецької мови. З 03.01.2006 р. по 15.12.2017 р. працювала вихователем ЗДО. Остання атестація була в 2014 році в ЗДО – «відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» Звільнилася 15.12.2017р.
  З 01.09.2019 року працює в ЗЗСО на посаді соціального педагога. За яким тарифним розрядом потрібно нараховувати заробітну плату як «соціальному педагогу» і чи зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»? За яким тарифним розрядом потрібно нараховувати заробітну плату як вчителю (заміняю вчителя основи здоров’я , трудове навчання) і чи зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» ? Чи потрібно і коли атестуватися. Дякую.

 35. Иван :

  Прошу роз’яснити. Я атестувався позачергово у 2019 році. Зараз знову атестуюсь позачергово, але мене запевняють що в мене не має 150 годинкурсів підвищення кваліфікації. А маю тільки 90. Чи мають повноваження не допустити мене до Атестації?

  • Admin :

   Ні, не мають права. Ви в повному об’ємі маєте обсяг годин, необхідних для атестації в 2021 – 2022 р.р.

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 16 Порядку № 800 загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

   Щодо обсягу годин, необхідних для атестації педагогічних працівників дивіться роз’яснення МОН за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   Крім того, цей обсяг робіт, який прописаний в роз’ясненні МОН, стосується педагогічних працівників, які проходять чергову атестацію і ніякого стосунку не має до педагогічних працівників, які проходять позачергову атестацію.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.
   —————————
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 36. Иван :

  До вище написаного запитання. Я проходив курси (ті що раз на 5 років – у 2017 році). Атестувався у 2019 році. Зараз знову позачергово. Мене запевняють, що вже проатестувався один раз позачергово і ті курси втратили свою чинність. У роз’ясненнях МОН про години накопичення відповідно року, ті що ви надіслали, мова йде про чергову атестацію. А про позачергову ні слова. Чи поширюються вони на мій випадок?

  • Admin :

   Якщо ви проходили курси підвищення кваліфікації в 2017 році, а позачергово атестувались в 2018/2019 році, то ці курси підвищення кваліфікації дійсно зараховуються при проходженні вами атестації в 2018/2019 році. У цьому випадку для вас період в п’ять років чергової атестації починається спочатку, тобто з 2019 по 2024 рік.

   Обсяг годин, необхідний для атестації педагогічних працівників, про який йдеться у роз’ясненнях МОН, стосується саме чергової атестації.

   Загальний обсяг підвищення кваліфікації, про які йдеться в пункті 16 Порядку № 800 (150 годин), також стосується чергової атестації і встановлений на 5 років.

   Ніякими нормативними документами не встановлено обсягу годин, необхідних для позачергової атестації педагогічних працівників, тільки в пункті 14 Порядку № 800 сказано, що кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію і що підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до статті 48 Закону України “Про повну загальну середню освіту” атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” з урахуванням цього Закону та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

   Відповідно до частини п’ятої статті 50 Закону України “Про освіту” положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

   Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки є Міністерство освіти і науки України, а документ, який на сьогодні регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Щодо обсягу годин, необхідних для чергової атестації педагогічних працівників, йдеться в пункті 1.8 Типового положення № 930. В ньому сказано, що умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Щодо обсягу годин, необхідних для позачергової атестації педагогічних працівників, в Типовому положенні № 930 інформація відсутня.

   Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, що умовою для допуску вас до проходження вами позачергової атестації в 2021/2022 атестаційному періоді повинно бути щорічне підвищення вами з 2019 року кваліфікації (незалежно від обсягу годин такого підвищення).

 37. Людмила :

  Доброго вечора! Скажіть будь ласка чи можу я атестуватися позачергово з ІІ категорії на Вищу категорію?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

 38. Тетяна :

  Добрий вечір! Пройшла курси з української мови та зрубіжної літтератури у січні 2017 року. Атестація була у березні 2019. Категорія – “Спеціаліст 1 категорії”. У червні 2021 були курси з зарубіжної літератури, а з укр. мови будуть у травні 2022. Скажіть, чи знімуть категорію?

  • Admin :

   Ні, не знімуть. Якщо остання атестація у вас пройшла у 2018/2019 р.р. році, то наступна чергова повинна відбутись не пізніше 2023/2024 р.р. До початку атестації ви встигнете пройти підвищення кваліфікації і набрати 150 годин, тобто обсягу годин, необхідного для атестації.

   • Тетяна :

    Тобто те, що курси з укр.мови були у січні 2017, а наступні у травні 2022 (а не у січні 2022) ніяк не вплине на зняття категорії?

    • Admin :

     Ні, не вплине. Педагогічні працівники повинні проходити чергову атестацію один раз у пять років. Якщо ви пройшли останній раз атестацію в 2018/2019 р.р., то наступний раз повинні атестуватись не пізніше 2023/2024 р.р.. Присвоєна вам атестаційна категорія “Спеціаліст 1 категорії” зберігається впродовж пяти років, тобто до наступної чергової атестації.
     Крім чергової атестації педагогічний працівник може проходити позачергову атестацію. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника на предмет підвищення ним кваліфікаційної категорії (у вашому випадку – на спеціаліста вищої категорії). Така позачергова атестація проводиться не раніше ніж через два роки після присвоєння попередньої. Якщо ви викладаєте уроки з двох предметів, наприклад з української мови і зарубіжної літератури, то ви повинні перед атестацією пройти підвищення кваліфікації з обох предметів і атестуватись також з двух предметів. Необхідний обсяг підвищення кваліфікації для проходження позачергової атестації законом не встановлений. Для чергової атестації такий обсяг встановлено – 150 годин на 5 років.

     • Тетяна :

      Щиро дякую за таку змістовну та вкрай необхідну відповідь.

 39. Юлія :

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як діяти. Я пройшла курси і атестувалася у 2016р,маю 10 тарифний розряд(бакалавр). Мала атестуватися у квітні 2021р,але з певних причин не атестувалася. Чи понизять мій тарифний розряд на 9 і чи вирахують кошти з того часу коли я мала атестуватися?

  • Admin :

   Ні, не понизять і не вирахують. Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може бути установлений 10 або 11 тарифний розряд. Нижче 10 тарифного розряду для бакалавра не передбачено.
   А діяти вам потрібно наступним чином. Або поступити на навчання в ВУЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, або в найближчий час пройти атестацію на відповідність вас займаній посаді для встановлення вам 11 тарифного розряду.

 40. Марія :

  Добрий день! Потрібна Ваша консультація. Мій педагогічний стаж – 10 років. Працювала на посаді методиста у позашкільному навчальному закладі. Останній раз атестувалася у 2017 р. на “спеціаліста 1 категорії”. З вересня 2020 р. перейшла працювати у школу на посаду вчителя історії. Як тепер мені визначити, у якому році у мене має бути наступна атестація? Чи має зберігатися за мною кваліфікація “спеціаліст 1 категорії”, чи я тепер маю атестуватися з самого початку (від найнижчої категорії)?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Положення цього пункту також стосується педагогічних працівників, які переходять на роботу з позашкільних навчальних закладів в заклади загальної середньої освіти.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Атестація педагогічних працівників навчальних закладів один раз у п’ять років є обов’язковою. У випадку пропущення педагогічним працівником п’ятирічного строку атестації, він втрачає право на збереження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії.

   Відповідно до пункту 1.8 Типового положення 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Також відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком. Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до роз’яснення МОНУ для проходження педагогічними працівниками закладів ЗСО чергової атестації необхідний для них обсяг підвищення кваліфікації (якщо завершення атестації припадає на 2022 рік) складає 90 годин.

   З роз’ясненням МОНУ можна ознайомитись за посиланням: https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   Таким чином, коли в 2020 році ви перейшли працювати у школу, на посаді вчителя історії за вами повинна зберігатись раніше присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії” до наступної атестації, тобто до квітня 2022 року.

   Якщо ви пройшли останній раз атестацію в атестаційний період 2016/2017 р.р., то наступний раз повинні атестуватись не пізніше 2021/2022 р.р..

   Щоб пройти атестацію в атестаційний період 2021/2022 р.р.. ви повинні мати необхідний обсяг підвищення кваліфікації за напрямком дисципліни, яку ви викладаєте в школі – 90 годин.

   Якщо в атестаційний період 2021/2022 р.р.. ви не пройдете атестацію на підтвердження або підвищення кваліфікаційної категорії, то у квітні 2022 року ви втратите право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст першої категорії”.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

   • Марія :

    Дякую за Вашу відповідь. Якщо атестаційна комісія вже складена і списки педагогів, які атестуються уже затверджені. Яким чином я можу пройти атестацію 2021-2022 рр.? У моєму навчальному закладі мені повідомили, що оскільки я працюю в ньому з вересня 2020 р., то атестуватися зможу щонайшвидше (позачергово) лише через 4 роки, а всі мої попередні атестації, які я проходила не зараховуються, оскільки моя посада змінилася (раніше я працювала методистом позашкільного закладу, а тепер вчителем у школі). Чи юридично обгрунтовані такі дії?

    • Admin :

     Вище ми вам все роз’яснили. Атестації передує обов’язкове проходження педагогічним працівником курсів підвищення кваліфікації за посадою, яку він займає. Якщо ви пройшли підвищення кваліфікації і до жовтня 2021 року набрали 90 годин, тобто той об’єм годин, який необхідний педагогічному працівнику закладу загальної середньої освіти для атестації в атестаційний період 2021-2022 р.р., то вас, незалежно від того, коли перейшли працювати в школу, повинні були внести в списки на проходження вами атестації в період 2021-2022 р.р. В 2021-2022 р.р. ви обов’язково повинні були пройти атестацію, тому що атестація є обов’язковою один раз в 5 років, а ви востаннє атестувались в 2016-2017 р.р. Якщо ви не пройдете атестацію, то з квітня 2022 року втратите право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії.

 41. Марина І. :

  Добрий день! Склалася така ситуація, і дуже потрібна Ваша допомога, як правильно вчинити. Вихователь у 2016 році була атестована на спеціаліста вищої категорії чергово і тоді ж пройшла курси. Наступна атестація мала бути у 2020 – 2021 навчальному році, але була пропущена без поважної причини (карантин і т. д., просто випустили). Як правильно діяти в даній ситуації. Гарно дякую за відповідь.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Атестація педагогічних працівників навчальних закладів один раз у п’ять років є обов’язковою. У випадку пропущення педагогічним працівником п’ятирічного строку атестації, він втрачає право на збереження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії.

   Відповідно до пункту 1.8 Типового положення 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження ними не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Також відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до роз’яснення МОНУ для проходження педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти атестації необхідний для них обсяг підвищення кваліфікації (якщо завершення атестації припадає на 2022 рік) складає 72 години.

   З роз’ясненням МОНУ можна ознайомитись за посиланням: https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 Типового положення № 930 керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, щороку до 10 жовтня подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, а атестаційні комісії в строк до 20 жовтня затверджують списки педагогічних працівників, які атестуються.

   Таким чином, із-за пропущення вами обов’язкового п’ятирічного строку проходження атестації, з квітня 2021 року ви втрачаєте право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії.

   На жаль ви також пропустили в цьому році строки подачі документів в атестаційну комісію на проходження атестації в атестаційний період 2021/2022 р.р. і крім того, як слідує із наданої вами інформації, ви не маєте необхідного для проходження атестації об’єму годин підвищення кваліфікації за посадою вихователя ЗДО.

   На нашу думку в даній ситуації вам необхідно пройти курси підвищення кваліфікації за займаною посадою і в наступному році завчасно подати в атестаційну комісію документи на участь в атестації в атестаційний період 2022/2023 р.р.

 42. Оксана :

  Добрий вечір. Маю 1 категорію методиста та 12 тарифний розряд керівника гуртка. На даний час працюю асистентом вчителя. Який розряд мені повинні присвоїти на цій посаді? Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557) за посадою асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням передбачені 10, 11 і 12 тарифні розряди.

   За цією посадою тарифні розряди не залежать від кваліфікаційної категорії працівника.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 43. Светлана :

  Доброго дня. Якщо працівник був атестований в 2015-2016 навчальному році, то наступна атестація повинна бути коли, в якому навчальному році?

  • Admin :

   Чергова атестація педагогічних працівників здійснюється один раз на п’ять років.

   Таким чином, якщо працівник останній раз був атестований в атестаційний період 2015-2016 р.р., то наступний раз він повинен атестуватись не пізніше ніж в атестаційний період 2020-2021 р.р.

   У випадку пропущення педагогічним працівником п’ятирічного строку атестації без поважних причин він втрачає право на збереження раніше присвоєної йому кваліфікаційної категорії.

   Поважні причини викладені в пп. 3.19 – 3.22 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

 44. Олександра :

  Дорого дня.Працюю вчителем початкових класів 34 роки.закінчила педучилище. Чи можу я здобути звання “старший вчитель” і що для цього маю зробити? Дякую за відповідь.

  • Admin :

   Педагогічне звання, зокрема, “старший учитель” присвоюється педагогічним працівникам за результатами атестації, які досягли високих показників у роботі ( пункт 5.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930).

   Відповідно до пункту 5.4 Типового положення N 930, педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, може присвоюватися педагогічне звання “старший учитель”, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

   Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) педагогічному працівнику, який має середню спеціальну освіту, може бути присвоєно 10 або 11 тарифний розряд.

   Таким чином, при наявності у вас педагогічного стажу – 34 роки і найвищого, тобто 11 тарифного розряду, як для фахівця з середньою спеціальною освітою, вам може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”.

   Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою.

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
   Отже, працівник, з метою присвоєння йому педагогічного звання, таку заяву не подає. З такою метою позачергова атестація педагогічного працівника проводиться за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою.

   Типовим положенням № 930 не встановлено строку, який повинен пройти для позачергової атестації педагогічного працівника з метою присвоєння йому педагогічного звання.

   Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 Типового положення № 930 керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, щороку до 10 жовтня подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають атестації, а атестаційні комісії в строк до 20 жовтня затверджують списки педагогічних працівників, які атестуються.

   На жаль в цьому році ви пропустили строки подачі ваших документів в атестаційну комісію для участі в атестації на присвоєння педагогічного звання в атестаційний період 2021/2022 р.р.

 45. Михайло :

  Чи потрібно проходити курси з фізики кожного року, якщо викладаєш декілька предметів, якщо атестація має бути у 2022 році

  • Admin :

   Умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800.

   Відповідно до пункту 14 Порядку № 800 кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
   Щорічне підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 15 Порядку № 800 у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Для педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, для якого завершення атестації припадає на 2022 рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації не може бути менше ніж 90 годин.

   З об’ємом годин підвищення кваліфікації, необхідним для проходження чергової атестації педагогічним працівником, можна ознайомитись за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 46. Наталя :

  Вітаю! Підкажіть, будь ласка, працювала вчителем української мови та літератури, але в цьому навчальному році 5-11 класи було переведено до опорного закладу. Наразі працюю вчителем початкових класів. Чи зберігається моя “вища категорія”? Є курси підвищення кваліфікації “початкові класи”.

  • Admin :

   Так, зберігається. Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Зазначена норма може застосовуватися при переводі працівника на іншу педагогічну посаду, а також при додатковому навчальному навантаженні, при цьому в обох випадках за умови – за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

 47. Олександр :

  Чи можна,при червоному карантинному рівні, в рамках атестації, проводити в школі спортивний захід між 2 різними класами (без глядачів). І чи можна залучати старших учнів з ковід сертифікатами до суддівства змагань?

 48. Галина :

  Доброго дня. Потрібна Ваша допомога. Мій педагогічний стаж-8 років. Працюю у двох школах, у одній з яких постійне місце. Моя спеціальність вчитель укр.мови, укр.літ., зар.літ., нім.мови. У 2017 році атестувалась з нім.мови і отримала “спеціаліст 2-ї категорії”. Атестувалась за основним місцем роботи. З часом нім. мова вийшла з вжитку і мене перевели на вчителя образотворчого мистецтва. Цього року почала викладати ще зар.літ. І цього року моя чергова атестація. В іншій школі, де я працюю за сумісництвом, я викладаю нім. мову. Напишіть, будь ласка, у якій школі я маю атестуватись? За основним місцем не атестують, бо не має там нім.мови, зар.літ. почала тільки цього року викладати, образотворче мистецтво не по спеціальності. Будь ласка, допоможіть розплутати цю ситуацію. Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.23 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом атестуються на загальних підставах.

   При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

   Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

   Враховуючи вищезазначене ви повинні проходити атестацію в школі, в якій працюєте за сумісництвом.

 49. Галина :

  Щиро дякую за допомогу. Будь ласка, ще напишіть, чи дійсною буде ця атестація за сумісництвом, бо можливий такий варіант, що я проатестуюсь і атестація буде не дійсною, тому що має бути за основним місцем роботи. Чи не буду далі повертати кошти і чи не буде проблем? Чи поширюються присвоєні категорії на усі предмети, які я викладаю? Якщо з нім мови маю другу категорію, то з зар.літ. і образотворчого мистецтва також має бути друга категорія, при проходженні курсів, чи ні? Буду вдячна за відповідь. Дякую.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Зазначена норма може застосовуватися при переводі працівника на іншу педагогічну посаду, а також при додатковому навчальному навантаженні, при цьому в обох випадках за умови – за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

   Отже, оскільки ви в межатестаційний період 2017 – 2022 р.р. переходили на посади за якими не атестувались, то відповідно до п. 3.27 Типового положення № 930 за вами зберігалась раніше присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст 2-ї категорії, але тільки до наступної атестації, тобто до квітня 2022 року. Це стосується посади і за основним місцем роботи (посада вчителя зарубіжної літератури) і за місцем роботи за сумісництвом (посада вчителя німецької мови).

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення N 930, атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Атестація педагогічних працівників навчальних закладів один раз у п’ять років є обов’язковою. У випадку пропущення педагогічним працівником п’ятирічного строку атестації, він втрачає право на збереження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії.

   Таким чином ви повинні в атестаційний період 2021/2022 р.р. обов’язково атестуватись як за посадою за основним місцем роботи, так і за посадою, яку займаєте в іншій школі, в протилежному випадку ви втратите право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії.

   Відповідно до пункту 1.8 Типового положення № 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження ними не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Також пунктом 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, передбачено, що кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Щорічне підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 15 Порядку № 800 у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Для педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, для якого завершення атестації припадає на 2022 рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації не може бути менше ніж 90 годин.

   З об’ємом годин підвищення кваліфікації, необхідним для проходження чергової атестації педагогічним працівником, можна ознайомитись за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   Таким чином для проходження атестації в атестаційний період 2021/2022 р.р. ви повинні мати загальний обсяг підвищення кваліфікації не менше ніж 90 годин.

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення № 930 вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   Це означає, що присвоєна кваліфікаційна категорія у такому разі буде поширюватись на все педагогічне навантаження за умови наявності у вчителя необхідного об’єму підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти на початок атестаційного періоду, тобто перед проходженням атестації.

   Також певною умовою атестації педагогічних працівників на предмет присвоєння їм кваліфікаційних категорій є умова, за якої вони повинні мати відповідну освіту, яка дає право атестуватись на цій посаді. Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення № 930 вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

   Якщо ви будете атестуватись в атестаційний період 2021/2022 р.р. за двома посадами (крім посади вчителя образотворчого мистецтва), то за всіма ними ви можете підтвердити кваліфікацію спеціаліста 2-ї категорії, або підвищити її за всіма посадами до спеціаліста 1-ї категорії.

   При цьому потрібно мати на увазі те, що право вирішувати, яку кваліфікаційну категорію вам присвоїти (в залежності від результатів проходження вами атестації) належить атестаційній комісії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність вас вимогам, встановленим пунктами 4.1, 4.3 – 3.6 Типового положення № 930.

   Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 Типового положення № 930 керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, щороку до 10 жовтня подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, а атестаційні комісії в строк до 20 жовтня затверджують списки педагогічних працівників, які атестуються.

   Це значить, що ви вже пропустили строки подачі документів для проходження атестації в атестаційний період 2021/2022 р.р.

   Таким чином, підсумовуючи все вищенаведене, для збереження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії або її підвищення, ви в атестаційний період 2021/2022 р.р. повинні атестуватись за двома посадами. В протилежному випадку ви втратите право на збереження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії. При цьому за посадою, яку ви виконуєте за сумісництвом, ви повинні проходити атестацію в школі, де працюєте за сумісництвом.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 50. Светлана :

  Добрый день. Прошу вашей помощи, скажите, я преподаватель фортепиано в музыкальной школе, стаж работы 23 года, закончила музыкальное училище и в 2006 году державний педагогический университет за специальностью “педагогіка і методика середньої освіти. Музична педагогіка і виховання, та здобула кваліфікацію вчителя музыки, етики, естетики, та художньої культури основної і старшої школи”, здобула дипломи бакалавра і спеціаліста, була підтверджена 1 категорія, але по сімейним обставинам переїхала до іншого міста і була переведена в іншу школу, де тепер у 2021-2022 мені потрібно проходити атестацію, і керівники мені розповідають, що я не маю права, бо в дипломі спеціаліста не вказано інструмент фортепіано. Роз’ясніть мені будь, ласка, як бути в такій ситуації?

  • Admin :

   З наданих вами даних не зовсім зрозуміло яку ви освіту здобули окремо в музичному училищі і окремо у ВУЗі, якого напрямку спрямування у вас вища освіта?

   В Україні дитячі музичні школи нарівні зі школами естетичного виховання офіційно іменуються як мистецька школа. Цю назву було впроваджено після прийняття нового Закону України «Про освіту» 05 вересня 2017 року на зміну попередньої назви — «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад».

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорії за відповідною педагогічною посадою Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти.

   Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення № 930 викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) повинні мати повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища фахова або базова фахова освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта відповідного спрямування.

   • Светлана :

    Музичне училище за спеціальністю фортепіано, присвоено кваліфікацію Концертмейстер, артист ансамблю, викладач. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя музики основної школы. Та отримала повну вищю освіту за спеціальністю”педагогіка і методика середньої освіти. Музична педагогіка і виховання” та здобула кваліфікацію вчителя музики, етики, естетика та художньої культури основної і старшої школи, диплом спеціаліста. Кожні п’ять років проходження підвищення кваліфікації (національна академія керівних кадрів культури і мистецтва) код02214142.

    • Admin :

     Здобута вами освіта в повні мірі відповідає вимогам пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, встановленим для атестації викладача музичної школи на предмет присвоєння йому кваліфікаційної категорії.

     Адміністрація вашого закладу не вправі вирішувати питання, маєте ви право, а чи ні на присвоєння вам кваліфікаційної категорії.

     Чергова атестація педагогічних працівників не рідше одного разу в пять років є обов’язковою.

     Якщо ви пройшли курси підвищення кваліфікації, то адміністрація вашого закладу зобов’язана подати необхідні документи для проходження вами чергової атестації до кваліфікаційної комісії.

     Відповідно до пункту 3.1 Типового положення № 930 керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, щороку до 10 жовтня повинні подавати до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

     Право вирішувати питання, чи маєте ви право, а чи ні на присвоєння вам кваліфікаційної категорії, Типовим положенням № 930 делеговано кваліфікаційним комісіям відповідного рівня.

     Атестаційна комісія I рівня має право атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді, атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії”, а також порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II і III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

     Право присвоювати працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” за клопотанням атестаційної комісїя I рівня надано атестаційним комісіям II і III рівнів.

     Неврегульовані питання атестації педагогічних працівників вирішуються атестаційними комісіями відповідних рівнів, тому пропонуємо вам для позитивного вирішення вашої проблеми звернутись з письмовою заявою спочатку до атестаційної комісії I рівня, а при необхідності в подальшому – і до атестаційних комісій II і III рівнів.
     ——————–
     Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 51. Валентина :

  Добрий вечір, роз’ясніть ситуацію, атестаційна комісія І рівня подала списки учителів, що атестуються до комісії ІІ рівня з прогнозованим рішенням підтвердити раніше встановлену вищу категорію, а зараз з’явилися підстави присвоїти звання старший учитель, чи можна виправити ситуацію і як? Завчасно дякую.

  • Admin :

   Для присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання розділом 5 -м Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні умови.

   Якщо всі умови, необхідні для присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання, набули підстав до 10 жовтня, тобто до встановленого пунктом 3.1 Типового положенням N 930 дня подання документів на присвоєння працівнику педагогічного звання керівниками або педагогічними радами закладу освіти до відповідної атестаційної комісії, то тоді, на нашу думку, можна внести відповідні корективи в документи, які б дали можливість працівнику атестуватись на присвоєння йому педагогічного звання в поточному атестаційному періоді.

   Якщо до початку атестаційного періоду (до 10 жовтня) у педагогічного працівника була відсутньою хоча б одна з умов, необхідних для присвоєння йому педагогічного звання, то в такому разі він не має права в поточному атестаційному періоді атестуватись на присвоєння йому педагогічного звання.

 52. Олена :

  Доброї ночі! 1 питання: Останню атестацію пройшла у березні 2017 року на підтвердження ІІ категорії. Чергова атестація у 2022 році. У 2019 році (жовтень місяць) обсяг підвищення кваліфікації склав 60 годин, у 2020 році – 15 годин, у 2021 році – 15 годин. На сьогоднішній день маю обсяг проходження курсів – 90 годин. Чи потрібно у 2022 році з січня по березень місяць ще набирати кілька годин. Чи враховуються 60 годин, пройдених у 2019 році, т.я. адміністрація навчального закладу освіти повідомила, що курси, пройдені в 2019 році не будуть враховуватися, а лише ті, які починаються з 2020 року.
  2 питання: В навчальному закладі І-ІІ ступенів пропрацювала 20 років. В зв’язку із пониженням ІІ ступеня до І ступеня була переведена до іншого закладу (І-ІІ ступенів) на ту ж посаду з 01.09.2021 р. В попередньому закладі атестувалася на підтвердження ІІ категорії в 2016-2017 н.р. Чергова атестація в 2021-2022 н.р. В новому навчальному закладі відмовилися прийняти заяву на проходження чергової атестації. Мотивація – працюю в навчальному закладі лише перший рік. Питання: ЧИ МАЮ ПРАВО ПРОХОДИТИ ЧЕРГОВУ АТЕСТАЦІЮ НА ВСТАНОВЛЕННЯ І КАТЕГОРІЇ; ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІІ КАТЕГОРІЇ?

  • Admin :

   1. Відповідно до пункту 1.8 Типового положення № 930 умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження ними не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Також пунктом 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, передбачено, що кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої та фахової передвищої освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фахову передвищу освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком

   Щорічне підвищення кваліфікації такими педагогічними та науково-педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для проходженнями ними атестації містяться в листі МОНУ від 04.11. 2019 р. № 1/9-683.
   З листом можна ознайомитись за посиланням http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

   В листі не вказано за який період педагогічної діяльності працівник повинен набрати необхідний мінімальний об’єм годин підвищення кваліфікації. В ньому тільки йдеться, що МОНУ рекомендує атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   /Звертаємо вашу увагу на те, що МОНУ в письмі рекомендує саме атестаційним комісіям, а не адміністраціям закладів освіти, встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це означає, що адміністрація вашого закладу освіти не вправі відказувати вам у проходженні вами атестації в атестаційний період 2021/2022 р.р. /

   Мінімальний обсяг підвищення кваліфікації в об’ємі 150 годин, який вказано в листі № 1/9-683 для працівника, в якого завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки (якщо брати за логікою адміністрації вашого закладу межатестаційний період з 2020 року по 2022 рік (всього 3 роки)), не відповідає вимогам пункту 16 Порядку № 800, який передбачає загальний обсяг підвищення кваліфікації для педагогічних або науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти в об’ємі 150 годин на п’ять років.

   Не відповідає логіці адміністрації вашого закладу також і те, що якби вам довелось атестуватись в 2019/2020 р.р., то вони не зарахували б вам години підвищення кваліфікації за 2019 рік.

   Тому ми вважаємо, що адміністрація вашого навчального закладу не права, відмовляючи в зарахуванні вам 60 годин підвищення кваліфікації, які ви пройшли в 2019 році.

   Ми також вважаємо, що підвищення кваліфікації, яке ви би пройшли у січні – березні 2022 року, повинні зараховуватись вам в загальний об’єм уже для проходження вами атестації в наступному атестаційному періоді, тобто в 2026/2027 р.р.

   2. Адміністрація вашого закладу не вправі вирішувати питання, маєте ви право, а чи ні проходити чергову атестацію. Обов’язок педагогічного працівника проходити чергову атестацію регламентований пунктом 1.5 Типового положення N 930 в якому йдеться, що атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 чергова атестація педагогічних працівників здійснюється один раз на п’ять років.

   У випадку пропущення педагогічним працівником п’ятирічного строку атестації, він втрачає право на збереження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії.

   Адміністрація вашого закладу зобов’язана подати необхідні документи для проходження вами чергової атестації до кваліфікаційної комісії.

   Відповідно до пункту 3.1 Типового положення № 930 керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, щороку до 10 жовтня повинні подавати до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

   Право вирішувати питання, чи маєте ви право, а чи ні проходити чергову атестацію Типовим положенням № 930 делеговано кваліфікаційним комісіям відповідного рівня.

   Відповідно до пункту 3.20 Типового положення N 930 атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

   Відповідно до пункту 3.2 Типового положення N 930 право приймати рішення щодо перенесення строку чергової атестації педагогічного працівника надано атестаційній комісії.

   Отже, якщо ви пройшли підвищення кваліфікації загальним об’ємом 90 годин, якщо ваша посада відповідаєте певним умовам, які передбачені пунктом 4.1 Типового положення N 930 для присвоєння кваліфікаційних категорій на даній посаді і якщо атестаційна комісія відповідного рівня не прийняла рішення про перенесення вашої атестації на наступний рік, то ви в атестаційний період 2021/2022 р.р. можете атестуватись на підтвердження раніше присвоєної вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”, або на підвищення її на ступінь вище, тобто на “спеціаліста першої категорії”.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 53. Світлана :

  Добрий день! Надайте, будь-ласка, роз’яснення з приводу атестації педагогічного працівника, який має науковий ступінь. Стаж науково-педагогічної роботи 2 роки. Перейшов працювати до фахового коледжу з закладу вищої освіти ІІІ-ІV рівнів. Чи можна такому працівникові присвоїти вищу категорію, якщо він раніше не атестувався (без вимоги щодо стажу роботи на вищу категорію 8 років). Чи можна такому працівникові присвоїти одночасно і педагогічне звання “викладач-методист” (має власні методичні розробки і т.і.) за поданням керівника закладу фаховоїпередвищої освіти? Дякую за відповідь на мою електронну адресу.

  • Admin :

   1. Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до абзацу другого пункту 1.9 позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.
   Педагогічні працівники, які мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення № 930 педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до пункту 4.9 Типового положення № 930 спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Таким чином, відповідно до пункту 4.8 або пункту 4.9 Типового положення № 930 ви не можете атестуватись на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, тому, що ви не маєте відповідного стажу роботи на педагогічній посаді або стажу науково-педагогічної діяльності – не менше восьми років, але ви можете атестуватись на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”.

   Пункту 4.7 Типового положення № 930 відносно осіб, які мають наукові ступені, стосується тільки позачерговості проведення атестації, передбаченої пунктом 1.9 Типового положення № 930 та послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, передбаченої пунктом 4.7 Типового положення № 930.

   2. Відповідно до пункту 5.2 Типового положення № 930 педагогічне звання “викладач-методист” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

   Отже вам також не може бути присвоєно педагогічне звання “викладач-методист”, тому що ви не маєте кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

   Деякий час порядок присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особам, які мали науковий ступінь регламентувала постанова КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, але в 2018 році з неї були вилучені пункти, які врегульовували це питання.

   До відміни пунктів постанови № 1109 особам, які мали науковий ступінь, присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” здійснювалось в особливому порядку, відмінному від вимог Типового положення № 930, в порядку визначеному пунктом 5 цієї постанови. Але з відміною постанови № 1109 таким особам присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань здійснюється в загальному порядку згідно з вимогами Типового положення № 930.

   Треба зазначити, що і тоді кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” особам, які мали науковий ступінь, присвоювалась не автоматично, а за певних умов. Такий особливий статус присвоєння кваліфікаційної категорії мали особи, які вперше призначались на посади педагогічних працівників. Крім того, присвоєння кваліфікаційної категорії було можливе тільки у випадку призначення особи на ті педагогічні посади, за якими передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій Типовим положенням № 930.

   На сьогодні відсутні нормативні документи (не має підстав), які б регламентували особливі умови присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особам, які мають науковий ступінь.

   На нашому сайті є Постанова № 1109 у стані, який був до вилучення з неї пунктів, які врегульовували питання присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особам, які мали науковий ступінь, з коментарями до неї спеціалістів МОНУ. З нею можна ознайомитись за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=4948

 54. Тетяна :

  Доброго дня, підкажіть, будь ласка,яку кількість годин потрібно набрати за атестаційний період, якщо атестація проходить за двома спеціальностями ( асистент вчителя – на відповідність займаній посаді і вихователь ГПД -вища категорія). 150годин + 150 годин.

  • Admin :

   Пунктом 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, передбачено, що кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Щорічне підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 15 Порядку № 800 у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Для педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, для якого завершення атестації припадає на 2022 рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації не може бути менше ніж 90 годин.

   З об’ємом годин підвищення кваліфікації, необхідним для проходження чергової атестації педагогічними працівниками, можна ознайомитись за посиланням http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

 55. Тетяна :

  Доброго дня. Чи правильно я зрозуміла, що обсяг підвищення кваліфікації має бути 90+90?

  Проблема. Якщо 2 атестаційних листи, то по кожному потрібно набрати по 150 год.( умова комісії відділу освіти). Це правильно?

  • Admin :

   Ні, не правильно. Повинен бути загальний обсяг підвищення кваліфікації – всього 90 годин на всі предмети з яких ви атестуєтесь.

   Відповідно до останнього абзацу пункту 15 Порядку № 800 у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Відповідно до пункту 16 Порядку № 800 загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

   Тому, що це поки що перехідний період, то для педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, для якого завершення атестації припадає на 2022 рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації встановлено в об’ємі 90 годин, але вже з 2023 р. буде не менше 150 годин на п’ять років.

   Із постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800 можете ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text

 56. Ольга :

  Чи має право викладач коледжу на оплату за вчену ступінь, якщо він викладає предмет не за фахом

  • Admin :

   Це у вас мається на увазі вчене звання, а чи науковий ступінь? Щодо цього дивіться підпункти “в” і “г” підпункту 3 пункту 4 наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557. З даним наказом можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

 57. Тетяна :

  Доброго дня! Який тарифний розряд повинні присвоїти при прийомі на посаду вчителя ззсо,працівнику,що раніше працював викладачем вищого навчального закладу IV рівня акредитації, має наукові, науково-методичні праці, рецензовані в установленому порядку, навчальні посібники, рецензовані в установленому порядку, стаж роботи у внз понад 20 років.Профіль дисципліни, науково-методичні праці, навчальні посібники відповідають профілю шкільного предмета.

  • Admin :

   Тарифні розряди за посадою вчителя закладу загальної середньої освіти встановлюються відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). Тарифні розряди вчителів залежать від кваліфікаційних категорій, які їм присвоюються в порядку проходження ними атестації або від їх освітньо – кваліфікаційного рівня. Із Схемою тарифних розрядів (додатком 6) можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

   Порядок атестації педагогічних працівників з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930. З Типовим положенням № 930 можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

   • Тетяна :

    Питання полягає у тому,який тарифний розряд слід присвоїти з огляду на таку кваліфікаційну характеристику при прийомі на роботу, до проходження атестації. Адже атестувати будуть через 2 роки.

    • Admin :

     Згідно з виноскою до Схеми тарифних розряді ** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

     • Тетяна :

      У контексті попередньої розмови про викладача ВНЗ, що перейшов до ззсо. Великий стаж науково-педагогічної діяльності, публікації, посібники. Все описано вище. Поясніть будьласка. Як застосовується наступний пункт інструкції з оплати праці у частині визначення тарифних розрядів відповідно до кваліфікаційних вимог.
      Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами
      тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних
      вимог.

      Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих
      кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної
      кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з
      чинним законодавством.
      Тут йдеться про кваліфікацйні вимоги, а не про кваліфікаційну категорію, яка встановлюється за результатами атестації.

     • Admin :

      Відповідно до абзацу четвертого преамбули Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки N 557.

      В пункті 7 наказу МОНУ № 557 також йдеться, що з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 (із змінами), застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом.

      Отже встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам, а відповідно до них і посадових окладів, здійснюється відповідно до вимог наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

      Тарифні розряди за посадою вчителя закладу загальної середньої освіти встановлюються відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557).

      В пункті 2 наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 йдеться “Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 вересня 2005 року встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.”

      Вище ми роз’яснили вам від чого залежить розмір тарифного розряду вчителя. Він залежить від кваліфікаційної категорії працівника, а якщо у нього відсутня кваліфікаційна категорія, то – від його освітньо-кваліфікаційного рівня. Подивіться Схему тарифних розрядів (додаток 6 до наказу № 557) і вам все стане зрозумілим.

 58. Алевтина :

  Доброго дня! Скажить будь ласка ,посада директор гімназії, вища категорія, який має бути таріфний розряд ? Кількість учнів за 1000. Дякую.

  • Admin :

   Тарифні розряди за посадою керівника гімназії встановлюються відповідно до Схеми тарифних розрядів (додаток 7 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). Згідно цієї Схеми за посадою керівника гімназії з кількістю учнів понад 300 чоловік передбачений 17 або 18 тарифний розряд.

   • Алевтина :

    Дякую. Інструкція № 102 про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, розділ 3, пункт 9, як зрозуміти?

    • Admin :

     В 2005 році МОНУ, зареєструвавши наказ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, ввів в дію нові правила присвоєння тарифних розрядів і посадових окладів педагогічних працівник, відмінні від раніше діючих, які були передбачені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102.

     З 1 вересня 2005 року встановлення тарифних розрядів педагогічних працівників, а відповідно до них і посадових окладів, почало здійснюватись відповідно до вимог Наказу № 557.

     Це було передбачено пунктом 7 Наказу № 557, в якому йдеться, що з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 (із змінами), застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом.

     Також преамбулу Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, було доповнено абзацом четвертим, відповідно якого з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки N 557.

     Отже, з 01.09.2005 р. вказаний вами пункт 9 розділу III Інструкції № 102 не застосовується, тому що він суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом № 557.

 59. Тетяна :

  Дуже дякую, прибрали можливість відповісти у останньому пості. Щодо розуміння ситуації. Атестація ,як явище покликана виявити рівень професіоналізму,та спирається на досвід та стаж педагогічної діяльності, а кожна людина за Конституцією має право на гідну оплату праці. Згідно викладеного вами, викладач ВНЗ з понад 20-річним досвідом, науково-методичними працями стоїть на одному щаблі по оплаті праці з учорашнім студентом, без досвіду і практичних навичок. Ваша відповідь виглядає некомпетентною і дискредитуючою, дискримінаційною по відношенню до викладачів ВНЗ. Ситуація є непростою і потребує врегулювання. Прошу пояснити чим інструкція 102 у наведеній частині суперечить вказаному наказу 557? Якими ще підзаконними актами слід користуватись при визначенні тарифного розряду при прийомі на роботу?

  • Admin :

   Ви звинувачуєте нас у некомпетентності і тут же просите пояснити, якими ще підзаконними актами слід користуватись при визначенні тарифного розряду при прийомі на роботу бувшого викладача ВНЗ. Скажіть, будь ласка, в чому полягає логіка ваших дій?

   Якщо ви викладач з понад 20-річним досвідом педагогічної діяльності, величезною кількістю науково-методичних робіт, то, сподіваючись на гідну оплату праці згідно з Конституцією України, що ви робите в школі на посаді простого вчителя, де керівник вищої категорії такої школи, з кількістю учнів у ній до 1000 осіб, може мати лише 17 тарифний розряд? При таких ваших сподіваннях на гідну оплату праці ваше місце роботи не в простій українській школі, а в професурі якогось національного університету України.

   Якщо вас не влаштовують наші відповіді на ваші запитання, то радимо вам більше не звертатись до нас за поясненнями. Пишіть в Міністерство освіти і науки України.

   Ми теж можемо звинуватити вас у тому, що вимагаючи на особливе ставлення до вас, як до бувшого викладача ВУЗу, ви таким чином принижуєте гідність всіх інших вчителів шкіл, більшість з яких теж мають стаж педагогічної роботи понад 20 років і так само, як і ви, можуть мати наукові та методичні роботи.

   • Тетяна :

    Яке особливе ставлення? Згідно досвідом і стажем?! Якщо не знаєте відповіді у складній ситуації, скажіть, що не знаєте, підкажіть де шукати. Ну, а бувшими бувають всі.

 60. Наталя :

  Підкажіть, будь ласка, вчитель хімії та біології (має вищу категорію) викладає курс “Громадянська освіта”, пройшов платний вебінар на платформах “Всеосвіта” та “Наурок” за даним курсом. Чи буде розраховуватися його заробітна плата за курс “Громадянська освіта” за вищою категорією?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. № 930, вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   Предмет “Громадянська освіта”, який ви викладаєте, не віднесено до предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   З тої інформації, яку ви надали, ми не можемо знати, чи відповідає організація проведення вебінарів на даних платформах вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. Ми не знаємо, чи мають платформи “Всеосвіта” та “На урок” ліцензії на право підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації повинні визнаватись педагогічною (вченою) радою вашого закладу освіти.

   Читайте також лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2020 р. N 4/3310-20 “Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при додатковому педагогічному навантаженні” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10191

 61. Надія :

  Доброго вечора. Будь ласка, надайте консультацію. За яким тарифним розрядом ЄТС професійно-технічний навчальний заклад має прийняти на посаду майстра виробничого навчання групи операторів комп’ютерного набору особу, яка закінчила магістратуру непедагогічного вишу, за спеціальністю «Програміст» ? Педагогічного стажу немає, загальний стаж є. Чи можна встановити одразу посадовий оклад на рівні 14 розряду ЄТС? Чи необхідне попереднє підвищення кваліфікації та атестація? ДЯКУЮ.

 62. Добрий день. Вчитель початкової школи, стаж роботи 30 років. В цьому році закінчила навчання у виші, отримала магістра. На наступний навчальний рік керівництво планує перевести на помічника вчителя в інклюзивному класі так як не набирається дві паралелі 1 х класів. Я не погоджуюсь, мотивуючи тим що не зможу атестуватись після вузу на категорію як вчитель почат класів, та і заробітна платня буде меншою. Яким законом можна керуватись щоб залишитись на посаді вчителя початкових класів?

  • Admin :

   По – перше, якщо ви будете переведені на посаду асистента вчителя інклюзивного класу, то ваша заробітна плата не обов’язково зменшиться. Навпаки, вона зросте. Так, вчителю початкових класів з освітнім рівнем магістра присвоюється 11 тарифний розряд, тоді як для асистента вчителя передбачені 10, 11 та 12 тарифні розряди і при вашому 30 – ти річному стажі педагогічної роботи вам може бути присвоєно на цій посаді 12 т.р.

   Крім того, ви гарантовано будете мати право на підвищення посадового окладу на 25% (пункт 29 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102) і на доплату у граничному розмірі 20% посадового окладу за роботу в інклюзивному класі (пункт 5 додатку до постанови КМУ від 25.08.2004 р. N 1096).

   Звичайно у вас збільшиться тижневе педагогічне навантаження з 18 до 25 годин, яке передбачене на одну ставку роботи.

   По – друге, якщо ви не дасте згоду на переведення на посаду асистента вчителя, то вас можуть звільнити з роботи згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпПУ у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

   По – трете, наразі в МОНУ розглядається питання про затвердження в найближчий час нового Положення про атестацію педагогічних працівників, за яким навіть асистент вчителя зможе атестуватись на присвоєння йому кваліфікаційних категорій.

   Даючи свою згоду на переведення вас на посаду асистента вчителя, узгодьте з вашим керівництвом питання щодо присвоєння вам 12 тарифного розряду. Така можливість передбачена умовами оплати праці педагогічних працівників, згідно яких при встановленні тарифного розряду асистенту вчителя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   • Дякую за змістовну відповідь. А в якому документі вказано, що асистенту вчителя можуть присвоїти 12 розряд? В пенсійному фонді сказали, що асистент вчителя не зараховується в педагогічний стаж, тому що на цю посаду можуть брать людей без пед.освіти. Чи дійсно це так?

    • Admin :

     1. Щодо тарифних розрядів для асистента вчителя дивіться Схему тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

     В пункті 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930, йдеться, що при встановленні тарифного розряду асистенту вчителя враховується його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

     2. В пенсійному фонді вас не правильно проінформували. Постановою КМУ від 31 січня 2001 р. N 78 затверджено “Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти”. Відповідно до пункту 2 цього Порядку до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. N 963. Посада асистента вчителя міститься в цьому Переліку, отже час роботи на цій посаді зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам.

 63. Ольга :

  Доброго дня. Маю 2 вищі освіти – технічну і економічну – спеціаліст. У дипломах із зазначених спеціальностей прописано “ВИКЛАДАЧ”. У цьому році закінчую бакалаврат педагогічного университету. З 2021 р. уже працюю викладачем у школі. Вчитися на магістратурі не планую далі в педагогічному. Питання – чи буду я мати право на підвищення кваліфікації, через скільки часу? І після закінчення бакалаврату педагогічного університету + 2 вищих раніше, яку буду мати кваліфікаційну категорію і який розряд? Дякую.

  • Admin :

   Яку посаду ви в школі займаєте, які предмети викладаєте?

   • Ольга :

    Вчитель біології. Маю диплом хіміко технологічний університет- спеціаліст, также диплом єкономічний- спеціаліст. В цьому році закінчую педагогичний університет- Бакалаврат -Біологія та основи здоровья людини.

    • Admin :

     Атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930.

     Для присвоєння вчителям ЗЗСО кваліфікаційних категорій абзацом другим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у них повної вищої педагогічної освіті з предметів, які вони викладають.

     Типове положення № 930 передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти.

     Зокрема, така можливість визначена пунктом 3.26 Типового положення № 930 в якому йдеться, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

     У такому випадку обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

     В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особами, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

     Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

     За результатами першої атестації такого молодого спеціаліста, яка проводиться зазвичай через 2 – 3 роки після початку педагогічної діяльності, атестаційна комісія може присвоїти йому кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”.

     Вчителям ЗЗСО, яким присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”, встановлюється 12 тарифний розряд.

     • Ольга :

      Это положение я читала . Но вот точно трактовать как некоторые моменты правильно ?? . С одной стороны написано что нужно имеет другое высшее , а с другой стороны только полное высшее педагогическое . И считается полное высшее педагогическое только магистр! У меня получается будет в этом году только бакалавр педагогическое биология , а высшее есть специалиста химическое и экономическое . И я так понимаю что эти дипломы специалиста не учитываются . Т.е . Я не буду иметь права ни когда на аттестацию на повышение квалификации. Что обидно и не понятно , имея почти 3 образования и работать на ставку просто. Правильно , я поняла ?

     • Admin :

      В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особам, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

 64. Ася :

  Добрий вечір! Вчитель математики та вихователь ГПД в школі. Скажіть , будь ласка, чи можу я одночасно атестуватися з цих двох напрямків, якщо попередня атестація була з різницею в рік. Цього року планова атестація з ГПД, на наступний – з математики. Дякую

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 65. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи маю я право атестуватись на встановлення І кваліфікаційної категорії як соціальний педагог? Працюю в школі соціальним педагогом 8 років,спеціаліст ІІ категорії (атестувалась як соціальний педагог у 2017 році), спеціальної освіти не маю, я – вчитель російської мови, маю вищу освіту, спеціаліст І категорії.

  • Admin :

   Для присвоєння соціальним педагогам кваліфікаційних категорій абзацом шостим пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимоги. Це наявність у них повної вищої педагогічної освіту зі спеціальності соціальна педагогіка.

   Типове положення № 930 в окремих випадках передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти.

   Зокрема, така можливість визначена пунктом 3.26 Типового положення № 930 в якому йдеться, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

   У такому випадку обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

   В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особами, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

 66. Світлана :

  Доброго вечора! Будь ласка, проконсультуйте мене в такій ситуації…
  Я вчителька початкових класів, маю вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію та звання “старший вчитель”. Цього року я атестуюся. Атестаційна комісія подала клопотання про присвоєння мені звання “вчитель-методист”. У 2021 році я успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників та отримала сертифікат. Чи потрібно мені готувати матеріали (папку) для подання на розгляд атестаційною комісією ІІ рівня?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930, педагогічне звання “учитель-методист”, може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

   Типове положення № 930 не містить вимоги про необхідність підготовки педагогом друкованих праць, папок з досвідом роботи, мультимедійних презентацій тощо. Педагогічний працівник тільки за власною ініціативою має право на засіданні атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності (п. 3.6. Типового положення).

 67. Ольга :

  Доброго дня.
  Вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії із званням “старший учитель” працювала на посаді методиста міського методичного кабінету.У зв’язку із законодавчими змінами підлягаю звільненню за п.1ст.40 КЗпП (скорочення штату).
  Запропонували посаду соціального педагога у ЗЗСО,так як посада давно вакантна. Освіти соціального педагога не маю.
  Чи зберігається категорія і звання з переходом на іншу посаду? Якщо так, то протягом якого періоду? За яким тарифним розрядом нараховується заробітна плата у такому випадку?

  • Admin :

   Працюючи на посаді методиста міського методичного кабінету, чи зберігались за вами вища кваліфікаційна категорія, присвоєна вам як вчителю географії, і педагогічне звання “старший учитель”? Який період ви працювали на посаді методиста міського методичного кабінету? Коли ви востаннє проходили атестацію?

   • Ольга :

    Працювала на посаді методиста 9 місяців, категорія та звання зберігались.атестацію, як вчитель географії пройшла у 2020 році.

    • Admin :

     Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.
     При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

     Позбавлення працівника кваліфікаційної категорії, яку він досягнув протягом багатьох років роботи на педагогічних посадах, і
     встановлення йому найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.

     При наступній вашій атестації атестаційною комісією може бути прийнято рішення про вашу відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» або про невідповідність вас раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст другої категорії» чи «спеціаліст».

     Відповідно до пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102, підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

     Враховуючи вищенаведене, якщо ви перейдете в заклад ЗСО на посаду соціального педагога, то за вами буде зберігатись присвоєна вам раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації (14 т.р.). Підвищення посадового окладу за педагогічне звання здійснюватись не буде.

 68. Олена :

  Під час скорочення методистів міського методичного кабінету, керівник управління надав попередження за 2 місяці проте не запропонував жодної роботи. Чи зобов’язаний керівник запропонувати всі наявні вакансії що є управлінні, тому що є вакантні посади бухгалтерів, поряд з цим, управління створило комунальну установу “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” де є вакантні посади, але методистам їх також не запропонували. керівник при скороченні запропонувати методисту ро

 69. Наталія :

  Працюю вихователем у ЗДО з 2010 року. У 2015 здобула диплом спеціаліста (українська філологія), у 2016 – диплом спеціаліста (вихователь дітей дошкільного віку). За цей час курси не проходила і не атестувалася. З 2017 по жовтень 2021 року перебувала у декретній відпустці. Коли мені атестуватися? І чи потрібні мені курси підвищення кваліфікації? Дякую.

  • Admin :

   Атестуватись на кваліфікаційну категорії “спеціаліст другої категорії” ви зможете в атестаційний період, який продовжуватиметься з жовтня 2022 по березень 2023 року.

   Проходити підвищення кваліфікації вам не потрібно. Це у вас буде позачергова атестація. А підвищення кваліфікації передбачене при проходженні чергової атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років. Час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не враховується при визначенні строку чергової атестації.

   Це передбачено пунктом 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, в якому йдеться, що педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

   Також відповідно до пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років (абзац 1 пункту 4.8 Типового положення № 930).

 70. Діана :

  Доброго вечора! Я маю диплом молодшого спеціаліста – вчитель початкових класів та магістра – освітній менеджмент у педагогічних системах, підскажіть будь ласка, за яким тарифним розрядом здійснюватиметься виплата заробітної плати, якщо буду працевлаштована на посаду вчителя початкових класів?

  • Admin :

   Розмір тарифного розряду вчителя залежить від його освітньо – кваліфікаційного рівня або від кваліфікаційної категорії, присвоєної йому в порядку проходження ним атестації. Вчителю з освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр” (незалежно від спеціалізації) без кваліфікаційної категорії присвоюється 11 т.р. Спеціалісту 2-ї категорії – 12 т.р., першої – 13 т.р. і вищої категорії – 14 т.р.

 71. Марія :

  Доброго вечора, 2008 р. отримала диплом спеціаліста з кваліфікацією вчителя математики та основ інформатики; 2009 р. отримала диплом магістра з математики; 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти за темою «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій». Весь час працювала у ВНЗ, маю стаж науково-педагогічної діяльності 7 років 9 місяців. З січня місяця прийнята на посаду вчителя інформатики за сумісництвом. Встановили 11 тарифний розряд. Чи можу подати прохання на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії? Якщо так, то який алгоритм дій та на які положення зсилатись для аргументації прохання. Дякую за відповідь

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Згідно пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку на спеціаліста, потім – спеціаліста другої категорії, спеціаліста першої категорії і спеціаліста вищої категорії.

   Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах (пункт 3.23 Типового положення № 930).

   Педагогічні працівники, які, зокрема, мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

   Педагогічні працівники атестуються з того предмету який викладають.

   Отже, враховуючи вищенаведене, так-як ваша педагогічна діяльність (вчитель інформатики) не збігається з наявним у вас науковим ступенем, ви не маєте права без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, передбаченої пунктом 4.7 Типового положення № 930, а також без додержання строку проведення позачергової атестації, передбаченого пунктом 1.9 Типового положення № 930, атестуватись на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

   Відповідно до пункту 4.9 Типового положення № 930 науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності не менше двох років стажу науково-педагогічної діяльності; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років, знову ж таки з додержанням послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій.

   Присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій в міжатестаційний період Типовим положенням № 930 не передбачено. Атестаційний період починається в жовтні місяці поточного року і закінчується в березні наступного року.

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які вони викладають.

   В січні місяці, при прийомі вас на роботу, без проходження атестації, на основі вашого документу про освіту, вам повинні були присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.

   Надалі, на атестаційну категорію “спеціаліст другої категорії” ви зможете атестуватись не раніше як через два роки після присвоєння попередньої, тобто “спеціаліст” (п. 1.9 Типового положення № 930).

   • Тетяна :

    Надана відповідь є некоректною, оскільки протирічить роз’ясненням і коментарям спеціалістів МОН, щодо присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям з науковими ступенями. Відповідь на ваше питаннями знайдете за посиланням https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/2016/february/issue-4/1/article-15885.html

    • Admin :

     Роз’яснення МОН про які ви пишете, щодо присвоєння при призначенні на посаду педагогічного працівника кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” особі, яка має науковий ступінь (лист МОН від 29.02.2016 р. № 2/1-13-360-16) були надані для правильного застосування на той час на практиці постанови КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, зокрема пункту 5 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого цією постановою.

     Дійсно, пунктом 5 Порядку, в діючій на той час його редакції, не висувались вимоги щодо установлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності педагогічного працівника, якого призначали на педагогічну посаду.

     Але ж з 1 вересня 2018 року, відповідно до постанови КМУ від 13.06.2018 р. № 476, “Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”, у тому числі і його пункт 5, з постанови № 1109 було виключено, а це означає, що роз’яснення МОН, про які ви пишете, з 1 вересня 2018 року є неактуальними.

     При цьому пункт 4.7 Типового положенням N 930, в якому йдеться, що педагогічні працівники, які мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, залишається чинним і на сьогодні.

   • Марія :

    Дякую за відповідь. А встановлення відповідності диплома до професійної діяльності відбувається на основі яких документів? Працюю вчителем інформатики суто по початкових класах.

    • Admin :

     Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді здійснюється на підставі Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, та Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки та молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057.

     Згідно з підпунктом третім пункту четвертого наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи. Тобто право установлення відповідності працівника профілю його діяльності покладається на керівника навчального закладу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством.

     Якщо керівник вашого закладу встановить, що здобутий вами науковий ступінь відповідає вашій педагогічній діяльності, враховуючи те, що Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, з 1 вересня 2018 року відповідно до постанови КМУ від 13.06.2018 р. № 476 втратив чинність і те, що присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам здійснюється тільки в порядку проходження ними атестації, встановленому Типовим положенням № 930, то в атестаційний період 2022 – 2023 р.р. вам може бути присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” в порядку, визначеному пунктом 4.7 Типового положення № 930, тобто без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, а також без додержання строку проведення позачергової атестації.

 72. Надія :

  Доброго дня! Працюю вихователем ГПД з 2013 року, за дипломом вчитель біології. Чи маю право атестуватися на присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій, як вихователь ГПД? Дякую за відповідь!

  • Admin :

   Так, маєте право. Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, вихователі групи продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів повинні мати повну вищу педагогічну освіту.

 73. Діана :

  Доброго дня! Я маю двох дітей, друга дитина народилась 18.12.2017, чи маю я право на соціальну відпустку за 2017 рік, як мати, що виховує двох дітей? Точніше компенсацію цієї відпустки при звільненні.

  • Admin :

   Ні, не маєте. Тому, що після народження дитини в 2017 році ви перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і не відпрацювали в цьому році хоча б один день, щоб набути право на цю відпустку за 2017 рік.

   Згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

   Чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.

   Статтею 19 Закону перелічено підстави та умови надання саме додаткової соціальної відпустки. Для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох дітей віком до 15 років, бути одинокою матір’ю тощо, вона повинна при цьому ще й працювати. Визначальним є не факт перебування в трудових відносинах, а виконання своїх трудових обов’язків.

   Крім того, соціальна відпустка є компенсацією за період роботи працівника, які поєднують сімейні і трудові обов’язки, що має на меті надання днів безперервного відпочинку для виховання дітей та догляду за ними. Тому працівник не набуває права на таку соціальну відпустку за період перебування в інших соціальних відпустках (у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною). Право на неї він матиме після фактичного виходу на роботу.

 74. Олеся :

  Доброго дня! За дипломом я Вчитель поч.класів,вчитель анг.мови в поч.класах,Спеціаліст. Працювала рік в одній школі Вчителем анг.мови в поч.класах. 2 роки перебувала у декртній відпустці. Далі працювала в другій школі вчителем анг.мови в поч.класах + догрузка анг.мова в старших класах. Зараз третій рік у декретній відпустці. Чи можу я проходити курси підвищення кваліфікації і чи будуть вони враховані при атестації коли я вийду на роботу?

  • Admin :

   Ні, ви, знаходячись у відпустці за доглядом дитини до досягнення нею трьох років, не можете проходити атестацію на присвоєння вам кваліфікаційної категорії.

   Це обумовлено вимогами, які передбачені для працівника, який атестується, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Зокрема, пунктом 3.3 Типового положення № 930 передбачено, що атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

   Керівник навчального закладу повинен подавати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

   Пунктом 3.3 Типового положення № 930 передбачено, що на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 75. Добрий день. Працюю в школі вчителем англійської мови з 2004 року. Маю освіту бакалавра за спец. англійська мова. Освіту магістра отримала у Харківській інженерно-педагогічній академії, але за спеціальністю “управління навчальними закладами”. Маю кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Атестацію проходжу своєчасно, але категорія залишається та ж сама – “спеціаліст”. Аргументують це тим, що магістратура не з англійської мови. Чи правомірно це? Чи можу я атестуватися на категорію “спеціаліст ІІ категорії”?

  • Admin :

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії за відповідною педагогічною посадою пунктом 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

   • Дякую. Отже, все ж таки, щоб підвищити категорію потрібна магістратура саме з англійської мови, магістратури з управління навчальним закладом не достатньо. Правильно я зрозуміла?

    • Admin :

     Саме так. Вчителю потрібно мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які він викладає за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

 76. Людмила :

  Скажіть, будь ласка, якщо педпрацівник претендує на підтвердження І категорії і звання “старший учитель”, але в ході атестації є певні досягнення, чи може комвсія І рівня клопотати перед комісією ІІ рівня присвоїти такому працівнику вищу категорвю і підтвердити звання “старший учитель”? Дякую за змістовну відповідь.

  • Admin :

   Не зовсім зрозуміле ваше питання. “Претендує на підтвердження І категорії”. А чому не претендує на присвоєння спеціаліста вищої категорії?

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до підпункт 3 пункту 2.12 Типового положення N 930 атестаційні комісії I рівня мають право порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”) та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

   Всі ці дії атестаційні комісії I рівня можуть здійснювати на начальній стадії атестаційного періоду, тобто при складанні списків педагогічних працівників, які будуть атестуватись.

   Відповідно до пункту 3.1 Типового положення N 930 працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

   Відповідно до підпункт 4 пункту 2.13 Типового положення N 930 атестаційні комісії II рівня мають право присвоювати кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня.

   Відповідно до пункту 3.13 Типового положення N 930 за результатами атестації атестаційна комісія I рівня може прийняти, зокрема, таке рішення:

   – порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та/або педагогічного звання або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню.

   • Людмила :

    Справа у тому, що вчитель подавала заяву на підтвердження І категорії, але атестаційна комісія І рівня, у ході вивчення педдіяльності цього вчителя, хоче клопотати перед комісією ІІ рівня про присвоєння вищої категорії уже в цьому ж році. Чи правомірно це?

    • Admin :

     У ході вивчення педагогічної діяльності вчителя атестаційна комісія І рівня не може порушувати клопотання перед комісією ІІ рівня про присвоєння йому вищої категорії.

     Згідно Типового положення № 930 вона мала право зробити це на начальній стадії атестаційного періоду, тобто при складанні списків педагогічних працівників, які будуть атестуватись.

     Відповідно до пункту 3.1 Типового положення N 930 працівник, включений до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мав право подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

     Тепер же, відповідно до пункту 3.13 Типового положення N 930 атестаційна комісія I рівня тільки за результатами атестації може прийняти, зокрема, таке рішення:
     – порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

     Відповідно до пункту 3.8 Типового положення N 930 атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня – до 25 квітня.

     Враховуючи вищезазначене, якщо атестаційна комісія I рівня за результатами атестації педагогічного працівника до 1 квітня прийме рішення порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння йому кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, то атестаційна комісія II рівня в строк до 10 квітня повинна розглянути таке клопотання атестаційної комісії I рівня та відповідно до підпункт 4 пункту 2.13 Типового положення N 930 має право присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” за клопотанням атестаційної комісії I рівня.

 77. Надія :

  Доброго вечора. Будь ласка, надайте консультацію. За яким тарифним розрядом ЄТС професійно-технічний навчальний заклад має прийняти на посаду майстра виробничого навчання групи операторів комп’ютерного набору особу, яка закінчила магістратуру непедагогічного вишу, за спеціальністю «Програміст» ? Педагогічного стажу немає, загальний стаж є. Чи можна встановити одразу посадовий оклад на рівні 14 розряду ЄТС? Чи необхідне попереднє підвищення кваліфікації та атестація? ДЯКУЮ.

  • Admin :

   Тарифні розряди для майстра виробничого навчання передбачені додатком 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557. Згідно з даним додатком майстру виробничого навчання може бути встановлений 11, 12, 13 або 14 розряд.

   Залежність встановлення тарифного розряду майстру виробничого навчання від наявності в нього кваліфікаційної категорії додатком 4 не передбачена. Він атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії не проходить. Він атестується тільки на відповідність займаній посаді.

   Умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

   При встановленні тарифного розряду майстру виробничого навчання, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

   Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

 78. Тетяна :

  Добрий день! Допоможіть розібратися: вчитель викладає кілька предметів (українську мову, літературу, англійську мову) і атестується, як вчитель української мови, літератури та англійської мови. Пройшов дві курсові підготовки по 72 години кожна. Чи потрібно йому пройти навчання, щоб сумарно було всього 150 годин, чи окремо 150 годин по кожному предмету?
  Дякую!

  • Admin :

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Згідно з роз’ясненням МОН загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, для якого завершення чергової атестації припадає на 2022 рік, не може бути менше ніж 90 годин.

   Щодо обсягу годин, необхідних для чергової атестації педагогічних працівників, дивіться роз’яснення МОН за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   Відповідно до пункту 15 Порядку № 800 у разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством.

   Це означає, що у вашому випадку враховується загальний обсяг підвищення кваліфікації.

 79. Людмила :

  Поясніть, будь ласка. Педагогічний працівник (спеціальність за дипломом – “професіонал з педагогіки вищої школи”) був прийнятий на роботу у ЗЗСО на посаду “вчитель математики” 18.10.2019. Цього навчального року подав заяву до атестаційної комісії І рівня на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії”. У січні 2022 року, по закінченню педагогічного університету, отримав диплом “вчитель математики”. Чи може вн бути атестований цього року, відповідно до його заяви. Заздалегідь дякую за роз’яснення.

  • Admin :

   В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особам, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

   З яким освітньо-кваліфікаційним рівнем ви здобули спеціальність “професіонал з педагогіки вищої школи” і який освітньо-кваліфікаційний рівень ви здобули в 2022 р. після закінчення педагогічного університету?

   • Людмила :

    Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр і за спеціальністю “професіонал з педагогіки вищої школи”, і по закінченню педагогічного університету у січні 2022 року.Дякую

    • Людмила :

     Дуже прошу надати конкретну відповідь на запитання.

     • Admin :

      При прийомі на роботу вперше після закінчення вищого навчального закладу вам повинні були встановити без проходження атестації кваліфікаційну категорію “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

      Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

      Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

      Відповідно до пункту 1.2 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Тобто – це не одноразовий акт, а встановлений Типовим положення № 930 період всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Він починається 10 жовтні поточного року і закінчується в квітні наступного року.

      Відповідно до п.3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про проходження ними позачергової атестації з правом присвоєння їм кваліфікаційної категорії.

      Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорії за відповідною педагогічною посадою Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення № 930 вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

      Враховуючи вищезазначене, так-як на 10 жовтня, тобто на день початку атестаційного періоду, коли до відповідних атестаційних комісій повинні подаватись списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, а також заяви педагогічних працівників про проходження ними позачергової атестації з правом присвоєння їм кваліфікаційної категорії, ви не мали відповідної освіти для проходження атестації, то ви не мали права бути включеними в списки для проходження атестації, а також не мали права подавати заяву на проходження вами позачергової атестації з правом присвоєння кваліфікаційної категорії, а отже і атестуватись в атестаційний період 2021/2022 р.р.

 80. Руслан :

  Доброго вечора. Працюю у школі вчителем музичного мистецтва згідно диплому. Освіта магістра. Підійшов час чергової атестації (5р.). Маю право атестуватись на вищу категорію (після першої), пройшовши повністю курси підвищення кваліфікації. Проте начальник відділу освіти забороняє, мотивуючи це тим що немає певних досягнень, переможців, грамот. Чи правомірно це?

  • Admin :

   Ні, це неправомірно. Не начальник відділу освіти вирішує питання підвищити вам кваліфікаційну категорію, а чи ні. Це питання вирішує кваліфікаційна комісія відповідного рівня в процесі атестації працівника.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Умовою чергової атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти є обов’язкове щорічне підвищення ними кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800).

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення керівники навчальних закладів, працівники яких підлягають черговій атестації, щороку до 10 жовтня зобов’язані подавати до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, із зазначенням строків проходження ними підвищення кваліфікації. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

   Типове положення не містить вимоги про необхідність підготовки педагогом друкованих праць, папок з досвідом роботи, мультимедійних презентацій тощо. Педагогічний працівник тільки за власною ініціативою має право на засіданні атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

   Факт підготовки педагогічним працівником переможців учнівських олімпіад враховується тільки тоді, коли педагогічний працівник претендує на підвищення кваліфікації без додержання ним послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації (п. 4.7 Типового положення).

   Відповідно до пункту 3.5. Типового положення керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

   Відповідно до пункту 3.3 Типового положення атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі – учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

   Відповідно до пункту 4.6 Типового положення кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 81. Лідія :

  Добрий день, буду атестуватися у 2023 році, зараз спеціаліст 2 категорії, обсяг годин перевищує 150, але один з років не відвідувала ніяких курсів і не маю відповідно сертифікату про підвищення кваліфікації за 2019 рік. Чи маю право я на підвищення кваліфікації на атестації?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 16 Порядку № 800 загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

   Вищезазначена постанова була прийнята в 2019 році та набула чинності 03 вересня 2019 року, крім пункту 17 Порядку, затвердженого цією постановою.

   В пункті 17 Порядку № 800 йдеться про планування підвищення кваліфікації в закладах освіти та порядок її організації. Цей пункт набрав чинності з 01 січня 2020 року.

   Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, що ви маєте право на проходження чергової атестації в атестаційний період 2022/2023 р.р. на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст першої категорії”.

 82. Галина :

  Добрий день. Прошу допомоги. Скільки годин підвищення кваліфікації потрібно керівнику гуртка в ПТНЗ а також бібліотекарю. Влдячна за відповідь

  • Admin :

   1. Бібліотечних працівників Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, не стосується. Для них не встановлюється норма годин для підвищення кваліфікації.

   Бібліотечні працівники проходять атестацію відповідно до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерство культури і туризму України від 16.07.2007 р. N 44.

   2. Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, педагогічні працівники або науково-педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками або науково-педагогічними працівниками професійних (професійно-технічних) закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними чергової атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 16 Порядку № 800 загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

   Для педагогічних або науково-педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти, для яких завершення чергової атестації припадає на 2022 рік, загальний обсяг підвищення кваліфікації не може бути менше ніж 90 годин. Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства освіти і науки України.

   З роз’ясненням МОНУ можна ознайомитись за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

 83. Доброго дня. Я працювала у Вузі, 18 років стажу. У 2013 році мене перевели на посаду старшого викладача. Атестаційного свідоцтва мені не дали, тільки наказ про переведення на старшого викладача. Вуз закрили. Зараз я почала працювати у школі, а тут інші вимоги і прирівнюють мою посаду до асистента. На яку категорію я маю право атестуватися?

  • Admin :

   Яку посаду ви займаєте в школі? Якщо асистента вчителя, то відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 6 до до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) за посадами асистент вчителя-реабілітолога, асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням передбачений 10, 11 або 12 тарифний розряд. Схемою тарифних розрядів не передбачена залежність встановлення асистенту вчителя тарифного розряду від наявності у нього кваліфікаційної категорії. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, також не передбачено присвоєння за посадою асистента вчителя кваліфікаційних категорій.

 84. Я займаю посаду вчителя німецької мови. Дякую за відповідь!

  Річ в тому, що у Вузі спочатку працювала на посаді асистента кафедри іноземних мов 2004-2013, тобто викладачем нім.м., без категорії. Як таких категорій у нас не було. Асистент-звичайний викладач, потім старший викладач, потім доцент. Тобто зараз я спеціаліст? Посаду старшого викладача не враховують?

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.
   Типове положення не розповсюджується на науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Вони атестацію з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій не проходять.

   Тому, при прийомі вас на роботу в школу на посаду педагогічного працівника вперше після закінчення вищого навчального закладу вам повинні були встановити без проходження атестації кваліфікаційну категорію “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

   Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Педагогічні працівники атестуються за тою посадою, яку займають.

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорії за відповідною педагогічною посадою Типовим положенням передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

 85. Ольга :

  Добрий вечір. Прошу Вас допомогти у вирішенні наступного питання. Я працюю у навчально-реабілітаційному центрі на посаді вчителя-дефектолога 8 років. Не атестувалася, бо була три роки у декретній відпустці. Чи маю я право атестуватися як вчитель-дефектолог, маючи диплом за кваліфікацією “Логопед. Спеціальний психолог”? Пройшла курси підвищення кваліфікації як вчитель-дефектолог.

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов’язковою.

   Час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не враховується при визначенні строку чергової атестації.

   В цілях присвоєння кваліфікаційних категорій особами, які мають повну вищу освітою, вважаються ті з них, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (пункт 4.1 Типового положення N 930).

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорії за відповідною педагогічною посадою Типовим положенням передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти. Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

   Ми не компетентні вирішувати питання відповідає, а чи ні ваша освіта предмету, який ви викладаєте.

   Рішення повинна приймати атестаційна комісія відповідного рівня за результатами вашої атестації.

 86. Щиро дякую за роз’яснення!

  • Admin :

   У вас випадково не моє наукового ступеня? Тому, що відповідно до пункт 4.7 Типового положенням N 930 педагогічні працівники, які мають наукові ступені, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

 87. Наталія :

  Добрий вечір, прошу Вас допомогти у наступному питанні. Який тарифний розряд 14 чи 15 може бути у Директора ЗДО без категорії, з вищою освітою магістр.Не атистувався (стаж роботи 4роки)? Дякую.

  • Admin :

   Схема тарифних розрядів посад керівних і педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань затверджена додатком № 9 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557.

   Так, завідувачу (директору) закладу дошкільної освіти незалежно від кількості вихованців у закладі може бути встановлений посадовий оклад на рівні 14, 15 або 16-го тарифного розряду. При цьому будь-які критерії або вимоги для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику наказом № 557 не встановлено.

   Згідно з п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 конкретний тарифний розряд завідувачу (директоору) встановлюється наказом керівника відповідного органу управління освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, і може залежати від:

   – особистого внеску завідувача (директора) в розвиток навчального закладу, успішного виконання навчальних програм;
   – участі закладу в районних (обласних) конкурсах;
   – наявності або відсутності дисциплінарного стягнення;
   – стажу роботи на займаній посаді і професійного рівня;
   – фонду оплати праці тощо.

 88. Ольга :

  Доброго дня! У мене така ситуація: 2014-2015н.р. мені присвоєно Спеціаліста І категорії. Потім я пропрацювала ще чотири роки і у рік чергової атестації на вищу категорію, звільнилася за власним бажанням. Майже рік не працювала, потім знову влаштувалася на роботу по спеціальності…працюю рік у новому навч. закладі…На наступний рік атестуюся…У мене питання, чи мають право мені відмовити у підвищенні кваліфікаційної категорії(претендую на вищу) чи можуть мене змусити підтверджувати попередню категорію. У міжатестаційний період маю призера обласного конкурсу та публікацію у фаховому виданні, але це за період до звільнення. Підскажіть алгоритм дій будь ласка…дякую!!!

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 3.22 Типового положення № 930 за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

   У разі прострочення цього періоду в два роки, ви втратите право на збереження присвоєної вам раніше кваліфікаційні категорії “спеціаліст першої категорії”.

   Ви не вказали дату останнього прийняття вас на роботу.

   Відповідно до пункту 1.2 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Тобто – це не одноразовий акт, а встановлений Типовим положення № 930 період всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Він починається 10 жовтні поточного року і закінчується в квітні наступного року.

   Враховуючи вищенаведене, для обчислення двох років після останнього прийняття вас на роботу, потрібно орієнтуватись не на дату закінчення атестаційного періоду (квітень місяць) а на його початок, тобто на 10 жовтня.

   Атестація педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 4.6 Типового положення № 930 ккваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Відповідно до пункту 16 Порядку № 800 загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.

   При додержанні вами вимог вищенаведених положень Типового положення № 930 і Порядку підвищення кваліфікації № 800 у кваліфікаційної комісії не повинні з’явитись підстави, для того щоб лишити вас права на підвищення вами кваліфікаційної категорії.

   • Ольга :

    Я була прийнята на роботу 8.02.2021 року. Отже, буду атестуватися у 2022- 2023 н. р. І маю повне право претендувати на підвищення кваліфікаційної категорії. Я правильно зрозуміла? Чи можуть бути якісь перепони.

    І ще один момент, у мене поки тільки 30 год проходження курсів, ще заплановано на грудень 30, і на початок 2023 року ще одні курси. Таким чином буде тільки 90 годин. Як бути з цим? Щиро вдячна за консультацію!

    • Admin :

     Так, маєте право на підвищення кваліфікаційної категорії.

     Щоб не втратити право на збереження присвоєної вам раніше кваліфікаційні категорії “спеціаліст першої категорії” ви повинні атестуватись не пізніше ніж в атестаційний період 2022/2023 р.р.

     Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

     Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

     Таким чином ваша атестація в атестаційний період 2022/2023 р.р. буде вважатись черговою, а не позачерговою.

     Загальний обсяг підвищення кваліфікації (150 годин) є необхідною умовою для проходженні саме чергової атестації працівником. Тому, щоб вас не відсторонили від проходження атестації ви повинні до кінця 2022 року набрати необхідний обсяг годин підвищення кваліфікації.

     Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800).

     З метою здобуття необхідного обсягу підвищення кваліфікації (150 годин) для проходження атестації в атестаційний період 2022/2023 р.р. ви можете пройти вебінари на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації ТОВ “Всеосвіта” та “На урок”. Сертифікати від цих ТОВ відповідають п. 13 Порядку № 800

 89. Тетяна :

  Добрий день! З листопада 2021 року у нашому закладі освіти за суміцництвом на посаді вчителя інформатики працює викладач ЗВО, кандидат наук. На посаді викладача, де основне місце роботи, працівник не атестується, бо там інші вимоги .
  Підкажіть, будь ласка, на який тарифікаційний розряд можемо атестувати цього вчителя у2022-2023н.р.?

  • Admin :

   Тарифні розряди для педагогічних працівників закладів ЗСО встановлюються відповідно до Схеми тарифних розрядів (додаток 6 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557). Тарифний розряд вчителя залежить від присвоєної йому кваліфікаційної категорії або за її відсутності, від його освітньо – кваліфікаційного рівня. Фахівцю з освітньо – кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр” встановлюється 11 тарифний розряд.

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Типове положення № 930 на науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації не розповсюджується. Вони атестацію з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій не проходять.

   Разом з тим, якщо вони перейшли на роботу, зокрема, в заклади загальної середньої освіти, або працюють там за сумісництвом, то вони проходять атестацію відповідно до цього Типового положення № 930.

   Відповідно до пункту 3.23 Типового положення № 930 педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

   Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

   Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам здійснюється тільки в порядку проходження ними атестації, встановленому Типовим положенням № 930

   Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу вперше, встановлюється (без проходження атестації) кваліфікаційна категорія “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку на спеціаліста, потім – спеціаліста другої категорії, спеціаліста першої категорії і спеціаліста вищої категорії.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 Педагогічні працівники, які мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, тобто їм присвоюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категоріії”.

   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді здійснюється на підставі Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, та Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки та молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057.

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Враховуючи вищезазначене, при прийомі педагогічного працівника на роботу в школу на посаду вчителя з інформатики за сумісництвом, йому мали присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст” і 11 тарифний розряд.

   В 2022 році, якщо він пройде підвищення кваліфікації, як то передбачено Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, і якщо його діяльність на посаді вчителя з інформатики за профілем збігається з наявним у нього науковим ступенем, то він зможе в атестаційний період 2022/2023 р.р. проходити атестацію з присвоєнням йому кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, а відповідно з цим, після присвоєння йому такої категорії, він буде мати право на присвоєння йому 14 тарифного розряду.

   Якщо його діяльність на посаді вчителя з інформатики за профілем не збігається з наявним у нього науковим ступенем, то він зможе атестуватись на кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії” не раніше, чим через два роки після прийому його на роботу.

 90. Ірина :

  Доброго дня. Працюю вчителем історії, згідно диплому. Маю вищу категорію з історії. З 2021 року почала викладати українську мову та зарубіжну літературу (є в дипломі). В лютому пройшла курси підвищення кваліфікації. В підвищенні категорії з української мови та зарубіжної відмовлено у зв’язку із змінами в законодавстві. Чи правоміно це? Коли було затвержено зміни?

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Атестація педагогічного працівника здійснюється за тією посадою, яку він займає, і тільки при роботі за сумісництвом атестація проводиться також за посадою, яку працівник суміщає.

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення № 930 вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   Таким чином, за умови підвищення вами кваліфікації з предметів української мови та зарубіжної літератури, присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” повинна поширюватись на все ваше педагогічне навантаження. Проходити атестацію для встановлення вам кваліфікаційної категорії з предметів української мови та зарубіжної літератури не потрібно.

   Останнім часом нові нормативно-правові акти щодо атестації педагогічних працівників урядом не приймались.

   • Ірина :

    Дякую за допомогу. При зверненні до бухгалтера було з’ясовано, що мені справді підвищать розряд і на інші предмети.

 91. Галина :

  Доброго дня. Чи можете надати роз’яснення. У минулому році мене як вихователя групи продовженого дня атестували на вищу категорію та присвоїли педагогічне звання Старший вихователь. А тепер мені повідомляють що це не правомірно.

 92. Наталія :

  Добрий день! Дуже потрібна Ваша допомога! ! Надайте, будь-ласка, роз’яснення з приводу атестації. Вчитель англійської мови працює виключно в початковій школі. Має дипломи: 1. бакалавра (педагогічний коледж -вчитель англійської мови в початковій та середній школі; 2. спеціаліста (педагогічний університет – “Початкова школа”); 3.спеціаліста (педагогічний університет – “Управління закладом”). На яку кваліфікаційну категорію та звання може розраховувати педагог, який хоче атестуватись, як вчитель англійської мови? Дуже вдячна Вам за відповідь!

  • Admin :

   Для присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорії за відповідною педагогічною посадою Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ними освіти.

   Так, згідно з пунктом 4.1 Типового положення вчителі повинні мати повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають.

   Щодо вчителів початкових класів, то вони повинні мати повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “початкова освіта”, “початкове навчання” або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом.

   Те, що ви працює виключно в початковій школі не означає, що ви є вчителем початкових класів, тобто займаєте цю посаду, ви залишаєтесь бути вчителем англійської мови і для атестації на присвоєння вам кваліфікаційної категорії вам потрібно мати повну вищу педагогічну освіту з предмету, який викладаєте.

   Слід зазначити, що здобувачі вищої освіти за спеціальністю “початкова школа” набувають компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

   Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2018 р. N 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 688), вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна. Іноземна мова входить до мовно-літературної освітньої галузі.

   Таким чином, на нашу думку, так-як ви маєте повну вищу педагогічну освіту з спеціальності “Початкова школа”, яка за Державним стандартом початкової освіти передбачає обов’язкове навчання та набуття кемпетентностей з предмету “іноземна мова”, то ви маєте право на посаді вчителя англійської мови атестуватись на присвоєння вам кваліфікаційної категорії.

   Одночасно повідомляємо, що ми не компетентні вирішувати питання відповідає, а чи ні ваша освіта предмету, який ви викладаєте.

   Рішення повинна приймати атестаційна комісія відповідного рівня.

 93. Ірина :

  Добрий день. Підскажіть, будь ласка, я працюю вихователем по супроводу дітей в шкільному автобусі, була проатестована в минулому році як вчитель математики і маю другу категорію,чи маю я право на атестацію як вихователь, бо мені поставили лише спеціаліст.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Таким чином, так – як ви, маючи кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”, перейшли з посади вчителя математики на посаду вихователя, то на посаді вихователя ви маєте право на встановлення вам тарифного розряду як фахівцю, що має кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”. Таке право зберігається за вами до наступної атестації.

 94. Олена :

  Добрий день. Скажіть, будь ласка, я працюю практичним психологом, маю освіту бакалавра, була проатестована п’ять років назад, на категорію спеціаліст. В цьому році знову атестуюся, але скащали, що можу лише на підтвердження спеціаліста. Чи маю я право на другу категорію?

  • Admin :

   За нині діючим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, такого права не маєте. Право на присвоєння кваліфікаційних категорій мають тільки ті педагогічні працівники, які мають освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра.

 95. Наталія :

  Добрий вечір. Проконсультуйте,будь ласка. На посаді вихователя працюю 25 років. Маю 11 тарифний розряд, кваліфікаційну категорію ” спеціаліст”, та звання ” вихователь-методист”. В 2022 році отримала диплом магістра за спеціальністю “Дошкільне виховання”. Чи можу я розраховувати на збільшення окладу,без проходження атестації?

  • Admin :

   Ні, не можете. Фахівцю з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” на посаді вихователя присвоюється 11 тарифний розряд. Наступний, тобто 12 тарифний розряд, присвоюється фахівцю, який має кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”.

 96. Наталія :

  Доброго вечора. Я молодий заступник і хотіла б уточнити деякі питання. Педагог- організатор 8 років стажу, 2.5 роки після декретної відпустки в цьому році атестується на 11 тарифний розряд. 30 грудня принесла диплом магістра (вчитель історії) і їй автоматично піднімається тарифний розряд на 11. Як її тепер атестувати на підтвердження 11 тарифного розряду чи на “спеціаліста ІІ категорії”? І друге питання вчитель біології “вища категорія” пройшла курси вчителів основ здоров’я. Після курсів у неї 14 тарифний розряд з обох предметів, правильно? Дякую за відповідь.

  • Admin :

   1. Відповідно до пункту 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Тобто – це не одноразовий акт, а встановлений Типовим положення № 930 період всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Він починається 10 жовтні поточного року і закінчується в квітні наступного року.

   Відповідно до пункту 3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Відповідно до пункту 3.2 Типового положення № 930 до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

   Таким чином, оскільки педагог – організатор на дату подання документів до відповідної атестаційної комісії ще не мав вищої освіти, то він не мав права на проходження атестації на предмет присвоєння йому кваліфікаційної категорії, а тільки на відповідність займаній посаді.

   2. Відповідно до пункту 3.25 Типового положення № 930 вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

 97. Мар'яна :

  Як має право атестуватись директор (посаду директора школи займає 3 роки)?

  • Admin :

   Директор школи, як і всі інші педагогічні працівники, проходить атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 1.6 Типового положення № 930 призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Атестація керівників закладів освіти здійснюється на відповідність їх займаній посаді.

   В пункті 3.4 Типового положення № 930 йдеться, що у процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:

   – виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
   – стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
   – результати державної атестації навчального закладу;
   – результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
   – додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
   – підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
   – ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;
   – додержання педагогічної етики, моралі;
   – звіти керівника про свою роботу на загальних зборах конференціях) колективу навчального закладу;
   – аналіз розгляду звернень громадян.

   За посадою керівника школи Типовим положенням № 930 не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій (п. 4.1 Типовим положенням № 930), але Типове положення № 930 не забороняє атестацію керівника школи на присвоєння йому кваліфікаційної категорії як вчителю – предметнику, якщо він виконує крім керівної ще і викладацьку роботу.

 98. Леся :

  Доброго вечора. Я вчитель математики першої категорії, додатково читаю уроки інформатики 7 год, як спеціаліст. Скільки годинні курси з інформатики потрібно пройти, щоб присвоїли “спеціаліст першої категорії”? . Чипідходятькурси НУШ?

  • Admin :

   Проходити атестацію на присвоєння вам кваліфікаційної категорії “спеціаліст першої категорії” за посадою вчителя інформатики не потрібно.

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

   Таким чином, за умови підвищення вами кваліфікації з предмету “інформатика” присвоєна вам кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії” повинна поширюватись на все ваше педагогічне навантаження.

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Сертифікати від “Нова українська школа” відповідають п. 13 Порядку № 800. У випадку, передбаченому пунктом 3.25 Типового положення № 930, кількість годин підвищення кваліфікації Порядком № 800 не встановлено.

   Проект “Нова українська школа” був створений у 2017 році ГО “Смарт Освіта” у партнерстві з Міністерством освіти і науки України для комунікації реформи освіти в Україні.

   Ураховуючи, що ви маєте відповідну педагогічну освіту, яка дає вам право на викладання предмета “інформатика”, при додатковому навчальному навантаженні вас годинами з предмета “інформатики”, ви маєте право на встановлення вам за цією посадою тарифного розряду як фахівцю, якому присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії”.

 99. Марія :

  Добрий день! Скажіть будь ласка, вчитель англійської мови працює з 2018 року вихователем групи продовженого дня і ще читає 9 годин англійської мови. У 2018 році праатестувалася як вчитель англійської мови і було встановлено ІІ кваліфікаційну категорію. У 2022 році позачергово хоче атестуватися позачергово як вчитель англійської мови. Чи правомірно це?

  • Admin :

   Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

   З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії (пункт 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930).

   Таким чином, в атестаційний період 2021 – 2022 р.р. ви в праві проходити позачергову атестацію на підвищення своєї кваліфікаційної категорії до спціаліста першої кваліфікації.

   • Марія :

    Добрий ранок! То вчитель має атестуватися як вихователь групи продовженого дня чи як вчитель англійської мови?

    • Admin :

     Відповідно до пункту 3.23 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

     При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

 100. Любов :

  Доброго дня. Працюю в ДНЗ понад 30 років, з них 28 керівником закладу. Маю 16 тарифний розряд. Скажіть будь ласка, на що можу притендувати під час атестації ?

  • Admin :

   Найвищий тарифний розряд за посадою завідувача (директора) ЗДО – 16 т.р. Щодо встановлення посадового окладу завідувачу (директору) ЗДО читайте у нас на сайті статтю за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=8363

 101. Світлана :

  Добрий вечір, поясніть, будь ласка, чи можна атестувати вчителя на вищу категорію (подати клопотання до атестаційної комісії ЇЇ рівня), якщо у списках, затверджених до 20 жовтня , вказано: «на підтвердження першої категорії».

  • Admin :

   Відповідно до абзацу другого пункту 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

   Такі заяви вони вправі подавати до 20 жовтня, тобто до затвердження атестаційними комісіями списків педагогічних працівників, які атестуються.

   Відповідно до пункту 3.8 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня.

   Відповідно до пункту 3.10 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

   Відповідно до пункту 3.11 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

   Атестаційна комісія I рівня за результатами атестації працівника має право порушувати клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (підпункт 3 пункту 2.12 Типового положення № 930).

   Відповідно до підпункту 5 пункту 3.13 Типового положення № 930 за результатами атестації атестаційна комісія I рівня може прийняти, зокрема, таке рішення: порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

   Таким чином, підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок, що атестаційна комісія I рівня за результатами атестації працівника може самостійно прийняти рішення: – порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

 102. Олена :

  Добрий вечір! Поясніть мені будь ласка таке у моїй характеристиці на атестації написали слово може бути атестована на 1 категорію. Я вже маю 1 категорію стаж роботи 18 р. Я хочу Вищу. Можуть мені її присвоїти? Я заяву не писала. Але на засіданні атестаційної комісії чи можу подати заяву? І які вимоги на вищу категорію вчителя?

  • Admin :

   Відповідно до абзацу другого пункту 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

   Такі заяви вони вправі подавати до 20 жовтня, тобто до затвердження атестаційними комісіями списків педагогічних працівників, які атестуються.

   Відповідно до пункту 3.8 Типового положення № 930 атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня.

   Відповідно до пункту 3.10 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

   Відповідно до пункту 3.11 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

   Атестаційна комісія I рівня за результатами атестації працівника має право порушувати клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (підпункт 3 пункту 2.12 Типового положення № 930).

   Відповідно до підпункту 5 пункту 3.13 Типового положення № 930 за результатами атестації атестаційна комісія I рівня може прийняти, зокрема, таке рішення: порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

   Таким чином, підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок, що атестаційна комісія I рівня за результатами атестації працівника може самостійно прийняти рішення: – порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”.

   Відповідно до пункту 4.6 Типового положення № 930 кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 103. Олександра :

  Добрий день. Поясніть мені, будь ласка, таке: вчитель має дві вищі непедагогічні освіти(академія внутрішніх справ та інститут культури) та працює в школі 8 років вчителем захисту України. Правильно його атестувати за п. 3.26 Положення № 930 зі змінами на першу вже категорію. Дякую

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 4.1 Типового положення № 930 для присвоєння педагогічному працівнику за відповідною педагогічною посадою кваліфікаційної категорії передбачені певні вимогу щодо рівня здобутої ним освіти.

   Так, вчитель повинен мати повну вищу педагогічну освіту з предмету, який викладає.

   При цьому Типове положення № 930 також передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти. Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 Типового положення № 930. При цьому обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

   Так, згідно пункту 3.26 Типового положення № 930 особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення N 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

 104. Наталія :

  Добрий вечір. У вчителя, який атестується в цьому році, немає підвищення кваліфікації за один рік (атестаційний період 2017-2022, немає годин у 2020). Претендує на підтвердження першої категорії. Загальна кількість годин достатня. Як проатестувати такого працівника?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   На нашу думку, якщо атестаційна комісія прийде до висновку, що ви в 2020 році не пройшли підвищення кваліфікації з поважних причин, то вас можуть допустити до атестації..

   • Оксана :

    Доброго вечора. Скажіть будь ласка, які саме мають бути ці поважні причини. А якщо причина неповажна, а просто халатне відношення самого працівника. Як бути атестаційній комісії, яке рішення прийняти.

    • Admin :

     Все вирішує атестаційна комісія у відповідності до вимог Типового положення № 930 та Порядку № 800.

    • Наталия :

     Ми проатестували, а в рекомендаціях в атестаційному листі написали “вказати на необхідність у міжатестаційний період дотримуватися Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800) і щорічно підвищувати кваліфікацію”

 105. Оксана :

  Доброго вечора. Я вчитель. У цьому році атестуюсь на вищу категорію. Наш відділ освіти відмовляється мене атестувати, тому що за 2018 рік у мене немає пройдених курсів. У березні 2017 р. я пройшла курси на 5 років. За 2019, 2020, 2021, 2022 рр. я проходила достатньо курсів на різних платформах. Набрала годин більше, ніж достатньо. Чи можуть мене не проатестувати? Буду вдячна за роз’яснення.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

   Відповідно до пункту 1.7 Типового положення № 930 атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

   Відповідно до пункту 3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

   Враховуючи вищенаведене, відділ освіти не вправі вирішувати питання щодо проходження вами чергової атестації. За умови досягнення вами п’ятирічного строку, необхідного для проходження чергової атестації, керівник вашого навчального закладу зобов’язаний включити вас до списку працівників, які підлягають черговій атестації, для подання його до відповідної атестаційної комісії. І вже атестаційна комісія відповідного рівня за результатами вашої атестації буде вирішувати питання про присвоєння вам кваліфікаційної категорії.

   Вимога щодо щорічного підвищення кваліфікації педагогічним працівником набула чинності з прийняттям постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800, тобто з 03.09.2019 р.

   Так, відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   До 03.09.2019 р. діяло правило пункту 1.8 Типового положення № 930, згідно якого умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

   Враховуючи те, що в 2018 року вимога щодо щорічного підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти була ще недійсною і в зв’язку з цим ви не пройшли в цьому році підвищення кваліфікації, вас не вправі лишати права на проходження атестації, а також на присвоєння вам кваліфікаційної категорії.

 106. наталія :

  Доброго дня. Будь ласка, допоможіть розібратися з ситуацією, що склалася. Дві колеги (які не атестуються чергово у цьому році) написали методичку, яка затверджена на науково-методичній раді інституту вдосконалення у грудні 2022 року. Перше питання: чи має право відділ освіти клопотати перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння їм педагогічного звання “вчитель-методист”? Друге питання: одна з колег має першу кваліфікаційну категорію, чи правомірно буде позачергово атестувати на вищу кваліфікаційну категорію з одночасним присвоєння педагогічного звання “вчитель-методист”, знову ж таки, за клопотанням відділу освіти? Дякую

  • Admin :

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Відповідно до пункту 5.1 Типового положення № 930 педагогічне звання “учитель-методист” присвоюються педагогічним працівникам за результатами атестації.

   Відповідно до пункту 5.2 Типового положення № 930 педагогічне звання, зокрема, “учитель-методист” присвоюється педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

   Як випливає з пункту 5.1 Типового положення № 930 педагогічний працівник для присвоєння йому педагогічного звання повинен проходити атестацію, чергову, або позачергову.

   Як випливає з пункту 5.2 Типового положення № 930 педагогічний працівник, для присвоєння йому педагогічного звання “учитель-методист”, повинен (у нашому випадку), зокрема, мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами.

   Відповідно до пункту 1.9 Типового положення № 930 позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

   Відповідно до пункту 3.1 Типового положення № 930 щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації,подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

   Відповідно до пункту 3.2 Типового положення № 930 до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

   Враховуючи вищенаведене, у зв’язку з тим, що ваші педагоги станом на 10 жовтня ще не мали власних методичних розробок, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами, вони не мали право в атестаційний період 2021 – 2022 р.р. проходити позачергову атестацію на присвоєння їм педагогічного звання.

 107. Віра :

  Добридень! Працювала методистом в районному методичному кабінеті. Нашу організацію ліквідовано в грудні 2020р. Залишилася без роботи. У вересні 2021 пішла працювати вчителем. При прийнятті на роботу не подала свій атестаційний лист із 2 категорією. Потім дізналася, що категорія переходить відповідно до п. 3.27 Положення про атестацію пед. працівників. Десь у січні 2022 року подала атестаційний лист заступнику (так сказала директорка). Вони нічого не могли вирішити позитивно. Потім пішла до управління освіти деякий час не могла застати начальника, щоб обговорити це питання особисто. Потім почалася війна і на деякий час (навіть було соромно підіймати це питання) я не займалася цим. Потім все ж таки пішла до управління із заявою датованою лютим, щоб зарахували 2 категорію. Отже, 2 категорію мені зарахували але виплачувати будуть саме з того часу, коли я подала заяву тобто 25 березня. Скажіть, будь ласка, чи можна добитися оплати з вересня? або хоча б з січня, коли подала до адміністрації лист. На який нормативний документ треба опиратися. Чи маю я на це право? Щиро дякую за відповідь.

  • Admin :

   Прямої відповіді на ваше питання діючими нормативними документами не передбачено.

   Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до пункту 3.15 Типового положення № 930 рішення атестаційної комісії, зокрема щодо присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії, повідомляється йому одразу після її засідання під підпис.

   На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

   Відповідно до пункту 6.1 Типового положення № 930 у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

   Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

   Відповідно до пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 р. N 102 визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог. Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

   Відповідно до підпункту “в” пункту 5 Інструкції № 102 зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться, зокрема при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації – з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

   Нормативні документи не містять вимог, що у даному випадку перерахунок окладу повинні здійснювати саме з дня подання документів. Навпаки, згідно документа при переході педагогічних працівників на роботу з одного навчального закладу до іншого присвоєні кваліфікаційні категорії зберігаються до наступної атестації.

   Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 р. № 240, закладами освіти особові справи педагогічних працівників повинні вести обов’язково.

   Особові справи повинні містити інформацію, зокрема і про наявність у педагічного працівника кваліфікаційної категорії.

   Обов’язок з оформлення особових справ педагогічних працівників покладено на кадрову службу (секретаря чи іншу особу, відповідальну за ведення діловодства) навчального закладу.

   Щоб сформувати особову справу нового працівника, кадрова служба (секретар чи інша особа, відповідальна за ведення діловодства) навчального закладу повинна запропонувати йому заповнити особовий листок і скласти автобіографію, виготовити копії особистих документів.

   Враховуючи вищенаведене, вини в тому, що при вашій тарифікації у вересні 2021 року не була врахована, присвоєна вам раніше кваліфікаційна категорія, більше адміністрації навчального закладу, чим вашої.

   На нашу думку, вам повинні здійснити перерахунок посадового окладу з 1 вересня 2021 року.

 108. Надія :

  Добрий день. Будь-ласка, проконсультуйте.
  1. Директор професійно-технічного навчального закладу з запровадженням воєнного стану виїхав за кордон. Чи може він працювати дистанційно та виконувати обов’язки керівника? Якщо так, то які на це законні підстави?
  2. Директор, який виїхав за кордон, має педагогічне навантаження викладача у цьому ж навчальному закладі. У разі оформлення ним відпустки без збереження заробітної плати чи може він дистанційно проводити заняття з учнями з відповідною оплатою? Якщо так, то як оплачувати йому викладацьку роботу? За тарифікаційним списком ( як і раніше 1/10 від річного педнавантаження), чи за фактично вичитану кількість педагогічних годин? При цьому оплата праці за посадою директора не проводиться.
  Буду вдячна за відповідь.

  • Admin :

   1. Може. Про це йдеться у листі МОНУ від 15.03.2022 р. N 1/3463-22 “Про надання інформації щодо особливостей застосування норм трудового законодавства під час дії режиму воєнного стану”. З листом ви можете ознайомитися за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10640

   2. На нашу думку, якщо працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, то він не може виконувати якісь оплачувані роботи в цьому закладі в термін цієї відпустки. Адже ця його викладацька робота не є роботою за внутрішнім сумісництвом, при якій за посадою керівника можна б надати йому таку відпустку, а за посадою викладача він продовжував би далі працювати.

 109. Надія :

  Щиро дякую за оперативну відповідь

 110. Галина :

  я працюю вчителем інформатики в початковій школі. за дипломом вчитель інформатики. Пройшла курси НУШ. Чергова атестація 2021/2022р.Мені присвоїли І кваліфікаційну категорію, але за умови проходження 30 год курсів до липня поточного року. В наказі для оплати праці в бухгалтерію, директор вказує ІІ категорію. Чи вірно це? Якщо я ці курси пройду, то лиш тоді буде новий наказ про присвоєння І категорії?

 111. Тетяна :

  Добрий день. В мене питання,яке стосується підвищення кваліфікації вчителів після виходу з декретної відпустки. 09.03.2022 я вийшла з декрету. Маю три предмети і першу кваліфікаційну категорію. минулі курси протерміновані і в зв’язку з цим мені нараховують зарплату по 11 розряду з усіх предметів замість 13. Чи правомірно це? Як зміниться оплата праці, якщо я пройду курси з одного предмета, з якого атестуюся? Чи вплине це на інші два предмети? Чи можу я пройти курси з усіх предметів в 2022 році БЕЗКОШТОВНО в закладі підвищення кваліфікації своєї області? Бо мені сказали, що можна безкоштовно пройти курси лише з одного предмета на рік(30 годин) в цьому закладі.наперед дякую.

  • Admin :

   Ні, це неправомірно. Факт пропущення терміну підвищення кваліфікації в міжатестаційний період не впливає на зміну (позбавлення) кваліфікаційної категорії педагогічного працівника. Такий факт впливає тільки на проходження ним атестації. Відповідно до пункту 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930,  кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

   Крім того потрібно враховувати пункт 3.19 Типового положення N 930, відповідно до якого на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

   Відповідно до пункту 3.25 Типового положення N 930 вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

 112. Наталія :

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратися. Особа працювала вихователем у ЗДО. Має стаж роботи 26 років. Як вихователь має І категорію за результатами атестації у 2019 році(позачергова). У 2020 році вступила на навчання за спеціальністю “практична психологія” і у вересні 2020 року її переведено з посади вихователя на посаду практичного психолога в ЗДО (паралельно пройшла курси підвищення кваліфікації як психолог. У грудні 2021 року отримала диплом психолога і два роки вже є стажу по даному напрямку. Чи можна її атестувати позачергово на встановлення вищої категорії як практичного психолога?

  • Admin :

   На нашу думку такий практичний психолог не може, а повинен атестуватись в атестаційний період 2022 — 2023 р.р., в тому числі і на підвищення кваліфікаційної категорії.

   Відповідно до абзацу першого пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

   Відповідно до абзацу другого пункту 4.8 Типового положення N 930, за педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

 113. Гліб :

  Доброго часу дня. Скажіть, будь ласка, коли я маю право вперше атестуватися, якщо я почав працювати в школі одразу після отримання бакалавра і вступу до магістра середньої освіти. Магістратуру закінчив у грудні 2020 р. В школі завершую працювати третій рік. Дякую за відповідь!

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

 114. Надія :

  Доброго дня, шановний Admin. У мене запитання щодо щорічної відпустки в умовах воєнного стану.
  Педагогічному працівнику закладу освіти до прийняття Закону України № 2136-ІХ від 15.03.2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» надано невикористану частину щорічної основної відпустки в кількості 18 календарних днів за минулий період (з 19.05.2020р. по 18.05.2021р.). Термін відпустки з 10.03.2022р. по 27.03.2022р.
  Чи має право роботодавець надати такому працівнику у 2022 році щорічну основну відпустку в кількості 24 календарних днів за період роботи з 19.05.2021р. по 18.05.2022р.?
  Буду вдячна за відповідь.

  • Admin :

   24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

   Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

   Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

   Указом Президента Ураїни від 18 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

   Відповідно до статті 12 Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

   Враховуючи вищезазначене з дати набрання чинності Законом № 2136-ІХ і до закінчення дії воєнного стану (з 24 березня до 23 серпня 2022 року) максимальна тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарних дні. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану. При цьому працівникові можуть бути надані щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки”.

   На нашу думку у період воєнного стану працівнику може бути надана щорічна основна відпустка ще у кількості 20 календарних днів за період роботи з 19.05.2021 р. по 18.05.2022 р. (з 24 по 27. 03.2022 р. він вже використав 4 дні із загальної кількості дозволених 24 днів відпустки).

 115. Людмила :

  Доброї ночі. Питання з приводу атестації 2022/2023 н.р.. Працюю в ЗДО протягом 5 років. Влаштувався в ЗДО на основі диплому училища, під час роботи в ЗДО навчалася заочно на бакалавра, закінчила університет в 2020 році, потім отримала диплом магістра (теж заочно навчалася) закінчила університет в 2021 році. Щоб підвищити кваліфікацію треба атестуватися, чи треба мені проходити курси підвищення кваліфікації? Чи години з диплому можуть бути защитані (з диплому магістра) тобто це може порівнюватися курсам підвищення кваліфікації? Чи мені треба все ж таки проходити курси і набрати 120 годин?

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

   Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

   Відповідно до пункту 14 Порядку № 800 педагогічні працівники закладів дошкільної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.
   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Пунктом 6 Порядку установлено, що окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

   Відповідно до пункту 26 Порядку окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

   Пунктом 30 Порядку встановлено, що здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо – наукового /освітньо – творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

   Тому, якщо ви в 2021 році закінчили вищий навчальний заклад і отримали диплом магістра, то відповідно до пункту 30 Порядку № 800 це визнається як підвищення вами кваліфікації.

   Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними радами відповідних закладів освіти.

   Щодо обсягу годин, необхідних для атестації педагогічних працівників дивіться роз’яснення МОН за посиланням https://osvita.smr.gov.ua/roz-yasnennya-mon-shhodo-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-ta-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

   • Людмила :

    Тобто мені треба показати відкрите заняття, а курси для підвищення кваліфікації проходити не треба (бо в дипломі в мене кожен предмет по 90 годин). І мене можуть атестувати на другу категорію ? Все вірно?

 116. Юлія :

  Добрий день. Чи можна одразу атестуватися на першу категорію,якщо є 10 років стажу? Працювала одразу на старшій школі, через 3 роки перейшла на молодшу,і у зв*язку з цим не поставили на атестацію.На молодшій пропрацювала 3,5 роки і піша у дикрет у рік коли у 2му семестрі мали атестувати.Через на 3 роки вийшла з дикрету знову зі своїм “спеціалістом”.

  • Admin :

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку “спеціаліст”, потім “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” і “спеціаліст вищої категорії”.

 117. Анастасія :

  Добрий вечір. Роз’ясніть будь ласка наступну ситуацію.
  Маю диплом магістра з комп’ютерних наук. Працювала викладачем інформаційних дисциплін у коледжі. Стаж 5 років. У цьому році одержала категорію “спеціаліст 1 категорії”.
  Чи збережеться категорія, якщо я перейду працювати вчителем інформатики у школу?

  • Admin :

   Відповідно до абзацу першого пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

 118. Юлія :

  Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи маю я право на категорію і яку? ( у школі), якщо я пропрацювала в університеті 9 років. Маю опубліковані статті в наукових виданнях, та написаний у співавторстві посібник з грифом міністерства освіти

  • Admin :

   Порядок атестації педагогічних працівників передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   На науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Типове положення № 930 не розповсюджується. Вони атестацію з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій не проходять.

   Разом з тим, якщо вони перейшли на роботу, зокрема, в заклади загальної середньої освіти, то вони проходять атестацію відповідно до цього Типового положення № 930.

   Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.18 Типового положення № 930).

   Присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам здійснюється тільки в порядку проходження ними атестації, встановленому Типовим положенням № 930.

   Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу вперше, встановлюється (без проходження атестації) кваліфікаційна категорія “спеціаліст” (пункт 4.3 Типового положення № 930).

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, тобто спочатку на спеціаліста, потім – спеціаліста другої категорії, спеціаліста першої категорії і спеціаліста вищої категорії.

   Відповідно до пункту 4.7 Типового положення № 930 Педагогічні працівники, які мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, тобто їм присвоюється кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категоріії”.

   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді здійснюється на підставі Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 963, та Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки та молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057.

   Відповідно до пункту 14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Враховуючи вищезазначене, якщо ви не маєте наукової ступені, вченого або почесного звання, ,при прийомі вас вперше на роботу в школу вам повинні присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст” і 11 тарифний розряд. Далі ви проходите атестацію на підвищення кваліфікаційної категорії на загальних для всіх педагогічних працівників підставах, у відповідності до вимог Типового положення № 930.

 119. Анастасія :

  Добрий день! Прошу допомогти з двох питань:
  1) Маю диплом магістра освіти 2018 р. (українська мова та література, зарубіжна література, шкільний бібліотекар)
  2019-2020 р. – працювала у шкільний бібліотеці
  2020- до сьогодні працюю вчителем та маю години з мови та літератури.

  Коли за терміном я маю проходити свою першу атестацію з підвищенням кваліфікації.

  2) Що робити та до кого звертатися, якщо вчителю не було надано можливість для підвищення кваліфікації (як за бажанням, так і за визначеним законодавством терміном).
  Дякую!

  • Admin :

   1. Відповідно до пункту 3.18 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930 особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

   Враховуючи вищенаведене, якщо на 10 жовтня 2022 року (на день початку атестаційного періоду) у вас виповниться два роки роботи на займаній посаді, то ви маєте право в атестаційний період 2022-2023 років брати участь в атестації на присвоєння вам другої кваліфікаційної категорії.

   2. Положення Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800, повністю покладають відповідальність щодо підвищення кваліфікації педагогічного працівника на самого працівника.

   Відповідно до пункту 14 Порядку № 800, кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

   Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти щороку – є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

   Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку № 800).

   Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік згідно з цим Порядком (пункт 8 Порядку № 800).

   Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти (пункт 24 Порядку № 800).

 120. Оксана :

  Добрий день! Підскажіть будь ласка, коли атестувати педагогічного працівника правильно, ситуація наступна: рік тому позашкільний навчальний заклад працевлаштував на посаду керівника гуртка студента останього курсу. Наразі він закінчив вуз та має 1 рік стажу, п. 3.18 Положення про атестацію трактувати можна по різному. Коли можна атестувати цього педагогічного працівника: не раніше через 2 роки роботи на займаній посаді? Чи не раніше ніж 2 роки після закінчення вузу?
  Заздалегідь дякую!

  • Admin :

   Згідно з додатком 8 до до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 за посадою керівника гуртка навчального закладу передбачений 10, 11 або 12 тарифний розряд. Схемою тарифних розрядів не передбачена залежність встановлення керівнику гуртка тарифного розряду від наявності у нього кваліфікаційної категорії. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, також не передбачено присвоєння за посадою керівника гуртка кваліфікаційних категорій. Керівник гуртка навчального закладу проходить атестацію тільки на відповідність його займаній посаді.

   Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

   З метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися позачергова атестація педагогічних працівників. Така позачергова атестація здійснюється не раніш як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії (пункт 1.9 Типового положення № 930).

   Відповідно до пункту 4.8 Типового положення N 930, педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст другої категорії” за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; “спеціаліст першої категорії” – не менше п’яти років; “спеціаліст вищої категорії” – не менше восьми років.

Написати коментар