Коли службовця ОМС допущено до тимчасового виконання обов’язків за посадою посадової особи ОМС, як платити заробітну плату?

07.06.2021

Коли службовця ОМС допущено до тимчасового виконання обов’язків
за посадою посадової особи ОМС, як платити заробітну плату?

У зв’язку зі звільненням з посади головного бухгалтера бухгалтерського сектору сільської ради, на період до закінчення процедури проходження конкурсу новим кандидатом і призначення його на цю вакантну посаду наказом голови сільської ради виконувати тимчасово обов’язки головного бухгалтера призначено касира бухгалтерського сектору ради. На яких підставах виплачується у цьому випадку заробітна плата касиру?

Спробуємо розібратись, якими законодавчими та нормативно-правовими нормами слід керуватися щодо тимчасового виконання обов’язків за посадами посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493), посадовою особою місцевого самоврядування (далі – ОМС) є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Посада головного бухгалтера ОМС відповідно до положень цього Закону відноситься до посадових осіб ОМС.

До технічних працівників та обслуговуючого персоналу ОМС норми Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493) не застосовуються. Це, зокрема, стосується службовців ОМС, до яких відноситься і посада касира.

Згідно із статтею 10 Закону № 2493 на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

Як слідує з вище зазначеного касир, який працює в ОМС на підставі укладеного ним з ОМС колективного договору, а не за контрактом не може виконувати тимчасово обов’язки за вакантною посадою головного бухгалтера ОМС.

Відповідно до абзацу другого підпункту “г” пункту 2 постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі Постанова № 268) керівникам ОМС надано право установлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

Як бачимо у випадку, зазначеному у абзаці 2 підпункту “г” пункту 2 Постанови № 268 передбачено одну із основних умов, якої необхідно дотримуватися для установлення доплати працівникам ОМС за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників – виконання обов’язків працівників таких самих категорій персоналу.

В ОМС залежної від виконуваних функцій увесь персонал поділяють на три категорії:

1. Керівники та спеціалісти, або посадові особи ОМС;

2. Технічні працівники, або службовці ОМС;

3. Обслуговуючий персонал, або робітники.

У нашому випадку касир сільської ради є службовцем ОМС, а посада головного бухгалтера сільської ради відноситься до категорії посадових осіб ОМС.

Тобто, як слідує зі змісту абзацу 2 підпункту “г” пункту 2 Постанови № 268, касиру ОМС у вказаному випадку не передбачено встановлення надбавки за виконання обов’язків тимчасово відсутнього головного бухгалтера.

Відповідно до абзацу третього підпункту “г” пункту 2 Постанови № 268 керівникам ОМС надано право установлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

Пунктом 2 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (далі — Типове положення) визначено, що бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи у виді департаменту, управління, відділу або сектору.

Відповідно до пункту 9 Типового положення керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним керівникові бюджетної установи чи його заступникові.

Тимчасове виконання службовцями ОМС посад посадових осіб ОМС, а також виплата доплат в таких випадках нормативними документами не передбачена. Оплата можлива тільки при виконанні таких самих категорій персоналу, тобто, посадових осіб – посадовими особами ОМС, а службовців – службовцями ОМС.

———-

Інші статті:

Написати коментар